Promjena poreznog razdoblja

Porezno razdoblje za utvrđivanje poreza na dobit je kalendarska godina, osim ako Porezna uprava na zahtjev poreznog obveznika odobri da se poslovna i kalendarska godina razlikuju. Pri tome porezno razdoblje ne smije prelaziti 12 mjeseci, a izabrano porezno razdoblje ne može se mijenjati tri godine.

Porez na dobit utvrđuje se za porezno razdoblje, koje je u pravilu kalendarska godina. Porezna uprava može na zahtjev poreznog obveznika odobriti da se porezno razdoblje i kalendarska godina razlikuju, pri čemu porezno razdoblje ne smije prelaziti razdoblje od 12 mjeseci. Izabrano porezno razdoblje porezni obveznik ne može mijenjati tri godine (čl. 29. st. 2. Zakona o porezu na dobit). Porezni obveznik koji je dobio rješenje nadležne ispostave Porezne uprave kojim mu je odobreno obračunsko razdoblje različito od kalendarske godine, obvezan je sastaviti poreznu prijavu i podnijeti je u roku od četiri mjeseca po isteku poreznog razdoblja.

Dostavljanje poreznih prijava

U slučaju da je poreznom obvezniku tijekom 2018. odobreno novo porezno razdoblje, primjerice od 1.4. do 31.3., obvezan je sastaviti Prijavu poreza na dobit (PD obrazac) za razdoblje:

 • od 1.2018. do dana koji prethodi danu novog poreznog razdoblja, dakle do 31.3.2018. i podnijeti je u roku od četiri mjeseca po isteku razdoblja (do kraja srpnja 2018.),
 • od dana početka novog poreznog razdoblja, dakle od 1.4.2018. do konca novog poreznog razdoblja, u ovom slučaju 31.3.2019., s rokom podnošenja prijave četiri mjeseca po isteku razdoblja (do kraja srpnja 2019.).
 • Ako je porezni obveznik dobio rješenje Porezne uprave kojim mu je odobreno obračunsko razdoblje različito od kalendarske godine, obvezan je podnijeti poreznu prijavu u skladu s rješenjem. 
 • Porezni obveznik kojem je promijenjeno porezno razdoblje, obvezan je za razdoblje od 1. siječnja do dana koji prethodi danu novog poreznog razdoblja, sastaviti poreznu prijavu i podnijeti je u roku od 4 mjeseca po isteku razdoblja. 

Razdoblje utvrđivanja poreza na dobit može biti i dio poslovne godine ako je:

 • poduzetnik registriran tijekom godine – tada je razdoblje utvrđivanja poreza od početka poslovanja do kraja poslovne godine,
 • poduzetnik premještao sjedište ili upravljanje poslovima iz inozemstva u tuzemstvo ili iz tuzemstva u inozemstvo,
 • tijekom poslovne godine otvoren ili okončan postupak stečaja ili likvidacije,
 • tijekom godine došlo do statusnih promjena – spajanja, pripajanja ili podjele društva (razdvajanje i odvajanje).

Kod statusnih promjena spajanja, pripajanja i podjele, porezno razdoblje je ono koje se nastavlja na posljednju poslovnu godinu do dana spajanja, pripajanja i podjele, odnosno ako je statusna promjena bila tijekom 2018., porezno razdoblje je od 1.1.2018. do dana koji prethodi danu upisa spajanja, pripajanja i podjele u trgovački registar. Prava i obveze podijeljenih poreznih obveznika iz porezno-pravnog odnosa preuzima pravni slijednik.

Zakon o porezu na dobit propisuje da su trgovačka društva nad kojima se provodi postupak stečaja obveznici poreza na dobit. Kod društava kod kojih je tijekom 2018. pokrenut postupak stečaja, porezno razdoblje je od početka poslovne 2018. do otvaranja stečaja. Novo porezno razdoblje nastavlja se od otvaranja stečaja do kraja 2018. godine. Obzirom da su društva u stečaju obveznici poreza na dobit, istu obvezu zadržava i stečajna masa koja je upisana u sudski registar.  

Za trgovačka društva kod kojih je tijekom 2018. pokrenut postupak likvidacije razdoblje oporezivanja je od 1.1.2018. do dana koji prethodi datumu otvaranja likvidacijskog postupka. Novo porezno razdoblje nastavlja se od dana otvaranja likvidacijskog do okončanja postupka i traje sve do okončanja postupka likvidacije. Dakle, cjelokupno razdoblje likvidacije jest jedno porezno razdoblje, što znači da ono može obuhvaćati nekoliko poslovnih, odnosno kalendarskih godina. Ako je likvidacija završena u 2018., podnosi PD obrazac za cjelokupno razdoblje likvidacije.

 • Obveznici poreza na dobit, kojima je porezno razdoblje započelo tijekom 2017. godine, a završava u 2018. godini, primjerice od 4.2017. do 31.3.2018., kod porezno (ne)priznatih troškova automobila za cijelokupno porezno razdoblje primjenjuju odredbe koje su bile na snazi u razdoblju kada im je porezna godina započela.

Dostavljanje godišnjih financijskih izvještaja

Kod poduzetnika koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske ima određenih specifičnosti kod sastavljanja i predaje godišnjih financijskih izvještaja (GFI-a).

 • GFI za statističke i druge potrebe (bilanca, račun dobit i gubitka i dodatni podaci) sastavlja se i predaje Fini u roku 4 mjeseca po proteku kalendarske godine, dakle za 2018. do 30. travnja 2019., a podatke poduzetnik prilagođava kalendarskoj godini, odnosno od 1.1. do 31.12. 2018.;
 • pojedinačni GFI i ostalu dokumentaciju radi javne objave sastavlja se i predaje Fini u roku 6 mjeseci po proteku poslovne godine, primjerice, ako poduzetnik ima poslovnu godinu koja traje od 1.4.2018. do 31.3.2019. pojedinačni GFI predaje u roku 6 mjeseci po proteku poslovne godine odnosno do 30. rujna 2019.;
 • konsolidirani GFI i ostalu dokumentaciju radi javne objave poduzetnik sastavlja i predaja Fini u roku 9 mjeseci po proteku poslovne godine.
Natrag