Oporezivanje dohotka sportaša

Sportašica/sportaš osoba je koja se priprema i sudjeluje u sportskim natjecanjima. Ista može biti član pravne osobe (sportskog kluba) koja obavlja sportsku djelatnost sudjelovanja u sportskim natjecanjima, a pritom može imati statut profesionalnog sportaša ili amatera. U sportskim natjecanjima ta osoba može sudjelovati i kao osoba koja obavlja samostalnu sportsku djelatnost. Sudjelovanje u sportskim natjecanjima smatra se profesionalnim ako sportaš koji sudjeluje u sportskim natjecanjima ima sklopljen ugovor o profesionalnom igranju ili ugovor o radu sa sportskim klubom ili obavlja samostalnu sportsku djelatnost. Sportaš koji profesionalno sudjeluje u sportskim natjecanjima je osoba kojoj je bavljenje sportom osnovno zanimanje i kojemu se po toj osnovi uplaćuje doprinos za obvezna osiguranja u skladu s posebnim propisima.

Slobodno zanimanje

Po poreznim propisima samostalna djelatnost sportaša spada u djelatnost slobodnog zanimanja. Potonjom se smatra profesionalna djelatnost fizičke osobe koja je po toj osnovi obvezno osigurana prema propisima koji uređuju obvezna osiguranja, odnosno djelatnost fizičke osobe kojoj je to osnovna djelatnost i koja je po toj osnovi upisana u registar poreznih obveznika.

Dohodak sportaša

Dohodak sportaša ostvaren temeljem obavljanja djelatnosti može se utvrđivati i oporezivati ili kao dohodak od samostalne djelatnosti putem poslovnih knjiga ili kao drugi dohodak. Uvjet za naprijed navedeno je da sportaš ne ostvaruje dohodak po osnovi rada u radnom odnosu.

Utvrđivanje drugog dohotka sportaša

Drugi dohodak sportaša može se utvrđivati na dva načina. Prvi način utvrđivanja drugog dohotka je iz primitaka po osnovi djelatnosti sportaša koji nije osiguran po toj osnovi pa mu se kao izdatak priznaju uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja u trenutku isplate od strane isplatitelja. Drugi način utvrđivanja drugog dohotka je iz primitaka po osnovi djelatnosti sportaša koji je osiguran po toj osnovi (plaća doprinose za obvezna osiguranja po rješenju Porezne uprave), pa isplatitelj drugog dohotka u trenutku isplate može koristiti 30% paušalnih izdataka pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak. U iznosu 30% paušala uključeni su doprinosi koje sportaš plaća po rješenju Porezne uprave.

Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka

Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka plaća se po odbitku, po stopi od 24% bez priznavanja osobnog odbitka. Navedeni predujam obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji prilikom svake isplate i istodobno s isplatom. Ovisno o načinu utvrđivanja drugog dohotka, kao izdaci mogu se priznati ili uplaćeni doprinosi iz primitka (7,5% za mirovinsko osiguranje (MO) I. stup i 2,5% za MO II. stup) temeljem djelatnosti sportaša koji nije osiguran po toj osnovi ili 30% paušalnih izdataka (u koje su uključeni navedeni doprinosi) temeljem profesionalne djelatnosti sportaša koji je osiguran po toj osnovi. Kada se obračunavaju doprinosi prilikom isplate drugog dohotka bitno je znati da je isplatitelj u obvezi obračunati i uplatiti i doprinos za zdravstveno osiguranje (ZO) po stopi od 7,5%.  

Primjera radi, ako je sportaš osiguran temeljem djelatnosti, ostvareni primitak sportaša se umanjuje za 30% paušalnog izdatka, pa se na tako utvrđeni dohodak primjenjuje porezna stopa od 24%, a na utvrđeni iznos poreza primjenjuje se stopa prireza ako je ista propisana odlukom grada ili općine. Doprinosi se ne obračunavaju u trenutku isplate po odredbama propisa o doprinosima, a iz razloga što iste sportaš plaća po rješenju Porezne uprave. Isplatitelj će utvrđeni neto dohodak isplatiti sportašu na njegov žiro račun. O obračunu javnih davanja i isplati neto iznosa isplatitelj će podnijeti JOPPD obrazac na dan isplate ili najkasnije sljedeći dan, s tim da će na B strani navedenog obrasca u polju 6.1. upisati iz Priloga 2 šifru 4001 (osiguranik/stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak, a po osnovi kojeg ne postoji obveza doprinosa), a u polju 6.2. upisati iz Priloga 3 šifru 4003 (primici po osnovi naknada profesionalnih djelatnosti novinara, umjetnika i sportaša koji su osigurani po toj osnovi i doprinose za obvezna osiguranja plaćaju prema rješenju).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag