Poništenje postupka javne nabave temeljem odluke naručitelja

Poništenje postupka jedan je od dva načina završetka postupka javne nabave od strane naručitelja. Prema Zakonu o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16; u nastavku: ZJN 2016) postupak javne nabave završava danom izvršnosti odluke o odabiru ili odluke o poništenju.

Za razliku od odluke o odabiru koja postaje izvršna protekom roka mirovanja (ako žalba nije izjavljena) ili dostavom odluke Državne komisije kojom se žalba odbacuje, odbija ili se žalbeni postupak obustavlja (ako je žalba izjavljena), odluka o poništenju postaje izvršna dostavom odluke ponuditelju ili natjecatelju. Dakle, nastupanje izvršnosti odluke o poništenju uopće ne ovisi o tome je li izjavljena žalba na tu odluku ili nije. Ovdje izvršnost odluke nastupa prije nego što rok za žalbu uopće počne i teći. Naime, 10-dnevni rok za žalbu počinje teći od dana dostave odluke o poništenju.

U roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke o poništenju, naručitelj je dužan odluku poslati na objavu u EOJN. Ova objava se vrši putem standardnog obrasca Obavijesti o dodjeli ugovora.

Učinak žalbe na odluku o poništenju

Ako je na odluku o poništenju izjavljena žalba, ona ne sprječava naručitelja u provedbi novoga postupka javne nabave, osim ako Državna komisija ne odredi privremenu mjeru. Stoga, da bi postigao suspenzivan učinak žalbe na provedbu novog postupka, žalitelj mora uz žalbu podnijeti prijedlog za određivanje privremene mjere. U prijedlogu mora dokazati ili učiniti vjerojatnim postojanje okolnosti na kojima temelji svoj prijedlog.

Prema tome, iako odluka o poništenju postaje izvršna već danom dostave i žalba nema suspenzivan učinak, to ne znači da je pametno odmah ići u novi postupak, već bi naručitelj u svakom konkretnom slučaju trebao voditi računa o tome postoji li doista opravdan razlog za poništenje, je li pokretanje novog postupka prije isteka žalbenog roka i možebitnog žalbenog postupka doista i prijeko potrebno. Naravno, ako žalitelj podnese i prijedlog za privremenu mjeru koji bude usvojen, naručitelj će biti i spriječen u pokretanju novog postupka dok se ne riješi žalba.

Razlozi za poništenje

Prema ZJN 2016, naručitelj je obvezan poništiti postupak javne nabave ako:

  1. postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka javne nabave, da su bile poznate prije,
  2. postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drukčije obavijesti o nadmetanju ili dokumentacije o nabavi, da su bile poznate prije,
  3. nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje,
  4. nema niti jednog sposobnog natjecatelja,
  5. je cijena svih ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti jednaka ili veća od pragova za nabavu velike vrijednosti, osim ako su u postupku javne nabave primijenjena pravila koja vrijede za nabavu velike vrijednosti,
  6. nije dobio unaprijed određen broj sposobnih gospodarskih subjekata ili valjanih ponuda za sklapanje okvirnog sporazuma, osim u slučaju čl. 152. st. 1. ZJN 2016,
  7. nije pristigla nijedna ponuda,
  8. nakon isključenja ponuditelja ili odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda ili
  9. je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, osim ako javni naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva.

Kada postoje razlozi za poništenje, naručitelj poništava postupak javne nabave za cjelokupan predmet nabave ili kada se ti razlozi odnose na pojedinu grupu predmeta nabave, ako je bilo dopušteno takvo podnošenje ponuda, naručitelj poništava postupak za tu grupu.

Obrazloženje razloga

Odluka u svakom slučaju mora sadržavati obrazloženje razloga za poništenje postupka. Državna komisija ovu obvezu shvaća vrlo ozbiljno, budući da ne dopušta naručitelju da u odluci navede razlog a da naknadno (tek u odgovoru na žalbu) ističe razloge za poništenje. U tom smislu puko navođenje sadržaja zakonske odredbe koja je naručitelju bila temelj za poništenje postupka nikako se ne može smatrati obrazloženjem razloga za poništenje postupka javne nabave.

Isto tako, nije dopušteno ni naknadno isticanje novih razloga za poništenje o kojima ponuditelj nisu imali saznanja po primitku odluke.

Time se osigurava transparentno postupanje u postupku javne nabave kao i primjena odredaba Zakona o javnoj nabavi sa svrhom učinkovite javne nabave te ekonomičnog i svrhovitog trošenja javnih sredstava.

Međutim, prema praksi istog tijela odluka o poništenju biti će valjana ako je obrazložena, a naručitelj tek u žalbenom postupku dostavi cjelokupnu dokumentaciju kojom potkrjepljuje to obrazloženje.

Odluka o poništenju može se donijeti prije ili nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Odluka o poništenju donosi se u roku od 30 dana od nastanka razloga za poništenje postupka, osim ako je naručitelj u dokumentaciji o nabavi odredio duži rok.

Detaljnije o temi pročitajte u časopisu "Financije, pravo i porezi":

Vedran Jelinović: Poništenje postupka javne nabave (FIP 4/2018)

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

 

 

Natrag