Može li postupak financiranja udruga biti jednostavniji?

Udrugama se godišnje dodijeli više od 1,7 mlrd. kn iz javnih izvora. To su značajna sredstva, i još od 2015., dodjeljivanje sredstava udrugama iz javnih izvora (doniranje u novcu, pravima, pokretninama i nekretninama, kao i sponzoriranje) moguće je samo na temelju provedenog javnog poziva odnosno natječaja ili na temelju posebnog propisa o financiranju javnih potreba.

Zakonom o udrugama (u čl. 32. i 33.) propisano je da se programi i projekti od interesa za opće dobro koje provode udruge mogu financirati iz javnih izvora isključivo na navedeni način. Pod javnim izvorima podrazumijevaju se sredstva § državnog proračuna (uključuju i namjenska sredstva od igara na sreću) § proračuna županija, gradova i općina § javnih fondova i prihoda javnih trgovačkih društava i drugih javnih institucija § fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora. Uredbom Vlade RH uređeni su kriteriji, mjerila i postupci financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, a obuhvaćaju aktivnosti davatelja sredstava:

  • u određivanju prioriteta za financiranje,
  • pripremi dokumentacije za financiranje,
  • odabiru programa i projekata,
  • ugovaranju,
  • praćenju i vrednovanju provedbe financiranih programa i projekata,
  • korištenje informacijskog sustava za praćenje i vrednovanje dodjele financijskih sredstava programima i projektima i dr.

Uredba pretpostavlja da svaka dodjela financijskih sredstava treba biti utemeljena na procjeni postojećeg stanja u pojedinom području društvenog djelovanja te osmišljena tako da odgovara na razvojne potrebe područja ili zajednice kojoj su sredstva usmjerena.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja objavljuje se na internetskim stranicama davatelja financijskih sredstava i evidentira u objedinjenom godišnjem planu javnih natječaja, koji je također  dostupan na internetskim stranicama Ureda za udruge.

Financiranje „manjih“ projekata/aktivnosti udruga

Iako je na godišnjoj razini, ukupan iznos dodijeljenih sredstava udrugama iz javnih izvora velik, što opravdava sustavno razrađen normativni okvir dodjeljivanja tih sredstava, koji treba primijeniti prilikom dodjeljivanja svake donacije, činjenica je, da s druge strane, postoji veliki broj projekata kojima se dodjeljuju, pojedinačno, manji iznosi sredstava. Također, veliki je broj davatelja sredstva (jedinice lokalne samouprave, proračunski korisnici i dr.), koji s relativno malim iznosima sredstava financiraju programe i projekte udruga koje djeluju na njihovom području. Neki od njih smatraju kako bi trebalo pojednostaviti postupak odobravanja sredstava iz javnih izvora, međutim Ured za udruge smatra da ne postoji potreba za izmjenama i dopunama Uredbe.

Kreiranje natječaja

Svaki davatelj sredstava udrugama sam za sebe kreira kriterije za dodjelu sredstava, sadržaj i obim natječajne dokumentacije, a detaljno postupanje mora urediti svojim internim aktima. Davatelji sredstava dužni su pritom primijeniti kriterij proporcionalnosti, što se odnosi na propisani sadržaj i obim natječajne dokumentacije u odnosu na vrijednost natječaja i najviši iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom programu ili projektu. Kod natječaja i projekata manje vrijednosti davatelj financijskih sredstava smanjuje obim i količinu obrazaca i priloga koje propisuje kao obveznu natječajnu dokumentaciju.

Što se tiče prikupljanja dokaza je li udruga „podobna“ za financiranje ili nije, također treba voditi računa da određene dokaze davatelj sredstava ne zahtijeva od udruge, nego sam utvrđuje (provjerava) uvidom u javno dostupne registre i evidencije. Primjerice, podatak da je udruga upisana u Registar udruga, da predaje godišnji financijski izvještaj, da je udruga opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja, davatelj sredstava provjerava samostalno, uvidom u podatke iz Registra udruga.

Upute za primjenu Uredbe

Na internetskim stranicama Ureda za udruge dostupan je Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe, a izrađeni su i objavljeni pripadajući obrasci za različite skupine davatelja sredstava, koje je moguće koristiti prilikom kreiranja i provedbe natječaja. Također, službenici Ureda za udruge za tehničku pomoć na raspolaganju su za kontakt svim osobama koje rade na poslovima dodjele financijskih sredstava udrugama putem telefona i elektroničke/pisane pošte, a Ured za udruge u suradnji s Državnom školom za javnu upravu redovito održava dvodnevne radionice na temu primjene Uredbe, koje su namijenjene svim državnim i lokalnim službenicima.

DETALJNIJE O TEMI: FIP br. 6/19, V. Lendić Kasalo, str. 131

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Polugodišnju pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ za 2019. možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a po cijeni od 650,00 kn.

Natrag