Kratki vodič za oporezivanje nekretnina

Na promet nekretnina plaća se porez na promet nekretnina po stopi 3% ili porez na dodanu vrijednost po stopi 25%. PNP plaća se ako se na nekretnine ne plaća PDV.

Tko i kada plaća PNP?

Obveznik porez na promet nekretnina (u nastavku: PNP) je stjecatelj – pravna ili fizička osoba koja kupuje ili darovanjem, zamjenom, nasljeđivanjem ili na drugi način stječe nekretninu. PNP plaća se temeljem rješenja Porezna uprave, a na osnovu ugovora koji je javni bilježnik kod kojeg je ovjeren ugovor o prodaji/darovanju/zamjeni nekretnina dostavio Poreznoj upravi.

Propisana su i oslobođenja od plaćanja PNP-a. U poslovnim transakcija, PNP ne plaća se pri unosu nekretnine u trgovačko društvo, kada se nekretnine stječu u postupku spajanja i pripajanja te podjele trgovačkih društava. PNP ne plaćaju: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne vlasti, ustanove čiji je jedini osnivač RH ili JLP(R)S, zaklade i fundacije, sve pravne osobe čiji je jedini osnivač RH, Crveni križ i neprofitne pravne osobe registrirane za pružanje humanitarne pomoći sukladno posebnom propisu diplomatska ili konzularna predstavništva strane države pod uvjetom uzajamnosti i međunarodne organizacije za koje je međunarodnim ugovorom dogovoreno oslobođenje od plaćanja PNP te druge osobe navedene odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina.

Nekretnine oporezive PDV-om

Porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a obvezan je na isporučene nekretnine obračunati PDV po stopi 25%, osim u slučaju propisanih oslobođenja.

PDV-a su oslobođene isporuke:

  • građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze, osim isporuka prije prvog nastanjenja odnosno korištenja ili isporuka kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine,
  • poljoprivrednog zemljišta i svakog drugog zemljišta, osim građevinskog zemljišta.

Dakle, porezni obveznik obvezan je obračunati PDV na isporučeno:

  • građevinsko zemljište,
  • nove građevine prije prvog nastanjenja odnosno korištenja, njihove dijelove i zemljišta na kojem se one nalaze (u nastavku: građevine), te
  • građevine kod kojih od datuma prvog korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine,
  • roh-bau građevine, te
  • rekonstruirane građevine ako su troškovi rekonstrukcije u prethodne dvije godine prije isporuke veći od 50% prodajne cijene.

Napominjemo da se za potrebe oporezivanja građevinskim zemljištem smatra zemljište za koje je izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje (građevinska dozvola, lokacijska dozvola, rješenje za građenje i sl.). Činjenica da se zemljište nalazi u građevinskoj zoni sama po sebi nije dovoljna da bi se zemljište, za potrebe oporezivanja PDV-om, smatralo građevinskim zemljištem.

Može li porezni obveznik birati?

Porezni obveznik koji prodaje nekretninu (građevinu i/ili zemljište) oslobođenu PDV-a drugom poreznom obvezniku ima  pravo izbora za oporezivanje pod uvjetom da je kupac porezni obveznik koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti. Napominjemo da se pravo izbora za oporezivanje i pravo na odbitak pretporeza može primijeniti u trenutku isporuke.

Ovo je u svakom slučaju za poreznog obveznika kupca koji kupuje nekretninu oslobođenu PDV povoljnije, jer nema obvezu platiti 3% PNP, a PDV će mu biti samo obračunska kategorija (u obrascu PDV istovremeno će iskazati obvezu za PDV i pretporez).

I na kraju, skrećemo pozornost da u slučaju kada porezni obveznik prodaje nekretninu oslobođenu PDV-a, a pri čijoj nabavi je odbio pretporez, mora voditi računa da ako nekretninu prodaje unutar roka za ispravak pretporeza (10 godina) načelno ima obvezu ispraviti pretporez za preostalo razdoblje do isteka roka za ispravak pretporeza, a što bi za njega moglo imati značajno porezno opterećenje.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag