Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma – akontacije

Konačni obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za 2018. godinu izvršen je prema novom Zakonu o šumama (Nar. nov., br. 68/18), ali na isti način kao što je to bilo propisano prethodnih godina.

Od 1. siječnja 2019. obveznici naknade su pravne i fizičke osobe, obveznici poreza na dobit, kao i fizičke osobe – obveznici poreza na dohodak, koje obavljaju gospodarsku djelatnost i pritom ostvaruju ukupni godišnji prihod ili primitak veći od 3 mil. kn. Budući da do donošenja novog pravilnika ostaje na snazi dotadašnji Pravilnik o načinu obračuna, obrascima, posebnom računu i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (Nar. nov., br. 19/15; u nastavku: Pravilnik) akontacije će se plaćati na sljedeći način:

  • obveznici koji su u 2018. godini ostvarili prihod/primitak manji odnosno do uključivo 3 mil. kn nisu obvezni plaćati akontaciju navedene naknade. Međutim, ako tijekom 2019. godine ostvare prihod/primitak veći od 3 mil. kn, a tijekom 2018. su imali prihode ili primitke niže od 3 mil. kn,  ukupnu obvezu naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma platit će po konačnom obračunu;
  • obveznici koji su u 2018. godini ostvarili prihod/primitak veći od 3 mil. kn prvu akontaciju naknade plaćaju do 30.4.2019., sukladno Pravilniku.

Detaljnije o konačnom obračunu naknade za  korištenje općekorisnih funkcija šuma za 2018. godinu u članku Konačni obračun članarina, renti i doprinosa za 2018.  „Financije, pravo i porezi“ br. 1/19, str. 132.

Natrag