Porezna osnovica kod stjecanja dobara unutar EU

Porezna osnovica kod stjecanja dobara unutar EU utvrđuje se temeljem istih elemenata koji se koriste za određivanje porezne osnovice za isporuke istih dobara u tuzemstvu (čl. 34. Zakona o PDV-u). Prema tome, poreznu osnovicu kod stjecanja dobara unutar EU čine slijedeće stavke:

  • naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga;
  • iznosi poreza, carina, pristojbi i sličnih davanja, osim PDV-a, te sporedni troškovi kao što su provizije, troškovi pakiranja, prijevoza i osiguranja koje isporučitelj dobara ili usluga zaračunava kupcu ili primatelju.

U poreznu osnovicu kod stjecanja dobara unutar EU uračunavaju se iznosi posebnih poreza, trošarina i pristojbi koje se plaćaju pri stjecanju dobara iz druge države članice (čl. 41. st. 5. Pravilnika o PDV-u).

Prilikom stjecanja prijevoznih sredstava iz drugih država članica, u poreznu osnovicu za obračun PDV-a ne uključuje se iznos posebnog poreza na motorna vozila.

Naime, prema odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila i Uredbe o načinu izračuna posebnog poreza na motorna vozila u poreznu osnovicu za izračun posebnog poreza na motorna vozila ulazi i prodajna cijena motornog vozila u koju je već uključen iznos PDV-a koji se mora obračunati na predmetno stjecanje motornog vozila iz druge države članice, pa samim time iznos posebnog poreza na motorna vozila nije moguće uključiti u poreznu osnovicu za obračun PDV-a.

U poreznu osnovicu kod stjecanja dobara unutar EU uključuju se i trošarine što ih je stjecatelj dobara koja podliježu trošarinama unutar EU obvezan platiti ili je platio (čl. 34. st. 2. Zakona o PDV-u). Ako nakon stjecanja dobara unutar EU stjecatelj dobara ostvari povrat trošarine plaćene u državi u kojoj je započela otprema ili prijevoz tih dobara, porezna osnovica kod stjecanja dobara odgovarajuće će se umanjiti (čl. 34. st. 3. Zakona o PDV-u).

U poreznu osnovicu kod stjecanja dobara unutar EU ne ulaze sniženja cijena, odnosno popusti zbog prijevremenog plaćanja i popusti što se kupcu odobre u trenutku isporuke, kao ni iznosi koje porezni obveznik zaračuna ili primi od kupca kao povrat za izdatke koje je platio u njegovo ime i za njegov račun i koje u evidencije unosi kao prolazne stavke (čl. 33. st. 3. Zakona o PDV-u). Porezni obveznik mora imati dokaze o iznosu izdataka u vezi s prolaznim stavkama i ne može odbiti PDV ako je na njih obračunan.

Ne zaboravite eure preračunati u kune po srednjem tečaju HNB-a na datum nastanka obveze obračuna PDV-a!

Prilikom stjecanja dobara unutar EU ugovori (transakcije) nominirane su u stranim valutama, pa se u praksi često postavljaju pitanja u vezi primjene tečaja kojim se porezna osnovica u stranoj valuti mora preračunati u kune za potrebe evidentiranja u poslovni i poreznim knjigama te poreznim prijavama.

Prema odredbama čl. 36. st. 2. Zakona o PDV-u, ako su elementi za utvrđivanje porezne osnovice, osim pri uvozu dobara, utvrđeni u stranoj valuti, za preračun u kune koristi se srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan nastanka obveze obračuna PDV-a. Iznimno, prema odredbama čl. 36. st. 3. Zakona o PDV-u, porezni obveznik može primijeniti tečaj koji na dan nastanka obveze obračuna PDV-a objavi Europska središnja banka. Konverzija drugih valuta koje nisu euro vršit će se primjenom tečaja svake valute za euro.

U tom smislu podsjećamo na odredbe čl. 31. st. 2. Zakona o PDV-u prema kojima obveza obračuna PDV-a kod stjecanja dobara unutar EU-a nastaje u trenutku izdavanja računa ili najkasnije petnaestog (15.) dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je obavljeno stjecanje, ako do tog datuma nije izdan račun od strane isporučitelja dobara iz druge države članice. Na taj dan porezni obveznik dužan je poreznu osnovicu i pripadajući PDV preračunati u kune primjenom tečaja iz čl. 36. Zakona o PDV-u.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag