Što se smatra sredstvima osobnog prijevoza u svrhu odbitka pretporeza?

Sredstva za osobni prijevoz, a uglavnom su to osobni automobili, česta su dugotrajna materijalna imovina poduzetnika, ali i imovina koja se vrlo često uzima u najam. Međutim, sredstva osobnog prijevoza se nerijetko, osim za potrebe poslovanja poduzetnika, upotrebljavaju i za privatne potrebe vlasnika i zaposlenika, pa je poreznim propisima određen posebni porezni tretman uporabe ove imovine. Propisima o PDV-u je od 1.1.2018. dana  mogućnost odbitka dijela pretporeza kod sredstava za osobni prijevoz, umjesto ranije (do 31.12.2017.) važećih odredbi o potpunoj zabrani prava na odbitak pretporeza pri nabavi i korištenju. Tako je poduzetnicima, koji su u sustavu PDV-a, ponovno omogućen djelomični odbitak pretporeza za nabavu, najam i korištenje sredstava za osobni prijevoz.

Porezni obveznik od 1. siječnja 2018. može odbiti 50% pretporeza obračunanog za nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz čija vrijednost ne prelazi 400.000,00 kn nabavne vrijednosti po jednom prijevoznom sredstvu.

Mogućnost odbitka pretporeza u iznosu 50% primjenjuje se i na nabavu svih dobara i usluga u vezi sa sredstvima za osobni prijevoz.

Dakle, od 1.1.2018. se poreznim propisima priznaje pravo na odbitak pretporeza od 50%, odnosno u istom postotku povećava se porezna osnovica kod oporezivanja porezom na dobit odnosno dohodak.

Ograničenje prava na odbitak pretporeza odnosi se na sredstva za osobni prijevoz:

  • u vlasništvu poreznog obveznika,
  • u najmu ili leasingu, te
  • kod korištenja rent-a-car vozila.

Ako se radi o osobnim automobilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz koja su u najmu ili leasingu, ograničenje (50%) se odnosi na pretporez po ulaznim računima za naknadu za najam ili leasing tih vozila, te za sve druge nabave dobara i usluga koje su usko vezane za korištenje tih vozila koje po ugovoru snosi korisnik najma. Kod korištenja renta-car vozila nije dopušten odbitak 50% pretporeza  koji se odnosi na naknadu, gorivo i sve druge troškove za korištenje vozila koje je poreznom obvezniku zaračunao drugi obveznik PDV-a.

U svrhu odbitka pretporeza Zakonom i Pravilnikom o PDV-u nisu propisane posebne definicije u vezi prijevoznih sredstava za osobni prijevoz, tako da se primjenjuje definicija prijevoznih sredstava iz čl. 4. st. 2. Zakona o PDV-u. U smislu Zakona o PDV-u, „prijevoznim sredstvima“ smatraju se:

  • kopnena motorna vozila radnog obujma motora iznad 48 cm3 ili snage motora iznad 7,2 kW,
  • plovila duža od 7,5 m, osim plovila koja se koriste za plovidbu na otvorenom moru i za prijevoz putnika uz naknadu, te plovila koja se koriste u komercijalne ili industrijske svrhe, za ribarenje ili za spašavanje odnosno pružanje pomoći na moru ili za ribarenje uz obalu i
  • zrakoplovi čija je težina pri polijetanju veća od 1.550 kg, osim zrakoplova koje koriste zrakoplovne tvrtke koje prometuju uz naknadu uglavnom na međunarodnim linijama.

Prema tome, za bilo koja druga sredstva za osobni prijevoz, koja se u smislu propisa o PDV-u ne smatraju prijevoznim sredstvima, obzirom da ne ispunjavaju kriterije iz čl. 4. st. 2. Zakona o PDV-u, u svrhu odbitka pretporeza potrebno je utvrditi koriste li se ista u svrhu obavljanja oporezivih transakcija poreznog obveznika. Stoga će za ostala prijevozna sredstva, koja ne ulaze u navedenu definiciju, poduzetnici imati pravo na odbitak pretporeza u cijelosti ili neće imati pravo na odbitak pretporeza uopće, te se za njih ne primjenjuje ograničenje odbitka pretporeza u iznosu 50%.

Ograničenje odbitka pretporeza u visini 50% odnosi se samo na prijevozna sredstva, koja su kao takva definirana čl. 4. st. 2. Zakona o PDV-u i koriste se za osobni prijevoz zaposlenika.

Ako poduzetnik nabavlja i koristi sredstva za osobni prijevoz koja se ne smatraju prijevoznim sredstvima u smislu čl. 4. st. 2. Zakona o PDV-u (npr. motorna vozila snage motora do 7,2 kW, plovila dužine do 7,5 m, bicikli i sl.), isti ima pravo na odbitak pretporeza u ukupnom iznosu ako se radi o prijevoznom sredstvu koje se koristi za obavljanje oporezive djelatnosti.

Prema Uputi Porezne uprave od 27. ožujka 2018. (Kl: 410-10/18-01/01, Ur. br. 513-07-21-01/18-1), nabavu osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz za koje nije dopušten odbitak pretporeza u iznosu 50% porezni obveznik evidentira tako da se iznos PDV-a koji se ne može odbiti iskazuje kao posebni dio nabavne vrijednosti vozila, te iznos obračunane amortizacije na taj dio nabavne vrijednosti predstavlja porezno nepriznati rashod u ukupnom iznosu. Kod vozila nabavne vrijednosti iznad 400.000,00 kn neodbitni PDV (50% pretporeza na dio nabavne vrijednosti do 400.000,00 kn, te 100% pretporeza koji se odnosi na dio nabavne vrijednosti iznad 400.000,00 kn), također se evidentira kao posebni dio nabavne vrijednosti, a amortizacija tog dijela nabavne vrijednosti predstavlja u cijelosti porezno nepriznati rashod.

Natrag