Obrtnik ste i koristite bolovanje? Obrazac JOPPD…

trebate podnijeti vodeći računa da i razdoblje bolovanja morate iskazati na JOPPD-u, a posebno treba paziti na izračun osnovice za plaćanje doprinosa ako dio mjeseca radite a dio mjeseca koristite naknadu.

Naime, čl. 217. Zakona o doprinosima propisano je da obveza svih doprinosa utvrđenih rješenjem PU miruje obvezniku doprinosa koji je sam obveznik doprinosa za svoje osiguranje, za vrijeme privremene nesposobnosti za rad na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja ili sredstava državnog proračuna. To znači da će obrtnici za razdoblje kada koriste naknadu biti oslobođeni plaćanja doprinosa, a za razmjerni dio mjeseca u kojem su radili utvrdit će osnovicu na način da propisanu osnovicu (za 2019. – 5.491,20 kn) podijele s brojem dana u tom mjesecu i pomnože brojem radnih dana te dobiveni iznos upisuju u polje 12. na str. B. JOPPD-a. Pritom se u polje 10 upisuje ukupni broj dana u mjesecu, u polje 10.0 broj dana na bolovanju (kao neodrađeni dani), a kao razdoblje - cijeli mjesec.

U drugom retku se iskazuju podaci o bolovanju, s pripadajućom oznakom (npr. 5201, 5207 i dr.) i stvarnom razdoblju bolovanja.

Detaljnije o popunjavanju Obrasca JOPPD  u članku J. Rakijašić: Bolovanja i druga prava na JOPPD-u za samostalne djelatnosti, „Financije, pravo i porezi“ br. 11/17, str. 125.

Natrag