Odvojeni život od obitelji i isplata naknade

Ugovor o radu ili pravilnik o radu ili kolektivni ugovor ili odluka izvor je radnog prava kojim poslodavac uređuje ostvarivanje prava iz radnog odnosa i u svezi s radnim odnosom. Ako u bilo kojem od navedenih akata nije uređeno pravo radnika na naknadu za odvojeni život od obitelji, onda radnik ne može ostvariti to svoje pravo bez obzira što poslove svog radnog mjesta obavlja u mjestu rada koje je različito od njegova mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta.

Po poreznim propisima, za vrijeme provedeno na radu u mjestu sjedišta poslodavca ili njegove izdvojene poslovne jedinice poslodavac može isplatiti radniku naknadu za odvojeni život od obitelji. To mjesto rada radnika treba biti različito od njegova mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta. Radnik mora imati i obitelj, a istom se smatra bračni drug, djeca, posvojenik, pastorak i štićenik, ako su prijavljeni na istoj adresi stanovanja kao i radnik (porezni obveznik). 

Uvjeti za neoporezivu isplatu

Da bi poslodavac mogao radniku neoporezivo isplatiti naknadu za odvojeni život od obitelji trebaju biti ispunjeni sljedeći uvjeti: - da radnik radi (i boravi) u mjestu sjedišta poslodavca ili njegove izdvojene poslovne jedinice - da je mjesto rada radnika različito od njegova mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta - da radnik ima obitelj čiji su članovi prijavljeni na istoj adresi stanovanja kao i radnik. Uz ispunjenje propisanih uvjeta, a zbog povećanih osobnih troškova radnika, poslodavac može isplatiti radniku neoporezivi iznos naknade za odvojeni život od obitelji na ime pokrića troškova prehrane, smještaja, lokalnog prijevoza i drugih troškova života koje radnik ima u mjestu u kojem radi.

Neoporezivi iznos naknade

Poslodavac može radniku isplatiti do 1.750,00 kn mjesečno naknade za odvojeni život od obitelji bez obračunavanja poreza na dohodak. Pravo na naknadu se utvrđuje za dan. Iznos dnevne naknade za odvojeni život od obitelji zapravo je neoporezivi mjesečni iznos naknade za odvojeni život podijeljen s brojem ukupnih dana za mjesec za koji se naknada isplaćuje. Primjera radi, ako se naknada za odvojeni život od obitelji isplaćuje za lipanj 2019. tada je dnevni iznos iste 58,33 kn (1.750,00 : 30). Ako bi se naknada isplaćivala za mjesec koji ima 31 dan (npr. srpanj, kolovoz) tada bi iznos iste bio 56,45 kn (1.750,00 : 31).

Koji neoporezivi primici se međusobno isključuju?

Naknada za odvojeni život od obitelji, dnevnice (u zemlji i u inozemstvu), terenski dodatak (u zemlji i u inozemstvu) i pomorski dodatak jesu naknade koje se međusobno isključuju. Pojednostavljeno rečeno, radniku se za isti dan (ili dane) može samo neoporezivo isplatiti ili naknada za odvojeni život od obitelji ili dnevnica ili terenski dodatak ili pomorski dodatak, a nikako npr. i naknada za odvojeni život od obitelji i dnevnica. Primjera radi, ako se tijekom mjeseca lipnja 2019. radniku isplaćuje naknada za odvojeni život od obitelji, a radnik zbog potreba posla bude upućen na službeni put u trajanju od 3 dana, onda se za te dane službenog puta radniku ne može isplatiti dnevna naknada za odvojeni život od obitelji već mu se isplaćuje dnevnica. Iznos isplaćene naknade za odvojeni život od obitelji za lipanj 2019. bio bi 1.575,01 kn (1.750,00 – 174,99), a iznos isplaćenih dnevnica u zemlji za 3 dana službenog puta bio bi 510,00 kn (170,00 x 3). Iznos od 174,99 kn je zbroj 3 dnevne naknade za odvojeni život od obitelji (58,33 + 58,33 + 58,33) za lipanj 2019.

Izvješćivanje u Obrascu JOPPD

O isplaćenoj naknadi za odvojeni život od obitelji izvješćuje se na Obrascu JOPPD najkasnije do 15-tog u tekućem mjesecu za isplatu u prethodnom mjesecu. Kako se radi o neoporezivom primitku, potrebno je popuniti i stranicu A i stranicu B navedenog obrasca. Kod popunjavanja polja na stranici B, između ostalog, bitno je navesti u poljima 6.1. i 6.2. da se radi o stjecatelju neoporezivog primitka (upisuje se 0000) te u polju 15.1. šifru 25 – naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa. 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Polugodišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijeni od 650,00 kn.

Natrag