Što je točno rashodovanje... i što s rashodovanom imovinom?

Rashodovanje je trajno povlačenje imovine iz upotrebe. Nakon povlačenja imovine iz upotrebe ona se uništava ili otuđuje (prodajom dijelova, poklanjanjem, odvozom na otpad, likvidacijom ili sl.) i u tom trenutku – otuđenja ili uništenja, isključuje se iz poslovnih knjiga odnosno bilance.

Čl. 18. st. 5. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu određuje da se dugotrajna imovina, i nakon što je u cijelosti otpisana, zadržava u evidenciji i iskazuje u bilanci do trenutka prodaje, darovanja, drugog načinaotuđenja ili uništenja. Navedeno znači da se prilikom rashodovanja (povlačenja imovine iz upotrebe) ne obavlja isknjiženje te imovine.

Rashodovanje prije godišnjeg popisa

Pitanje rashodovanja neupotrebljivih predmeta dugotrajne nefinancijske imovine poželjno je riješiti prije godišnjeg popisa, tijekom godine, najbolje u trenutku kada nastanu razlozi za prestanak upotrebe nekog sredstva. Rashodovana sredstva nakon toga mogu se uništiti ili otuđiti i na taj način više neće fizički postojati u vrijeme obavljanja godišnjeg popisa, pa njime niti neće biti obuhvaćena.

Ako se neupotrebljiva sredstva ne rashoduju prije obavljanja godišnjeg popisa, prilikom popisa se popisuju u posebne popisne liste, a njihovo rashodovanje, uz obrazloženje, predlaže čelniku povjerenstvo za popis. U tom slučaju, odluku o rashodovanju čelnik donosi nakon 31. prosinca, pa daljnje postupanje s tom imovinom (otuđenje ili uništenje) slijedi nakon datuma bilance, tako da se ta imovina ne isknjižava iz poslovnih knjiga koje se zaključuju s 31. prosincem godine za koju je obavljen godišnji popis i za koju se sastavljaju financijski izvještaji.

Rashodovanje nije manjak i s rashodovanjem ne nestaje evidencija o imovini iz poslovnih knjiga.

Odluka o rashodovanju i knjiženje rashodovanja

U odluci o rashodovanju nefinancijske imovine potrebno je odrediti što će uslijediti nakon rashodovanja te imovine, jer o tome ovisi način knjiženja rashodovanja, primjerice:

  • ako se rashoduje imovina koja će se uništiti (jer više nema uporabne vrijednosti, ne može se prodati, prodati kao otpad ni pokloniti), knjiženje rashodovanja obavlja se kao otpis knjigovodstvene vrijednosti (umanjuje se postojeća knjigovodstvena vrijednost imovine na nulu, preko ispravka vrijednosti te imovine i računa 91511 Promjene u vrijednosti imovine);
  • ako  se rashoduje imovina koja će se otuđiti prodajom, u odluci je potrebno procijeniti očekivanu nadoknadivu vrijednost, odnosno procijenjeni ostatak vrijednosti te imovine i na tu vrijednost potrebno je svesti knjigovodstvenu, ako je procijenjena vrijednost manja od knjigovodstvene. Dakle, knjigovodstvena vrijednost umanjuje se preko računa ispravka vrijednosti te imovine i računa 91511 Promjene u vrijednosti imovine. Ostatak vrijednosti je neto iznos koji pravna osoba očekuje dobiti za rashodovanu materijalnu imovinu prilikom otuđenja, po odbitku očekivanih troškova otuđenja. Ako je procijenjena vrijednost rashodovane materijalne imovine koja je predviđena za otuđenje manja od knjigovodstvene vrijednosti, tada se knjigovodstvena vrijednost te imovine mora umanjiti za utvrđenu razliku (preko računa ispravka vrijednosti i računa 91511 Promjene u vrijednosti imovine).

Isknjiženje rashodovane imovine

Imovina koja će na temelju odluka o godišnjem popisu za 2017. biti rashodovana (povučena iz uporabe) ne smije se isknjižiti iz poslovnih knjiga na dan 31.12.2017., nego tek nakon otuđenja ili uništenja, što može biti tek u sljedećoj godini. Isknjiženje se obavlja na temelju:

  • komisijskog zapisnika o uništenju,
  • potvrdi o odvozu na otpad,
  • odluci o darovanju i zapisniku o primopredaji imovine,
  • izlaznog računa i dr.
Natrag