Promjena načina oporezivanja kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti

Obrtnici i druge fizičke osobe, koje utvrđuju dohodak od samostalnih djelatnosti na temelju poslovnih knjiga prema Zakonu o porezu na dohodak, mogu postati obveznici poreza na dobit, ukoliko im ostvareni primici ili drugi kriteriji premaše propisane limite.

Fizička osoba, koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti odnosno drugu samostalnu djelatnost, može biti obveznik poreza na dobit, ako izjavi da želi plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak i/ili „po sili zakona", uz ispunjenje propisanih uvjeta. Sukladno odredbama čl. 2. st. 4. Zakona o porezu na dobit, fizička osoba postaje obveznikom poreza na dobit „po sili zakona“ ako ostvari određene uvjete, odnosno ako:

 • ostvari ukupni primitak veći od 3.000.000,00 kn ili
 • ispunjava dva od sljedeća tri uvjeta:
  • dohodak veći od 400.000,00 kn, ili
  • ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2000.000,00 kn, ili
  • u kalendarskoj godini prosječno zapošljava više od 15 radnika.

Fizička osoba koja je ispunila prvi uvjet ili dva od sljedeća tri uvjeta, o tome pisano izvješćuje nadležnu ispostavu Porezne uprave do kraja tekuće godine u kojoj su ispunjeni propisani uvjeti, a najkasnije 15 dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine. Na isti način postupa i nositelj zajedničke samostalne djelatnosti   (čl. 3. st. 2. Pravilnika o porezu na dobit).

Obveza plaćanja poreza na dobit i vođenja poslovnih knjiga prema propisima o računovodstvu za poduzetnike - fizičke osobe koje su postale „dobitaši“ počinje od početka poreznog razdoblja koje slijedi nakon razdoblja u kojemu su ispunjeni propisani uvjeti (čl. 29. st. 4. Zakona o porezu na dobit).

Slijedom navedenog, ako obrtnik tijekom 2018. godine :

 • ostvari ukupni primitak veći od 3.000.000,00 kn, ili
 • ispuni dva od tri kriterija 8 ima dugotrajnu imovine u vrijednosti preko 2.000.000,00 kn 8 prosječno zapošljava više od 15 radnika 8 ostvaruje dohodak veći od 400.000,00 kn;

o tome mora pisano izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave do kraja 2018., a najkasnije do 15. siječnja 2019. Na isti način postupa i nositelj zajedničke samostalne djelatnosti.

Pri promjeni načina oporezivanja fizičkim osobama se ne izdaje rješenje, međutim, dužnost je poreznih obveznika prijaviti ispunjenje navedenih uvjeta. Ukoliko fizička osoba ne prijavi ispunjenje uvjeta za prijelaz u sustav poreza na dobit, Porezna uprava može na temelju raspoloživih podataka o poslovanju poreznog obveznika, u skladu s Općim poreznim zakonom, rješenjem utvrditi obvezu plaćanja poreza na dobit pri čemu žalba ne odgađa izvršenje. Obveza plaćanja poreza na dobit i vođenja poslovnih knjiga prema propisima o računovodstvu, poduzetnike - fizičke osobe obvezuje sljedeće 3 godine (u opravdanim slučajevima taj rok može biti i kraći).

Utvrđivanje primitaka kod samostalnih djelatnosti

Primici po osnovi samostalnih djelatnosti (poslovni primici) jesu:

 • sva dobra (novac, stvari, materijalna prava, usluge i dr.) koja su poreznom obvezniku u okviru njegove samostalne djelatnosti pritekla u poreznom razdoblju,
 • primici ostvareni od prodaje i izuzimanja stvari i prava koja služe za obavljanje samostalne djelatnosti i koja se vode ili su se trebala voditi u popisu dugotrajne imovine,
 • primici ostvareni od otuđenja ili likvidacije djelatnosti,
 • izuzimanja, osim izuzimanja financijske imovine,
 • manjkovi dobara u smislu propisa o PDV-u iznad visine utvrđene odlukom HOK-a te pripadajući porezi zaračunati prilikom nabave dobara za koja je utvrđen manjak,
 • primici po osnovi kamata, ako su ostvareni od financijskih transakcija koje čine osnovnu djelatnost poreznog obveznika.

Ukupni iznos primitaka ostvarenih po osnovi samostalne djelatnosti čini zbroj navedenih primitaka. Kod promjene načina oporezivanja – sa dohotka na dobit, na kraju prvog razdoblja nakon prelaska  utvrđena dobit uvećava se (+) i umanjuje se (-) za određene pozicije iz početne bilance, sukladno čl. 41. Pravilnika o porezu na dobit. Također, pri prijelazu s utvrđivanja dobiti natrag na dohodak, porezni obveznik je obvezan u knjigovodstvu napraviti određene korekcije, prema čl. 42. Pravilnika o porezu na dohodak. Međutim, poslovni primici i poslovni izdaci iskazani kao korektivna stavka u Knjizi primitaka i izdataka (KPI obrascu), ne ulaze u izračun kriterija propisanih za promjenu oporezivanja.

Korektivne stavke (poslovni primici), iskazane u KPI ne uzimaju se u izračun pri utvrđivanju ukupnog iznosa primitka, kao prvog uvjeta za obveznu promjenu načina oporezivanja kod obrtnika.

Natrag