Vrijednosna usklađenja potraživanja – što se porezno priznaje?

Priznavanje rashoda s osnove potraživanja za isporučena dobra i obavljene usluge kod poduzetnika  - obveznika poreza na dobit regulirano je poreznim propisima. Potraživanja od kupaca za isporučena dobra ili obavljene usluge mogu se vrijednosno uskladiti, što će predstavljati privremeno porezno dopustiv rashod. Zakon o porezu na dobit propisuje kako se vrijednosna usklađenja po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za isporučena dobra i obavljene usluge, priznaju kao rashod ako je:

  • od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 60 dana,
  • a ista nisu naplaćena do 15. dana prije dana podnošenja porezne prijave.

Svote vrijednosnih usklađenja potraživanja od kupaca iskazane u prethodnim poreznim razdobljima kao porezno priznati rashod uključuju se u prihode, ako do trenutka nastupa zastare prava na naplatu nije postupano na način dobrog gospodarstvenika, tj. ako nisu obavljene sve radnje za osiguranje naplate duga. Dakle, da bi otpis potraživanja bio i konačno priznati rashod, porezni obveznik je dužan do trenutka nastupa zastare prava na naplatu postupiti pažnjom dobrog gospodarstvenika. Ako se to ne dogodi, svote vrijednosnih usklađenja potraživanja od kupaca iskazane u prethodnim poreznim razdobljima kao porezno dopustiv rashod, uključuju se u prihode u poreznom razdoblju u kojem je nastupila zastara. Smatra se da su obavljene sve radnje za naplatu potraživanja ako su:

  • potraživanja utužena prije zastare ili se zbog njih vodi ovršni postupak,
  • potraživanja prijavljena u stečajnom postupku nad dužnikom,
  • kada je u postupku naplate potraživanja postignuta nagodba (sudska ili izvansudska) s dužnikom obveznikom poreza na dobit koji nije povezana osoba, prema posebnom propisu u slučaju stečaja, arbitraže ili mirenja,
  • kada je postignuta je nagodba s dužnikom u predstečajnom postupku, te nagodba s dužnikom u slučaju stečaja potrošača.

Dakle, dospjela a nenaplaćena potraživanja iskazana u prihodima za isporučena dobra i obavljene usluge, za koje je izvršen ispravak vrijednosti potraživanja, bit će porezno priznati rashod ukoliko je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 60 dana, a ista nisu naplaćena do 15. dana prije dana podnošenja Prijave poreza na dobit (rok za podnošenje PD prijave je najkasnije 4 mjeseca po isteku poreznog razdoblja). Međutim, do trenutak nastupa zastare, ukoliko potraživanja ne budu naplaćena, potrebno je pokrenuti radnje za naplatu pažnjom dobroga gospodarstvenika.

Potraživanja prema Agrokor grupi

Slijedom navedeni odredbi, ispravak vrijednosti potraživanja iskazanih u prihodima za isporučena dobra i obavljene usluge prema društvima u Agrokor grupi može vjerovnicima biti porezno priznat rashod, neovisno o tome jesu li potraživanja prijavili Izvanrednom upravitelju i neovisno o tome što prije otvaranja postupka izvanredne uprave nije pokrenuta radnja za naplatu potraživanja. Međutim, obzirom da se radi o privremeno dopustivom rashodu, potrebno je poduzeti sve radnje u svrhu naplate potraživanja, što znači da je potrebno prijaviti tražbine. U skladu sa Zakonom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (Nar. nov., br. 32/17), vjerovnici koji imaju nenaplaćene tražbine od društava nad kojima je pokrenut postupak izvanredne uprave prijavljuju svoje dospjele, ali i nedospjele tražbine Izvanrednom upravitelju (nedospjele tražbine dospijevaju otvaranjem postupka izvanredne uprave). Tražbine prijavljene u propisanom roku smatraju se utvrđenim ako ih prizna izvanredni povjerenik i ne ospori drugi vjerovnik, odnosno ako izjavljeno osporavanje bude otklonjeno. Sukladno čl. 37. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, na pravne posljedice otvaranja postupka izvanredne uprave na odgovarajući se način primjenjuju pravila o pravnim posljedicama o otvaranju stečajnog postupka propisana posebnim zakonom koji uređuje stečaj.

 

Natrag