arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 6/2019

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • dr. sc. Predrag Bejaković: Opravdanost dužeg rada u Hrvatskoj

Aktualno

 • Vedran Jelinović: Što se promijenilo za d.o.o. i j.d.o.o. od 20.4.2019.? - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2019

  Aktualno

  Vedran Jelinović: Što se promijenilo za d.o.o. i j.d.o.o. od 20.4.2019.?

  U ovome članku pojašnjavaju se izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima koje se tiču d.o.o.-a i j.d.o.o.-a, a koje su odgovarajuće popraćene i izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru kao temeljnom propisu registarskog prava kojim se uređuje osnivanje, ustroj i vođenje sudskog registra te postupak u registarskim stvarima. Izmjene i dopune oba zakona objavljene su u Nar. nov., br. 40/19 i većina odredbi stupila je na snagu 20.4.2019. godine. Od najznačajnijih tema izdvajamo promjene u pogledu predmeta poslovanja, obvezu dostave adrese e-pošte sudu, mogućnost brisanja trgovačkog društva po skraćenom postupku – bez likvidacije kao i mogućnost osnivanja trgovačkog društva na daljinu, bez odvjetnika i javnog bilježnika.

 • Marica Houška, Dina Lončarić: Novi Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2019

  Aktualno

  Marica Houška, Dina Lončarić: Novi Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona

  Opći porezni zakon (Nar. nov., br. 115/16 i 106/18) izmijenjen je i dopunjen u okviru trećeg kruga porezne reforme, a primjena novih odredbi OPZ-a počela je s 1.1.2019. Temeljem tih izmjena donesen je i novi Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 45/19), koji je u primjeni od 4.5.2019. Novim Pravilnikom obuhvaćena su različita područja OPZ-a, a podijeljen je u 15 dijelova,  s time da je u članku dan naglasak na nove dijelove koji se odnose na: nedozvoljeno obavljanje gospodarske djelatnosti putem Interneta; vjerodostojnost podrijetla, cjelovitosti sadržaja i čitljivosti knjigovodstvene isprave za porezne potrebe; način provjere izvornosti, pristupu poreznim aktima i čuvanju poreznog akta u elektroničkom obliku; načinu registracije u elektronički sustav poreznog tijela i korištenju sigurnosnih razina nacionalno priznatih vjerodajnica.

 • Vedran Jelinović, Domagoj Zaloker: Obveza izdavanja eRačuna od 1.7.2019. - pitanja i odgovori - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2019

  Aktualno

  Vedran Jelinović, Domagoj Zaloker: Obveza izdavanja eRačuna od 1.7.2019. - pitanja i odgovori

  Dana 1. srpnja 2019. stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi. Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (uključujući i jednostavnu nabavu tj. nabavu do 200.000/500.000 kn). Prema tome, poduzetnici koji obveznicima javne nabave isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni su od 1. srpnja 2019. za svoje isporuke izdavati elektroničke račune. S obzirom na veliki broj upita polaznika naših seminara i pretplatnika, u ovome članku izdvojili smo mišljenja i odgovore na najčešća od njih, a koja se tiču obveze izdavanja eRačuna u javnoj nabavi te postupanju s eRačunima u smislu računovodstvenih i poreznih propisa.

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja za 2018. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2019

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja za 2018.

  Za društvo koje ostvaruje kontrolu nad drugim društvom ili više njih, postoji obveza sastavljanja konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja, osim ako nije moguće primijeniti neko od propisanih izuzeća. Konsolidirane izvještaje za 2018. potrebno je predati i u Finu na javnu objavu najkasnije do 30.9.2019. godine.

 • Domagoj Zaloker: Promjene amortizacijskih stopa - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2019

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Promjene amortizacijskih stopa

  Poduzetnici su dužni procijenjeni korisni vijek uporabe pojedine dugotrajne imovine preispitati barem jednom na kraju svake poslovne godine te ako se očekivanja razlikuju od prethodnih procjena, promjene se priznaju kao promjena računovodstvenih procjena. Prema tome, promjena korisnog vijeka uporabe dugotrajne imovine (promjena amortizacijskih stopa) ne smatra se promjenom računovodstvene politike, nego promjenom računovodstvene procjene, što znači da nema retroaktivni učinak na prethodna razdoblja. Napominjemo da odluka o promijeni stope amortizacije neke dugotrajne imovine mora biti temeljena na objektivnoj procjeni promjene korisnog vijeka trajanja te dugotrajne imovine, a ne namjeri utjecaja na visinu dobiti ili gubitka odnosno osnovice za oporezivanje porezom na dobit. Poduzetnici trebaju objaviti vrstu i iznos promjene računovodstvene procjene u onom razdoblju u kojem je promjena obavljena, bez obzira ima li ta promjena učinak na tekuće razdoblje ili na tekuće i buduće razdoblje. Detaljnije o učincima promjene amortizacijskih stopa te njihovom evidentiranju u poslovnim knjigama poduzetnika pročitajte u ovom članku.

 • Irena Slovinac: Evidentiranje troškova sezonskih radnika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2019

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Evidentiranje troškova sezonskih radnika

  Poslodavac koji posluje sezonski može s radnikom sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme za sezonske poslove. Troškovi smještaja i prehrane ovih radnika, ako su ispunjeni propisani uvjeti, smatraju se neoporezivim primicima, no po ulaznim računima za ove troškove porezni obveznik nema pravo odbiti pretporez. Osim radnika, za poslove u sezoni nerijetko se angažiraju i studenti.

Porezi i doprinosi

 • Lucija Barić: Porezna rezidentnost fizičkih osoba - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2019

  Porezi i doprinosi

  Lucija Barić: Porezna rezidentnost fizičkih osoba

  Porezna rezidentnost određuje u kojoj je državi fizička osoba obvezna prijavljivati sve svoje dohotke, odnosno koja država ima primarno pravo oporezivanja ostvarenog dohotka. Na koji način se utvrđuje porezna rezidentnost određenoj državi, napose u slučaju primjene međunarodnih ugovora, potanje obrazlaže autorica članka.

 • mr. sc. Ida Dojčić: Porez na dobit po odbitku - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2019

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Porez na dobit po odbitku

  Porez na dobit po odbitku je porez kojim se oporezuju dividende, autorske naknade, kamate te prihodi od određenih usluga, koje nerezidenti ostvare u RH. Prema Zakonu o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04 – 106/18) pravna osoba je rezident ako joj je sjedište upisano u sudski registar ili upisnik u RH ili ako se mjesto uprave ili nadzor poslovanja nalazi u RH. Prihodi odnosno dobit, koju u RH ostvare nerezidenti, podliježe oporezivanju. Na isplate naknada, koje između ostalog uključuju kamate, dividende, udjele u dobiti i autorske naknade, koje tuzemni isplatitelj plaća nerezidentu – inozemnom primatelju, plaća se porez po odbitku, sukladno čl. 31. Zakona te čl. 49. - 51. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05 – 1/19). Od dana pristupanja Hrvatske Europskoj uniji primjenjuju se odredbe Zakona (čl. 31.a - 31.e) te Pravilnika (čl. 51.a - 51.b), kojima je izvršeno usklađivanje sa Direktivama Vijeća EU, koje se odnose na oporezivanje porezom po odbitku isplata kamata i autorskih naknada između povezanih društava različitih država članica, te oporezivanje dividendi i udjela u dobiti između matičnih društava i povezanih društava iz različitih država članica. Od 1.1.2019. primjenjuju se i neke nove odredbe kod oporezivanja porezom po odbitku, a odnose se na naknade za nastupe inozemnih umjetnika i športaša, te isplate naknade osobama s područja nekooperativnih država.

 • Nataša Borota: Podnošenje zahtjeva putem sustava ePorezna - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2019

  Porezi i doprinosi

  Nataša Borota: Podnošenje zahtjeva putem sustava ePorezna

  Jedinstveni portal Porezne uprave - ePorezna središnje je mjesto na kojem porezni obveznici mogu pristupiti elektroničkim uslugama Porezne uprave. Dostupne usluge uključuju upravljanje podacima poreznog obveznika, zaprimanje akata, podnošenje obrazaca, podnošenje zahtjeva te mnoge druge usluge. Putem sustava ePorezna korisnici mogu popunjavati, potpisivati i slati elektroničke obrasce, te također popunjavati i slati razne zahtjeve i to bez plaćanja upravnih pristojbi. U ovom članku detaljnije ćemo pojasniti kako se popunjava i šalje zahtjev za izdavanje /izmjenu PK, zahtjev za izdavanje porezne potvrde i mnogi drugi zahtjevi prema Poreznoj upravi. U članku je pojašnjeno koje vrste zahtjeva postoje, te kako porezni obveznici mogu popuniti i poslati zahtjev putem sustava ePorezna.

 • Dinko Lukač: Obračun davanja na primitke rezidenta iz inozemstva - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2019

  Porezi i doprinosi

  Dinko Lukač: Obračun davanja na primitke rezidenta iz inozemstva

  Rezident je fizička osoba koja može ostvariti bilo koju vrstu dohotka iz inozemstva, a takav dohodak može biti oporeziv i u državi u kojoj je ostvaren i u Republici Hrvatskoj. Taj dohodak može biti dohodak od kapitala u obliku dividendi i udjela u dobiti, dohodak od autorskih naknada te drugi dohodak. U članku su  opisane obveze rezidenta temeljem ostvarenog dohotka iz inozemstva od upisa u registar obveznika poreza na dohodak, do obračuna javnih davanja i izvješćivanja na Obrascu JOPPD.   

 • Iva Uljanić Škreblin, Ksenija Cipek: Oporezivanje dohotka od djelatnosti športaša - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2019

  Porezi i doprinosi

  Iva Uljanić Škreblin, Ksenija Cipek: Oporezivanje dohotka od djelatnosti športaša

  U članku autorice obrazlažu način oporezivanja djelatnosti športaša porezom na dohodak te pojašnjavaju  odredbe Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak koje se odnose na oporezivanje djelatnosti športaša.

  Sukladno Zakonu o sportu, fizičkim osobama u sustavu športa smatraju se športaši, treneri, osobe osposobljene za rad u športu, osobe koje sudjeluju u organiziranju i vođenju športskog natjecanja (športski sudac, športski delegat i športski povjerenik) i menadžeri u športu.

  Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, dohodak ostvaren po osnovi obavljanja djelatnosti športaša utvrđuje se kao dohodak od samostalne djelatnosti sukladno  čl. 30. do 35. Zakona ili kao drugi dohodak sukladno čl. 39. Zakona te su u članku detaljno razrađeni navedeni načini oporezivanja.

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Evidentiranje nekih poslovnih događaja - primjeri iz prakse (1. dio) - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2019

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Evidentiranje nekih poslovnih događaja - primjeri iz prakse (1. dio)

  Od 2002. godine u proračunskom računovodstvu primjenjuje se modificirano načelo nastanka događaja. Propisi koji uređuju proračunsko računovodstvo od tada su u nekoliko navrata dopunjeni i izmijenjeni, ali je pritom zadržan koncept modificiranog načela nastanka događaja. Još uvijek postoje neka otovorena pitanja u primjeni propisa, ali i brojna pitanja za koja je propisima izrijekom određeno kako treba postupati. U ovome članku i u člancima koji će biti objavljeni u narednim brojevima FIP-a, dat će se upute za postupanja i knjiženja nekih poslovnih događaja za koja se još uvijek često postavljaju pitanja. U ovome članku prikazuju se knjiženja podizanja gotovine sa žiro računa, podizanja gotovine na bankomatu debitnom i kreditnom karticom, knjiženje računa plaćenog gotovinom, ulaznih računa plaćenih kreditnim i debitnim karticama, obveza s osnove plaćanja kreditnim karticama, napomene u vezi podataka koji moraju biti na računima za reprezentaciju i neka postupanja s računima za plaćene predujmove.

Neprofitne organizacije

 • Vesna Lendić Kasalo: Može li postupak financiranja programa i projekata udruga biti jednostavniji? - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2019

  Neprofitne organizacije

  Vesna Lendić Kasalo: Može li postupak financiranja programa i projekata udruga biti jednostavniji?

  Veliki je broj davatelja sredstva udrugama iz javnih izvora koji s relativno malim iznosima sredstava financiraju programe i projekte udruga koje djeluju na njihovom području. Neki od njih smatraju kako bi trebalo pojednostaviti postupak odobravanja sredstava iz javnih izvora, međutim Ured za udruge smatra da ne postoji potreba za izmjenama i dopunama Uredbe, već njena dosljedna primjena.

  Svaki davatelj sredstava udugama sam za sebe kreira kriterije za dodjelu sredstava, sadržaj i obim natječajne dokumentacije, a detaljno postupanje treba urediti svojim internim aktima. Davatelji sredstava dužni su prilikom kreiranja natječajne dokumentacije primijeniti kriterij proporcionalosti, što se odnosi na propisani sadržaj i obim natječajne dokumentacije u odnosu na vrijednost natječaja i najviši iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom programu ili projektu. U praksi to znači da kod natječaja i projekata manje vrijednosti davatelj financijskih sredstava treba smanjiti obim i količinu obrazaca i priloga koje propisuje kao obveznu natječajnu dokumentaciju, u odnosu na slučajeve kada objavljuje natječaj velike vrijednosti i/ili kada financira projekte veće i velike vrijednosti.

  Što se tiče prikupljanja dokaza je li udruga „podobna“ za financiranje ili nije, također treba voditi računa da određene dokaze davatelj sredstava ne treba zahtijeva kao obveznu natječajnu dokumentaciju od udruge, nego sam treba izvršiti provjere uvidom u javno dostupne registre i evidencije. Primjerice, davatelj financijskih sredstava nema potrebu niti obvezu tražiti od udruge da prilikom prijave na javni natječaj dostavlja dokaz o upisu u Registar udruga, kao ni godišnji financijski izvještaj, jer to provjerava uvidom u podatke iz Registra udruga. Također, udruga ne mora posebno dokazivati da je opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja, jer je to davatelj sredstava dužan utvrditi provjerom upisa djelatnosti u statutu udruge, koji je javno dostupan u Registru udruga. U članku su dane i druge pratične preporuke za kreiranje i provođenje natječaja za financiranja programa udruga. Osim toga, dana je i napomena da je na internetskim stranicama Ureda za udruge dostupan Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe, da su izrađeni i objavljeni pripadajući obrasci za različite skupine davatelja sredstava, koje je moguće koristiti prilikom kreiranja i provedbe natječaja, te da su službenici Ureda za udruge dostupni za tehničku pomoć svim osobama koji rade na poslovima dodjele financijskih sredstava udrugama iz javnih izvora.

 • mr. sc. Sanja Živko: Vođenje jednostavnog knjigovodstva neprofitnih organizacija - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2019

  Neprofitne organizacije

  mr. sc. Sanja Živko: Vođenje jednostavnog knjigovodstva neprofitnih organizacija

  Neprofitna organizacija koja sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija zadovoljava određene uvjete može donijeti odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela. U ovom članku opisuju se uvjeti koje mora zadovoljiti neprofitna organizacija ako želi voditi jednostavno knjigovodstvo. Prikazan je ogledni primjer donošenja odluke o vođenju jednostavnog knjigovodstva predsjednika neprofitne organizacije kao i način davanja obavijesti na propisanom RNO-P obrascu, promjene u Registru neprofitnih organizacija koji se dostavlja Ministarstvu financija. Također, propisane su i obvezne poslovne knjige koje mora voditi neprofitna organizacija ako donese odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva. To su knjiga blagajne, knjiga primitaka i izdataka, knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa i popis dugotrajne nefinancijske imovine. Sadržaj navedenih poslovnih knjiga i jedan od načina njihova vođenja prikazan kroz primjere možete pročitati u članku.

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Sezonsko poslovanje obrta - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2019

  Poslovanje obrtnika

  Krešimir Vranar: Sezonsko poslovanje obrta

  Fizičke osobe - obrtnici, uz propisane uvjete, mogu djelatnost obavljati i sezonski, ali najdulje do 6 mjeseci godišnje. U članku autor pojašnjava koje se djelatnosti mogu obavljati kao sezonski obrti, te piše o obvezama obrtnika kada djelatnost obavljaju sezonski.

  Djelatnosti koje se mogu obavljati kao sezonski propisane su Pravilnikom o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti.

  Dohodak se utvrđuje temeljem podataka poslovnih knjiga (KPI, DI). Ako je u prethodnoj ili tekućoj godini ostvarena vrijednost isporuka veća od 300.000,00 kn obrtnik postaje obveznik PDV-a. Za svaku prodaju/obavljenu uslugu mora izdati račun čiji su elementi za obveznike poreza na dohodak propisani čl. 48. Pravilnika.

  Za vrijeme obavljanja sezonskog obrta obrtnik ima svojstvo osiguranika i plaća doprinose za MO (20%/15+5%) i za ZO (16,5%) na osnovicu od 5.491,20 kn za 2019. Nakon prestanka sezonskog obavljanja obrta, osigurava se na zakonom propisane načine.

Javna nabava

 • Ante Loboja: Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave kod upućivanja na proizvođača, marku, zaštitni znak i sl. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2019

  Javna nabava

  Ante Loboja: Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave kod upućivanja na proizvođača, marku, zaštitni znak i sl.

  Tehničke specifikacije načelno ne smiju upućivati na određenu marku ili izvor, ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt, ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključenja određenih gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda, osim ako je to opravdano predmetom nabave. Takvo upućivanje iznimno je dopušteno ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati sukladno čl. 209. ZJN 2016, pri čemu takva uputa mora biti popraćena izrazom »ili jednakovrijedno«. Nadalje, ako tehničke specifikacije upućuju na određenu marku ili izvor, naručitelj je obvezan u dokumentaciji o nabavi navesti kriterije mjerodavne za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave.

  U ovome članku autor kroz primjere iz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave obrađuje pitanje određivanja „kriterija mjerodavnih za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave“.

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović: Poslovi s posebnim uvjetima rada - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2019

  Radno pravo

  Ljubica Đukanović: Poslovi s posebnim uvjetima rada

  Poslovi s posebnim uvjetima rada su oni poslovi koje, radi sprečavanja štetnog utjecaja rada na život i zdravlje radnika, mogu obavljati samo one osobe koje osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjavaju i posebne uvjete.

  Posebni uvjeti za sklapanje ugovora o radu propisani su čl. 23. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14 in123/17) prema kojem se ugovor o radu može sklopiti samo s osobom koja udovoljava posebnim uvjetima ako su zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu određeni posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa na tim poslovima.

  Posebni uvjeti mogu se odnositi na životnu dob, spol, stručnu sposobnost, zdravstveno, tjelesno i psihičko stanja kao i  psihofiziološke i psihičke sposobnosti osobe koja će obavljati poslove s posebnim uvjetima rada.

  Obveze poslodavca u vezi sa zapošljavanjem radnika na poslovima s posebnim uvjetima rada propisane su čl. 36. Zakona o zaštiti na radu ((Nar. nar., br. 71/14 - 96/18), prema kojem poslodavac ne smije dopustiti obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada radniku koji ne ispunjava uvjete propisane za obavljanje tih poslova. Zbog ove zabrane poslodavac je obvezan osobu s kojom namjerava sklopiti ugovor o radu za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, uputiti na prethodni liječnički pregled specijalisti medicine rada. Pregled koji se obavlja prije zaposlenja na poslovima s posebnim uvjetima rada je prethodni liječnički pregled koji je dio specifične zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

  Prethodnim liječničkim pregledom se utvrđuje da li osoba koju je poslodavac uputio na specijalistički pregled ima zdravstvenu sposobnost potrebnu za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada. Ukoliko osoba nema zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada u tom slučaju poslodavac s tom osobom ne može sklopiti ugovor o radu za obavljanju tih poslova.

  Na prethodni liječnički pregled poslodavac upućuje osobu Uputnicom za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnika – Obrazac RA – 1  koja mora sadržavati podatke o naravi ili vrsti poslova, drugim okolnostima od utjecaja na ocjenu sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada i  mogućeg utjecaja štetnosti s mjesta rada na zdravlje radnika.

  O obvezama poslodavca koji zapošljava radnike na poslovima s posebnim uvjetima rada pročitajte opširnije u našem tiskanom izdanju.

 • Vesna Šiklić Odak: Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti tzv. „zviždača“ - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2019

  Radno pravo

  Vesna Šiklić Odak: Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti tzv. „zviždača“

  Sagledavajući važnost osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju, njihovu zaštitu od osvete i drugih diskriminirajućih postupanja uslijed prijavljivanja korupcije te poticanja na prijavljivanje korupcije i drugih nepravilnosti, donesen je Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, popularno nazvan „Zakon o zviždačima“, kojim je predviđena zaštita prijavitelja nepravilnosti ne samo u tijelima javne vlasti, već i kod privatnih poslodavaca. Zakon stupa na snagu 1.7.2019. i riječ je o propisu „lex specialis“, koji detaljno uređuje zaštitu osoba koje prijavljuju korupciju i ostale nepravilnosti povezane s nesavjesnim poslovanjem.

  O tome koje obveze predstoje poslodavcima u pogledu donošenja akata i poduzimanja mjera, piše autorica u ovome članku.

Zdravstveno osiguranje

 • mr. Renata Turčinov: Prava radnika s osnove njege oboljelog djeteta - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 6/2019

  Zdravstveno osiguranje

  mr. Renata Turčinov: Prava radnika s osnove njege oboljelog djeteta

  Zaposleni ili samozaposleni roditelj, kojemu je utvrđen status osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju, ostvaruje određena prava s osnove njege oboljelog djeteta. Autorica, pored ostalog, ukazuje na određene propisane uvjete (osnovicu, prethodno osiguranje i dr.) pri utvrđivanju naknade.

  Zakonskim je propisom utvrđeno da u slučaju bolovanja radi njege djeteta do navršene tri godine starosti naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu. Od prvog dana ju obračunava i isplaćuje poslodavac, na teret sredstava HZZO-a, s tim da naknada ne može iznositi više od 4.257,28 kn.

  U slučaju bolovanja radi njege djeteta starijeg od tri godine naknada plaće iznosi 70% od osnovice za naknadu. Od prvog dana, također ju obračunava i isplaćuje poslodavac, ali na teret sredstava HZZO-a te ne može iznositi više od 4.257,28 kn.

  Osim toga, a sukladno čl. 16. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama i Pravilnikom o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane brige i njege djeteta, po iskorištenju roditeljskog dopusta, jedan od zaposlenih, odnosno samozaposlenih roditelja, osiguranika HZZO-a, može ostvariti pravo na rad s polovicom punog vremena radi pojačane njege djeteta, na što autorica posebno ukazuje i obrazlaže.

Pitajte TEB

 • Irena Slovinac: Oporezivanje iznajmljivača i porezno priznati izdaci
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Minimalna plaća i JOPPD
 • Dinko Lukač: Označavanje tekstilnih proizvoda
 • mr. sc. Sanja Živko: Proračunsko računovodstvo Otpis potraživanja za koja je odnosno nije proveden ispravak vrijednosti
 • Vedran Jelinović: Vraćanje radnika na posao nakon nedopuštenog otkaza

TEB-ov podsjetnik

TEB-ov Poslovni info

 • TEB-ov Poslovni info br. 6/19