arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 11/2017

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Zvonko Koprivčić: BDP i indeks ekonomskih sloboda

Aktualno

 • Vedran Jelinović: O otvorenim pitanjima provedbi ovrhe na plaći - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2017

  Aktualno

  Vedran Jelinović: O otvorenim pitanjima provedbi ovrhe na plaći

  Unatrag godinu dana donesena su dva zakona i odluka Ustavnog suda RH, koji akti bitno utječu na provedbu ovrhe na plaći, ali izazivaju i veliku pomutnju u pravilnoj provedbi iste. Analizom sadržaja Općeg poreznog zakona, Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona te Odluke ustavnog suda od 11.7.2017. u ovom članku autor daje svoje mišljenje o vremenskom važenju relevantnih odredaba i otvorenim pitanjima koja se tiču iznosa plaće izuzetih od ovrhe, odgode prijenosa zaplijenjenih sredstava na račun ovrhovoditelja, te postupanja u vezi sa suglasnostima o zapljeni u slučaju prijenosa tražbine na novog ovrhovoditelja.

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Mladen Štahan: Izmjene i dopune Pravilnika načinu vođenja Registra GFI - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2017

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan: Izmjene i dopune Pravilnika načinu vođenja Registra GFI

  Dana 23.9.2017. stupile su na snagu izmjene i dopune Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (Nar. nov., br. br. 1/16 i 93/17; u nastavku: Pravilnik RGFI). Ovim izmjenama i dopunama Pravilnik RGFI je s velikim zakašnjenjem konačno usuglašen s izmjenama i dopunama ZOR-a iz prosinca 2016. O novostima iz Pravilnika RGFI ukratko pišemo u članku.

 • Irena Slovinac: Godišnji popis imovine i obveza kod poduzetnika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2017

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Godišnji popis imovine i obveza kod poduzetnika

  Svi poduzetnici obvezni su na kraju godine popisati svu imovinu i obveze. Popisne liste smatraju se knjigovodstvenim ispravama. Za utvrđeni manjak mora se teretiti odgovorna osoba. Manjak na teret društva može se knjižiti samo u slučaju ako je zbog nepostojanja objektivne mogućnosti utvrđivanja osobne odgovornosti neke osobe Odluku da se za nastali manjak ne tereti odgovorna osoba donio upravni odbor, nadzorni odbor ili skupština trgovačkog društva.

  PDV na manjak utvrđen godišnjim popisom treba iskazati u obrascu PDV za prosinac.

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Troškovi rezerviranja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2017

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Troškovi rezerviranja

  Rezerviranje je obveza čija je priroda jasno određena i za koju je na datum bilance vjerojatno ili sigurno da će nastati, ali postoji neizvjesnost u pogledu iznosa ili datuma kada će nastati. Prilikom kreiranja rezerviranja treba voditi računa o tome da se rezerviranja mogu priznati samo kada zadovoljavaju određene uvjete definirane računovodstvenim standardima Često su i predmet poreznog nadzora jer se prilikom utvrđivanja porezne osnovice ne mogu priznati sva rezerviranja, iako su zahtijevana računovodstvenim propisima.

 • Domagoj Zaloker: Evidentiranje državnih potpora kod obveznika poreza na dobit - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2017

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Evidentiranje državnih potpora kod obveznika poreza na dobit

  Računovodstveni aspekt evidentiranja državnih potpora u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima poduzetnika obveznika poreza na dobit određen je zahtjevima računovodstvenih standarda. Računovodstveni standardi definiraju državne potpore kao državne pomoći u obliku prijenosa sredstava u korist poduzetnika u zamjenu ispunjavanje određenih uvjeta u prošlosti ili u budućnosti koji su povezani s poslovanjem tog poduzetnika. Državne potpore ne uključuju one oblike državne pomoći kojima nije moguće na razuman način utvrditi vrijednost, kao i one transakcije s državom koje nije moguće razlikovati od ostalih redovnih poslovnih transakcija poduzetnika. Državne potpore povezane s materijalnom imovinom koja se amortizira obično se priznaju u dobit ili gubitak u razdobljima i u omjerima u kojima se priznaje trošak amortizacije te imovine. Potpore povezane s imovinom koja se ne amortizira načelno će se priznavati kao prihod u trenutku kada su primljene, ako ne postoji osnova po kojoj bi se prihodi od potpore mogli drugačije priznavati. Potraživanje za državnu potporu za nadoknadu rashoda ili gubitaka koji su već nastali, ili u svrhu pružanja trenutne financijske pomoći subjektu bez budućih povezanih troškova, priznaju se u dobit ili gubitak razdoblja u kojem je potraživanja nastalo.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: PDV kod usluga najma nekretnina - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2017

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: PDV kod usluga najma nekretnina

  Gospodarskom djelatnošću, u smislu propisa o PDV-u, smatra se i iskorištavanje, odnosno davanje u najam ili zakup materijalne ili nematerijalne imovine. Prema odredbi čl. 40. st. 1. toč. l) Zakona o PDV-u, najam stambenih prostorija oslobođen je plaćanja PDV-a, dok je najam poslovnih prostora oporeziv PDV-om. Obzirom da iznajmljivanje poslovnog prostora podliježe PDV-u, kada porezni obveznik (fizička ili pravna osoba) obavlja djelatnost iznajmljivanja poslovnog prostora postaje obveznikom poreza na dodanu vrijednost za tu djelatnost ako je u prethodnoj kalendarskoj godini njenim obavljanjem ostvario godišnju vrijednost u iznosu većem od praga za ulazak u sustav PDV-a (230.000,00 kn u 2016., odnosno 300.000,00 kn u 2017.). Ukoliko je poduzetnik (fizička ili pravna osoba) već upisan u registar obveznika PDV-a, prilikom ispostavljanja računa za obavljenu uslugu najma poslovnog prostora obvezan je obračunati PDV. Leasing ili iznajmljivanje nekretnine, odnosno nepokretne imovine, uključujući skladištenje robe za koju je određeni dio imovine namijenjen za isključivu uporabu korisnika usluga, smatra se uslugama povezanim s nepokretnom imovinom, koje se oporezuju prema mjestu gdje se nekretnina nalazi (čl. 47. Direktive 2006/112/EZ, čl. 19. Zakona o PDV-u). Ako se nekretnina nalazi u RH, mjesto pružanja bilo koje usluge vezane uz tu nekretninu je RH, čak i ako tu uslugu pruža porezni obveznik koji nema sjedište u RH, te neovisno o tome da li se predmetne usluge pružaju poreznom obvezniku ili osobama koje u smislu PDV-a nisu porezni obveznici. U članku su pojašnjena pravila oporezivanja kod iznajmljivanja nekretnina u RH.

 • Sandra Pezo: Konačni dohodak iz inozemstva - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2017

  Porezi i doprinosi

  Sandra Pezo: Konačni dohodak iz inozemstva

  Zakonom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16), uz godišnji dohodak, propisan je novi način utvrđivanja dohotka, konačni dohodak. Za razliku od godišnjeg dohotka, konačni dohodak se ne može umanjiti za osobni odbitak, ne uključuje se u godišnji obračun tj. za taj dohodak se ne može provesti poseban postupak niti je moguće podnijeti godišnju poreznu prijavu.

  Način utvrđivanja, izvješćivanja i plaćanja poreza na dohodak konačnih dohodaka iz inozemstva, kao i uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu kod utvrđivanja konačnog poreza na dohodak ovisi o tome da li je Ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja propisana obveza plaćanja poreza u zemlji izvora ili zemlji rezidentnosti.

  Uračunavanje inozemnog poreza u tuzemni porez na dohodak u slučaju konačnog oporezivanja obavlja se putem podnesenog izvješća na obrascu INO-DOH, o čemu i piše autorica članka.

 • Irena Đurica: Utvrđivanje porezne rezidentnosti fizičkih osoba - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2017

  Porezi i doprinosi

  Irena Đurica: Utvrđivanje porezne rezidentnosti fizičkih osoba

  Poreznom reformom te uvođenjem EU prakse, sve veći naglasak se stavlja upravo na utvrđivanje porezne rezidentnosti fizičkih osoba jer isto predstavlja temelj za daljnje utvrđivanje prava oporezivanja, kako tuzemne, tako i inozemne porezne uprave, o čemu i piše autorica članka.

  Porezna rezidentnost se mora utvrditi ispravnom primjenom tuzemnih i međunarodnih poreznih propisa.

  Ugovori određuju da se rezidentom države ugovornice smatra osoba koja prema propisima te države u njoj podliježe oporezivanju na temelju svoga prebivališta, boravišta, mjesta uprave ili nekog drugog obilježja slične prirode, i također uključuje tu državu, sve njezine političke pojedinice i lokalnu vlast (čl. 4. st. 1. OECD-a).  OECD je u čl. 4. odredio kriterije i redoslijed primjene kako slijedi: prebivalište, osobne i gospodarske veze, uobičajeno boravište, državljanstvo, te dogovor nadležnih tijela.

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Novi način utvrđivanja poreza na cestovna motorna vozila u 2017. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2017

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Novi način utvrđivanja poreza na cestovna motorna vozila u 2017.

  Prema Zakonu o lokalnim porezima, , obveza plaćanja poreza na cestovna motorna vozila (CMV) za 2017. utvrđuje se jednom godišnje donošenjem poreznog rješenja od strane JP(R)S. Utvrđivanje poreza na CMV prošireno je i na četverocikle, tako da navedeni  porez u 2017. plaćaju pravne i fizičke osobe koje su na dan registracije/ovjere produženja važenja prometne dozvole, vlasnici osobnih automobila, motocikala i četverocikala, što je i tema ovoga članka. Od 20.10.2017. u primjeni je Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov. br. 101/17), kojim je ukinuta obveza plaćanja poreza na CMV za motocikle te lake četverocikle i četverocikle preko 10 godina starosti, a koje odredbe stupaju na snagu tek od 1.1.2018.

  Porez na CMV plaćaju jednom godišnje pravne i fizičke osobe – obrtnici te građani, koji su na dan registracije odnosno ovjere produženja važenja prometne dozvole, vlasnici osobnih automobila, motocikala i četverocikala, a plaća se pri registraciji vozila.

Plaće i naknade plaća

 • Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin: Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2017

  Plaće i naknade plaća

  Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin: Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada

  Za određene poslodavce, pri zadnjoj isplati plaće, predstoji i obveza sastavljanja godišnjeg obračuna dohotka od nesamostalnog rada,

  Ta je obveza propisana čl. 47. Zakona o porezu na dohodak i čl. 25. Pravilnika o porezu na. Tim odredbama Zakona i Pravilnika poslodavcima je u određenim slučajevima propisana obveza, a u određenim samo mogućnost, sastavljanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u mjesecu prosincu tekuće godine, a najkasnije do 31. prosinca, ako postoje propisane pretpostavke i uvjeti za obvezno ili dobrovoljno sastavljanje toga godišnjeg obračuna.

  Svrha godišnjeg obračuna je da na taj način povrat poreza temeljem predujma više plaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u tijeku poreznog razdoblja, radnici ostvaruju praktički odmah po tom obračunu, odnosno u najboljem slučaju sa isplatom plaće u prosincu za mjesec studeni, a ne moraju čekati godišnji obračun koji provodi Porezna uprava u posebnom postupku iduće godine. 

 • Dinko Lukač: Dodaci na plaće - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2017

  Plaće i naknade plaća

  Dinko Lukač: Dodaci na plaće

  Osim prava na plaću za redovan rad, radnik ima pravo i na povećanu plaću. Istu poslodavac isplaćuje ako radnik radi u otežanim uvjetima, u prekovremenom radu, nedjeljom i blagdanom, a sam iznos uvećanja plaće (dodataka) određuje poslodavac izvorom radnog prava koji primjenjuje. U članku se kroz primjere obrađuju dodaci na plaće s osnove prekovremenog rada, rada u smjenama, rada noću, rada nedjeljom, rada na dan blagdana, porezni tretman uvećanja plaće, evidencija o radnom vremenu, sadržaj obračuna plaće, rok isplate plaće kao i izvješćivanje o isplaćenoj i neisplaćenoj plaći na obrascu JOPPD.

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Godišnji popis imovine i obveza - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2017

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Godišnji popis imovine i obveza

  Inventuru (godišnji popis imovine i obveza) proračuni i proračunski korisnici moraju obaviti i krajem ove godine, sa stanjem na dan 31. prosinca. Popisati se moraju cjelokupna imovina i sve obveze. Oštećena i neupotrebljiva imovina, te sumnjiva i sporna potraživanja i obveze popisuju se na posebnim listama, a u izvještaju u popisu predlaže se daljnje postupanje s njima (prijedlog imovine za rashod, prijedlog za ispravak vrijednosti potraživanja, otpis obveza i dr.). Popisne liste moraju sadržavati nazive predmeta popisa, količine i vrijednosti, za popisno (stvarno) stanje i knjigovodstveno stanje. U okviru svojih ovlasti, čelnik mora donijeti odluku o popisnim razlikama (viškovima i manjkovima, rashodovanju imovine i dr.). Rezultati popisa za određenu proračunsku godinu moraju se iskazati u poslovnim knjigama za tu proračunsku godinu.

Neprofitne organizacije

 • Nikolina Bičanić: Godišnji popis imovine i obveza - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2017

  Neprofitne organizacije

  Nikolina Bičanić: Godišnji popis imovine i obveza

  Svaka neprofitna organizacija - bez obzira vodi li dvojno ili jednostavno knjigovodstvo, obvezna je popisati svu svoju imovinu i obveze sa stanjem na dan 31. prosinca 2017. Izuzetak je jedino popis knjiga, kod neprofitnih organizacija koje obavljaju knjižničnu djelatnost, koji se može obavljati svake 3 godine. Zakonski zastupnik neprofitne organizacije određuje datum popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanja izvještaja s priloženim popisnim listama te na temelju izvještaja i priloženih popisnih lista te sukladno ovlastima koje proizlaze iz statuta ili drugih najviših općih akata neprofitne organizacije odlučuje o rezultatima popisa. Popisne liste trebaju sadržavati podatke o popisnom (stvarnom) i knjigovodstvenom stanju imovine i obveza (predmeta popisa), u naturalnim i vrijednosnim izrazima. Povjerenstvo je obvezno nakon završetka popisa sastaviti izvještaj na temelju popisnih lista i svojih zapažanja i predati ga zakonskom zastupniku.

Poslovanje obrtnika

 • Jasminka Rakijašić: Bolovanja i druga prava na JOPPD-u za samostalne djelatnosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2017

  Poslovanje obrtnika

  Jasminka Rakijašić: Bolovanja i druga prava na JOPPD-u za samostalne djelatnosti

  Na Obrascu JOPPD izvještava se i o vrsti prava, razdoblju korištenja prava i/ili o iznosu naknade plaće isplaćene na teret sredstava nositelja osiguranja ili na teret sredstava državnog proračuna (čl.  77. st. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak1). Tu obvezu, osim poslodavaca, imaju i osobe koje su obveznici doprinosa te obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa za svoje osobno osiguranje, odnosno obrtnici i slobodna zanimanja koji za svoju samostalnu djelatnost vode poslovne knjige (dohodaši i dobitaši). Rok za izvještavanje na Obrascu JOPPD o korištenju nekog od prava tijekom određenog mjeseca, je do 15-og idućeg mjeseca.

 • Krešimir Vranar: Prijelaz obveznika poreza na dohodak na porez na dobit - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2017

  Poslovanje obrtnika

  Krešimir Vranar: Prijelaz obveznika poreza na dohodak na porez na dobit

  Približavanjem kraja još jedne poslovne godine, a time i poreznog razdoblja, fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost i utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti razmišljaju o tome kakav će dohodak ostvariti te koliki će porez na dohodak za 2017. morati platiti podnošenjem godišnje porezne prijave do kraja veljače 2018. Međutim, neke od fizičkih osoba koje sada utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti morati će za 2018. plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak. Naime, fizičke osobe koje  ispunjavaju uvjete propisane čl. 2. st. 4. Zakona o porezu na dobit1 postati će obveznici poreza na dobit po sili zakona.

Poslovanje s inozemstvom

 • Martina Štorek: Opći uvjeti za izuzeće od prijave državne potpore EK - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2017

  Poslovanje s inozemstvom

  Martina Štorek: Opći uvjeti za izuzeće od prijave državne potpore EK

  Uredba Komisije br. 651/2014 od 17.6.2014. propisuje niz općih i posebnih uvjeta za sve kategorije državnih potpora koje davatelji potpora moraju ispuniti da bi potpore bile spojive s unutarnjim tržištem i posljedično tome izuzete od obveze prijave Europskoj komisiji (EK). Potpore mogu biti regionalne, za male i srednje poduzetnike u obliku potpora za ulaganje, operativne potpore i potpore za pristup financiranju istih, za zaštitu okliša, za usavršavanje, za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju i radnika s invaliditetom, za kulturu i očuvanje baštine, za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu, za regionalne zračne luke, pomorske luke i luke unutarnjih plovnih putova, itd. Posebni uvjeti propisani su za svaku od 46 kategorija potpora, a u članku su opisani opći uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi potpora bila izuzeta od obveze prijave EK. 

Radno pravo

 • Nikolina Milardović: Obveze poslodavca prema Zakonu osiguranju radničkih tražbina - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2017

  Radno pravo

  Nikolina Milardović: Obveze poslodavca prema Zakonu osiguranju radničkih tražbina

  Zakon o osiguranju radničkih tražbina (Nar. nov., br. 70/17; u nastavku: Zakon) stupio je na snagu 27.7.2017., a njegovim stupanjem na snagu prestao je važiti Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (Nar. nov., br. 86/88, 80/13 i 82/15. Zakon je sadržajno usklađen s područjem primjene i njime se uređuje postupanje poslodavca u slučaju blokade računa.  Tako Zakon sada osim postupanja poslodavca u slučaju stečaja sadrži i odredbe kojima se uređuje postupanje u slučaju blokade računa poslodavca.

  Zakona je propisao određene promjene u cilju veće zaštite radnika i lakšeg i bržeg postupka prisilne naplate radnikovih tražbina. Zakonom je u pravni poredak Republike Hrvatske prenesena Direktiva 2015/1794 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. listopada 2015. godine o izmjeni direktiva 2008/94/EZ i 2002/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Direktiva Vijeća 98/59/EZ i 2001/23/EZ u pogledu pomoraca.

  Cilj Zakona je zaštita radnika i njihove egzistencije na način da se inicijativa za pokretanje postupka prisilne naplate neisplaćene plaće/naknade plaće prebaci na poslodavca te da se radniku kojem poslodavac nije isplatio plaću osigura minimum potreban za egzistenciju kroz isplatu 3 minimalne plaće iz sredstava državnog proračuna.

  O svim novinama i obvezama poslodavaca koje proizlaze iz Zakona pročitajte više u našem tiskanom izdanju.

 • Ljubica Đukanović: Menadžerski ugovori - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2017

  Radno pravo

  Ljubica Đukanović: Menadžerski ugovori

  Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14; u nastavku: ZR) ostavio je određene nedoumice koje se osobe mogu smatrati menadžerima i koje mogu biti stranke ugovora i  sklapati menadžerske ugovore. Naime, ZR u niti jednoj svojoj odredbi ne navodi i ne određuje pojam menadžera, već se menadžerom smatra fizička osoba  koja ima određene stručne sposobnosti, znanja i kreativnosti koje mu omogućuju da uspješno upravlja tvrtkom, ustanovom ili nekom drugo organizacijom.

  U čl. 4. st. 3. ZR-a propisano da fizička osoba koja je prema propisu o trgovačkim društvima, kao član uprave ili izvršni direktor ili fizička osoba koja je u drugom svojstvu prema posebnom zakonu, pojedinačno i samostalno ili zajedno i skupno, ovlaštena voditi poslove poslodavca, može kao radnik u radnom odnosu obavljati određene poslove za poslodavca. Navedenom odredbom ZR-a i nadalje se posebno uređuje položaj osoba koje nazivamo menadžerima i koje kao radnici u radnom odnosu mogu obavljati određene poslove za poslodavca, ali i ne moraju.

  Pojam menadžera može se shvaćati u užem ili širem smislu tako da to ne moraju biti samo članovi uprava trgovačkih društava već to može biti i svaka druga osoba koja upravlja nekim poslom ili sustavom bilo na višoj ili nižoj razini. Stoga menadžerske ugovore mogu, pored članova uprave, sklapati i vodeći radnici koji organiziraju i kontroliraju rad drugih radnika, iako su i oni sami u odnosu subordinacije prema drugom radniku ili radnicima. Tako da možemo govoriti da u pojedinim tvrtkama imamo niži, srednji i viši menadžment.

  Opširnije o menadžerskim ugovorima pročitajte u tiskanom izdanju.

Ovršno pravo

 • Iva Kvesić: Provedba ovrhe na novčanim sredstvima po računu od 3.8.2017. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2017

  Ovršno pravo

  Iva Kvesić: Provedba ovrhe na novčanim sredstvima po računu od 3.8.2017.

  Iako je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 73/17) najviše interesa javnosti izazvao zbog izmjena odredbi koje se tiču ovrhe na nekretnini, njime se bitno mijenjaju i dopunjuju i odredbe koje uređuju provedbu ovrhe na novčanim sredstvima. Izmjena nije puno, ali su značajne i u određenoj mjeri mijenjaju dosadašnju logiku sustava provedbe ovrhe na novčanim sredstvima. O kojim izmjenama je riječ, piše autorica u ovom članku.

Javna nabava

 • Vedran Jelinović: Pravna zaštita u otvorenom postupku - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2017

  Javna nabava

  Vedran Jelinović: Pravna zaštita u otvorenom postupku

  U otvorenom postupku javne nabave žalba se podnosi po fazama. U svakoj od tih faza žalitelj mora dokazati i svoje pravo na žalbu kao postupovnu pretpostavku, a svaka stranka je dužna iznijeti sve činjenice na kojima temelji svoje zahtjeve te predložiti dokaze kojima se te činjenice utvrđuju.

  Iako Državna komisija postupa u granicama žalbenih navoda, po službenoj dužnosti ipak pazi na postupovne pretpostavke i osobito bitne povrede. U ovom članku se upućuje na najčešće uočene osobito bitne povrede u postupcima javne nabave, a što je jako bitno za znati jer Državna komisija na njih pazi neovisno o fazi u kojoj je izjavljena žalba.

  Pored navedenog, uz ogledni primjer žalbe, ukazuje se i na troškove žalbenog postupka koji se prema upravnoj praksi naknađuju. Pitanje u kojem iznosu ovisi i o pravilno postavljenom žalbenom zahtjevu.

   

Porezno pravo

 • Aleksander Vranko: Porezno kazneni postupak - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2017

  Porezno pravo

  Aleksander Vranko: Porezno kazneni postupak

  Porezna utaja je prijevarnim načinom predstavljanje nevjerodostojnih materijalnih činjenica ili šutnja kada postupanje u dobroj vjeri iziskuje davanje iskaza, a što uzrokuje materijalnu štetu osobama koje računaju i imaju pravo računati na takav iskaz. Dakle, radi se o prijevarnom stjecanju koristi na račun druge osobe. Porezna se utaja često definira i kao svjesno pogrešno postupanje poreznog obveznika s posebnom namjerom izbjegavanja podmirenja poznate mu, dospjele porezne obveze. Dakle, porezna utaja podrazumijeva manje uplaćeni iznos poreza, te namjeru počinjenja utaje poreza. Utaja poreza ili carine je, kao porezno kazneno djelo, propisano u čl. 256. Kaznenog zakona. U članku autor daje pregled najvažnijih pojmova vezanih za istražne postupke kaznenih djela porezne utaje, kao i detaljnu definiciju elemenata porezne utaje, odnosno poreznih prijevara, kako bi se shvatile razlike između poreznog administrativnog postupka i poreznog kaznenog postupka. Nadalje, pojašnjava kako prepoznati slučaj porezne utaje, odnosno porezne prijevare kao porezno-kaznenog djela, kako se pokreće kazneni postupak zbog počinjenja porezne utaje, te dati odgovor na brojna druga pitanja koja se odnose na poreznu utaju.

Gospodarstvo

 • Irena Slovinac: Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2017

  Gospodarstvo

  Irena Slovinac: Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu

  Prijevoz tereta i putnika može obavljati fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prijevoza i posjeduje licenciju. Javni prijevoz putnika i tereta, te prijevoz za vlastite potrebe može se obavljati vlastitim vozilima i vozilima u zakupu/leasingu. Vozilom kojim se obavlja prijevoz osoba za vlastite potrebe smije upravljati samo osoba zaposlena kpd fizičke ili pravne osobe ili sama fizička osoba. Osoba koja obavlja prijevoz tereta za vlastite potrebe u vozilu mora imati račun, otpremnicu, teretni list ili drugi dokument. Vozač domaćeg prijevoznika i prijevoznika EU za vrijeme prijevoza tereta u vozilu mora imati teretni list. Vozač domaćeg prijevoznika prilikom obavljanja linijskog prijevoza putnika autobusom mora imati putni radni list.

Trgovina

 • Darko Mareči: Način označavanje hrane - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2017

  Trgovina

  Darko Mareči: Način označavanje hrane

  Hrana koja se stavlja na tržište RH i EU mora biti zdravstveno ispravna prikladna za prehranu ljudi i označena na propisani način općim podacima kojima se označava svaka hrana i dodatnim podacima i oznakama za pojedine kategorije hrane. Sva hrana koja se stavlja na tržište RH mora biti označena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Označavanje hrane općim podacima propisano je Uredbom (EU) br. 1169/2011 i dr. propisima. Hrana se označava i drugim dodatnim podacima kao što su: popis sastojaka, neto količina, datum minimalne trajnosti, uvjeti čuvanja i upute za uporabu, zemlja ili mjesto podrijetla,  nutritivna deklaracija, serija ili lot i dr.

Mirovinsko osiguranje

 • Ljiljana Marušić: Ostvarivanje mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 11/2017

  Mirovinsko osiguranje

  Ljiljana Marušić: Ostvarivanje mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja

  Autorica u članku piše o uvjetima za ostvarivanje mirovine, prijevremene i starosne, koji su propisani Zakonom o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 157/13 - 93/15).

  Tako je propisano da se starosna mirovina može ostvariti s navršenih 65 godina života, odnosno sa 61 godinom i 9 mjeseci  (uvjet za žene u 2017.) i 15 godina mirovinskog staža.

  Prijevremena starosna mirovina može se ostvariti sa 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža (muškarci), odnosno s 56 godina i 9 mjeseci života i 31 godinom i 9 mjeseci mirovinskog staža (žene u 2017.).

  Prijevremena starosna mirovina trajno se umanjuje od 0,10% do 0,34% za svaki mjesec odlaska u mirovinu prije dobi propisane za starosnu mirovinu . Umanjenje prijevremene starosne mirovine ovisi o mirovinskom stažu - najveće je za staž od 35 godina (0,34% po mjesecu ranijeg odlaska u mirovinu), a najmanje za staž od 40 i više godina (0,10% po mjesecu ranijeg odlaska u mirovinu). U slučaju 5 godina ranijeg odlaska u mirovinu umanjenje iznosi od 6% do 20,4%.

Pitajte TEB

 • Domagoj Zaloker: Utvrđivanje blagajničkog maksimuma
 • Irena Slovinac: Reklamacija – povrat robe trgovini na malo
 • Vedran Jelinović: Godišnji odmor i neplaćeni dopust
 • mr. sc. Ida Dojčić: Računi u e-obliku

TEB-ov podsjetnik

 • Fond sati po mjesecima za 2017. i kalendar za tekući mjesec
 • Pravilnik o porezu na dohodak
 • Dnevnice u inozemstvu
 • Plaće
 • Stope prireza porezu na dohodak
 • Obrtnici i slobodna zanimanja
 • Zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • Drugi dohodak
 • Naknade i članarine za 2017.
 • Da se ne zaboravi!
 • Korisne informacije
 • Stope zakonskih zateznih kamata
 • Novi ekonomsko-financijski propisi
 • Pregled uplatnih računa
 • Iznosi novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti - čl. 43. Zakona
 • TEB-ova biblioteka
 • TEB-ova stalna izdanja za 2018.