Ukidanje  izvješćivanja na JOPPD-u o naknadi za nezapošljavanje invalida

Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, poslodavci koji zapošljavaju 20 i više radnika obvezni su zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom. Od obveze zapošljavanja osoba s invaliditetom izuzeta su predstavništava stranih osoba, strana diplomatska i konzularna predstavništva, integrativne radionice i zaštitne radionice, a također  i novoosnovani poslodavci u razdoblju od 24 mjeseca od dana upisa u odgovarajući registar odnosno dana ustrojavanja prema posebnom propisu.

O iznosu obračunate novčane naknade na Obrascu JOPPD se zadnji put izvješćuje za mjesec lipanj 2018.

Kvota je propisana u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih.

Obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom poslodavac može ispuniti na način da ima zaposlen propisani broj osoba s invaliditetom upisanih u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom. Također, može ju ispuniti i zamjenskom kvotom u koju se ubrajaju: učenici s teškoćama u razvoju i studenti s invaliditetom na praktičnoj nastavi kod poslodavca, rehabilitanti na praksi kod poslodavca, studenti s invaliditetom zaposleni prema posebnom propisu, osobe s invaliditetom na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa i osobe s invaliditetom čije redovito obrazovanje poslodavac stipendira.

U zamjensku kvotu ubraja se i sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom, odnosno s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava.

U slučaju da poslodavac nije ispunio propisanu kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili zamjenskom kvotom, obveznik je plaćanja novčane naknade u mjesečnom iznosu od 30% od minimalne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti. Odnosno za 2018. godinu novčana naknada po osobi za svaki mjesec  iznosi 1.031,94 kn (30% od 3.439,80 kn), a rok uplate je do kraja mjeseca za prethodni mjesec.

O obvezi plaćanja novčane naknade bila je propisana i obveza izvješćivanja na Obrascu JOPPD, također do kraja mjeseca za prethodni mjesec.

Međutim, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 39/18), na snazi od 5.5.2018. godine, obveza izvješćivanja na Obrascu JOPPD je ukinuta. Odnosno, prema prijelaznim i završnim odredbama čl. 29. tog Zakona, obveza podnošenja izvješća o iznosu obračunate novčane naknade prestaje zaključno s podnošenjem izvješća za lipanj 2018. godine. Dakle, zadnja obveza izvješćivanja na JOPPD-u o novčanoj naknadi za nezapošljavanje osoba s invaliditetom je za mjesec lipanj 2018., koji se podnosi do kraja srpnja.

 

 

Natrag