Otpis dionica/udjela ovisnog društva u likvidaciji

Prilikom vrijednosnog usklađenja ili otpisa financijske imovine za poduzetnika nastaje rashod od umanjenja vrijednosti takve imovine imovine koji se prema zahtjevima računovodstvenih standarda priznaje u računu dobiti i gubitka. Porezno priznavanje tako nastalog rashoda nije bezuvjetno, nego uvjetovano odredbama propisa o oporezivanju dobiti, koji predmetnu problematiku ograničavaju svojim, za poduzetnike, restriktivnim odredbama.

Kada si postavljamo pitanje u vezi poreznog priznavanja rashoda od otpisa dionica/udjela koje matična društva imaju u svojim ovisnim društvima kod kojih je pokrenut postupak likvidacije, moramo uzeti u obzir ne samo odredbe poreznih propisa, nego i odredbe Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93 - 110/15; u nastavku: ZTD).

Prema čl. 5. st. 1. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04 - 106/18; u nastavku: Zakon), porezna osnovica je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama ovoga Zakona.

Prema čl. 7. st. 1. toč. 1. Zakona, porezna osnovica uvećava se za rashode od vrijednosnih usklađenja dionica i udjela (nerealizirani gubici), ako su bili iskazani u rashodima.

Prema odredbama čl. 10. st. 1. Zakona, rashodi smanjenja vrijednosti financijske imovine priznaju se u razdoblju u kojemu je imovina prodana ili na drugi način uporabljena.

Prema čl. 21. st. 1. i 2. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05 - 1/19; u nastavku: Pravilnik), rashodima od vrijednosnih usklađenja iz čl. 7. st. 1. toč. 1. Zakona, smatraju se nerealizirani gubici koji se porezno ne priznaju. Nerealiziranim gubitkom smatra se usklađenje vrijednosti ispod troška stjecanja.

Rashodi od otpisa dionica/udjela ovisnog društva u likvidacije nije porezno priznati rashod jer je uvjetovan dobrovoljnom odlukom vlasnika ovisnog društva!

Iz navedenih odredbi Zakona i Pravilnika razvidno je da se rashodi od otpisa dionica/udjela mogu porezno priznati isključivo u slučajevima u kojima dolazi do prodaje ili nekog drugog oblika njihove uporabe - odnosno kada dolazi do njihove tzv. „realizacije“.

Kada govorimo o dionicama/udjelima koje matica drži u svom ovisnom društvu koje se nalazi u postupku likvidacije, sasvim je jasno da matica ne može ispuniti propisane uvjete za porezno priznavanje rashoda realizacijom dionica/udjela ovisnog društva u likvidaciji jer, realno, takva financijska imovina nema nikakvu ekonomsku vrijednost niti sposobnost generiranja nekih budućih prihoda za bilo kojeg držatelja takve financijske imovine. Napominjemo da je generiranje budućih prihoda jedan od ključnih elemenata pri određivanju poreznog priznavanja bilo kojeg rashoda, što je i vrlo jasno propisano čl. 11. Pravilnika.

Nadalje, prema odredbama čl. 367. i 466. ZTD-a likvidacijom društva smatra se prestanak društva odlukom članova društva, odnosno njegovih vlasnika.

Analizirajući odredbe čl. 367. i 466. ZTD-a dolazimo do ključnog elementa koji direktno utječe na porezni efekt rashoda od otpisa dionica/udjela jer se, jednostavnim rječnikom, likvidacija društva smatra dobrovoljnim pravnim postupkom o kojem isključivo odlučuju članovi društva, odnosno u predmetnom slučaju sama matica.

Prema tome, moramo zaključiti da se likvidacija ovisnog društva ne može smatrati tzv. „realizacijom“ dionica/udjela koje u tom društvu ima matica, odnosno da se rashod od njihovog otpisa ne može smatrati porezno priznatim jer nije rezultat prodaje ili drugog načina njihove uporabe, nego rezultat dobrovoljne odluke vlasnika društva.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Godišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijenama od 1.000,00 kn (internet izdanje), 1.300,00 kn (tiskano izdanje) ili 1.600,00 kn (internet i tiskano izdanje).

Natrag