Potvrda o visini dohotka

Na kraju 2017. godine isplatitelj primitka od kojeg se utvrđuje dohodak od imovinskih prava, kapitala, osiguranja i drugi dohodak obvezan je fizičkoj osobi (poreznom obvezniku) dati potvrdu o visini pojedinačnog i ukupnog godišnjeg primitka po navedenoj vrsti izvora dohotka.

U slučaju da isplatitelj primitka (pravna ili fizička osoba) prestaje obavljati djelatnost obvezan je također svakom poreznom obvezniku dati potvrdu o ostvarenom primitku odnosno dohotku te obračunatim i uplaćenim javnim davanjima (doprinosima, porezu i prirezu).  

Obrazac potvrde

Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu (Obrazac Potvrda) propisanog je sadržaja i ista treba biti samo potpisana od strane isplatitelja, a ne treba biti ovjerena žigom isplatitelja. Navedenu potvrdu daje isplatitelj poreznom obvezniku, a u istu treba biti upisan nadnevak isplate pojedinačnog primitka, osnovu primitka, iznos primitka, izdatak u primitku, iznos izdatka, iznos uplaćenog doprinosa iz primitka, dohodak, nadnevak uplate doprinosa, poreza i prireza, iznos uplaćenog poreza i prireza te neto isplata.

Obveze poreznog obveznika

Porezni obveznik obvezan je isplatitelju primitka od kojeg se utvrđuje dohodak i na koji se plaća porez na dohodak po odbitku, dati podatke potrebne za točan obračun i uplatu poreza, i to ime i prezime, OIB, adresu prebivališta ili uobičajenog boravišta te broj svog žiroračuna odnosno ostalih računa kod banke. Isplatitelj primitka može izvršiti isplatu primitka odnosno oporezivog dohotka tek nakon što mu porezni obveznik dostavi naprijed navedene podatke.

Priznavanje izdataka pri utvrđivanje dohotka

Ovisno o osnovi isplate primitka poreznom obvezniku prilikom isplate priznavat će se i izdaci, a od toga ovisi i popunjavanje Obrasca Potvrde. Primjera radi, ako se isplaćuje drugi dohodak, tada se kao izdatak mogu priznati i uplaćeni doprinosi i paušalni izdaci od 30% za isplatu naknade s osnove autorske naknade i/ili 25% izdataka ako se isplaćuje naknada za umjetničko djelo. U slučaju da se isplaćuje autorska naknada za umjetničko djelo ukupni paušalni izdaci jesu 55%. Kod obračuna drugog dohotka s osnove autorske naknade treba znati da se iz primitka prvo trebaju priznati paušalni izdaci (od 30% i/ili 25%) te potom izdaci za doprinose. Specifičnost obračuna doprinosa po osnovi drugog dohotka u 2017. ogleda se u činjenici smanjene stope za mirovinsko osiguranje (MO), pa ista iznosi 10% za osobu koja je osiguranik samo u I. stupu MO odnosno 7,5% za MO I. stup i 2,5% za MO II. stup za osobu koja je i u I. i II. stupu MO. Napominjem, samo uplaćeni doprinosi biti će priznati izdatak. Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka plaća se po odbitku, po stopi od 24% bez priznavanja osobnog odbitka. Prirez se treba obračunati ako je isti propisan od strane općine ili grada.

Kod ostvarivanja dohotka od imovinskih prava izdaci se utvrđuju u visini stvarno nastalih izdataka, za koje porezni obveznik posjeduje uredne i vjerodostojne isprave. Izdaci se mogu priznati u izvješću koje porezni obveznik podnosi Poreznoj upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka godine za koju se izvješće podnosi. Izvješće je u formi zahtjeva poreznog obveznika, a osim podataka o njemu samom, isto sadrži iznos i vrste stvarno nastalih izdataka. Uz izvješće se prilažu uredne i vjerodostojne isprave iz kojih se može nedvosmisleno utvrditi nastanak izdataka i povezanost istih s primicima od kojih je utvrđen dohodak i porez na dohodak od imovinskih prava. Eventualno utvrđena porezna obveza plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja od strane Porezne uprave. Predujam poreza na dohodak od imovinskih prava obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji primitka kao porez po odbitku istodobno s isplatom primitka, i to od ukupne naknade primjenom stope od 24%.

Pri utvrđivanju dohotka od kapitala (dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu, kamate) ne priznaju se izdaci. Porez na dohodak od kapitala po osnovi kamata obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji istodobno s isplatom ili pripisom primitka (kamata) po stopi od 12% kao porez po odbitku. Porez na dohodak od kapitala po osnovi primitaka od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu plaća se po odbitku i stopi od 12%.

Obrazac Potvrda i godišnja porezna prijava

Podaci o ostvarenom drugom dohotku u tuzemstvu iskazani u Obrascu Potvrda od strane isplatitelja unose se u godišnju poreznu prijavu (Obrazac DOH) ako ju je porezni obveznik obvezan podnijeti. U Obrascu DOH iskazuje se godišnji dohodak (čini ga ukupan iznos dohotka od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugog dohotka koji se ne smatra konačnim, a umanjen za osobni odbitak).

Godišnjim dohotkom na koji se primjenjuje poseban postupak smatra se ukupan dohodak od nesamostalnog rada i drugi dohodak koji se ne smatra konačnim ostvaren u 2017. Godišnji porez na dohodak utvrđuje se od godišnjeg dohotka na temelju godišnje porezne prijave ili u posebnom postupku od strane Porezne uprave.

Od utvrđenog konačnog godišnjeg poreza temeljem godišnje porezne prijave ili u posebnom postupku odbijaju se iznosi plaćenog predujma poreza po svim dohocima navedenim u ovom odlomku te se utvrđuje razlika za uplatu ili povrat poreza. Bitno je znati da se poseban postupak od strane Porezne uprave ne provodi za porezne obveznike koji obvezno podnose godišnju poreznu prijavu te za one porezne obveznike koji su u 2017. ostvarili samo dohotke za koje se ne podnosi godišnja porezna prijava (dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala, dohodak od osiguranja, drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa, drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je ista stečena, dohodak koji se oporezuje u paušalnom iznosu).

Specifičnost dohotka u 2017. ogleda se u podjeli istog na godišnji dohodak (utvrđuje se u godišnjoj poreznoj prijavi ili posebnom postupku) te na konačni dohodak (dohodak od imovine i imovinskih prava, kapitala, osiguranja te drugi dohodak koji ne prelazi 12.500,00 kn godišnje) za koji se ne može podnijeti godišnja porezna prijava niti provesti poseban postupak.

Unatoč obvezi davanja Obrasca Potvrde poreznom obvezniku za dohotke od kapitala, osiguranja, imovinskih prava, te plaćenom predujmu poreza i prireza po tim osnovama, isti navedenu potvrdu ne može iskoristiti zbog specifičnosti dohotka u 2017. Proizlazi da će se moći koristiti samo podaci iz Obrasca Potvrda za drugi dohodak ostvaren u tuzemstvu te podaci o drugom dohotku ostvarenom u inozemstvu iz potvrda inozemnih isplatitelja i vlastitih evidencija.    

Natrag