Paušalno oporezivanje i plaćanje doprinosa

Mogućnost paušalnog oporezivanja, kao i uvjeti koji pritom moraju biti zadovoljeni, propisani su Zakonom o porezu na dohodak (u nastavku: Zakon) te Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (u nastavku: Pravilnik). Uz obvezu plaćanja paušalnog poreza, osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, bilo kao obrt, drugu djelatnost ili domaću radinost, obveznici su plaćanja i doprinosa sukladno Zakonu o doprinosima.

1. Samostalna djelatnost

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost mogu, ako zadovolje propisane uvjete, porez na dohodak plaćati u paušalnom iznosu. Tako su, čl. 82. Zakona, za paušalno oporezivanje propisana dva uvjeta: 1) da porezni obveznik koji obavlja djelatnost obrta, poljoprivrede i šumarstva, po toj osnovi nije obveznik PDV-a i 2) da temeljem te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupni godišnji primitak veći od iznosa propisanog za ulazak u sustav PDV-a koji od 1.1.2018. iznosi 300.000 kn. Porezni obveznici koji porez plaćaju u paušalnoj svoti obvezni su voditi evidenciju o ostvarenom prometu, u gotovini i na bezgotovinski način, te do 15.1. tekuće za prethodnu godinu sastaviti godišnje izvješće o naplaćenim primicima na Obrascu PO-SD.

Ističemo da djelatnosti slobodnih zanimanja iz čl. 29. st. 2. Zakona nisu navedene kao djelatnosti koje mogu dohodak utvrđivati u paušalnoj svoti.

Sukladno Pravilniku, godišnji paušalni porez na dohodak se utvrđuje na pet razina (od 1.530 do 5.400 kn), ovisno o ostvarenim ukupnim primicima, te je i godišnji paušalni dohodak utvrđen u rasponu od 12.750 kn (za  ukupne primitka do 85.000 kn) do 45.000 kn (za ukupne primitke od 230.000 do 300.000 kn). Porez se plaća tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja.

Ako porezni obveznik ne obavlja djelatnost cijelu godinu, godišnji paušalni dohodak se utvrđuje razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti: prosječni primitak (ukupni primitak : broj mjeseci obavljanja djelatnosti) x 12 mjeseci.

Dohodak od samostalne djelatnosti se može paušalno oporezivati i kada se djelatnost obavlja u supoduzetništvu pod uvjetom da ukupni primitak od zajedničkog obavljanja djelatnosti nije veći od 300.000 kn.

Navedene osobe su i obveznici plaćanja doprinosa, na mjesečnu osnovicu koja za 2018. iznosi 3.208,00 kn (8.020 x 0,4), pri čemu se plaćaju svi doprinosi (MO – 20% (15+5%), ZO – 15%, zaštita na radu – 0,5% i zapošljavanje – 1,7%). Obvezu plaćanja doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, a dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

2. Druga djelatnost 

Ako osobe koje su u radnom odnosu obavljaju samostalnu djelatnost koja se paušalno oporezuje (tzv. druga djelatnost), one su također obvezne plaćati doprinose i po osnovi te druge djelatnosti. Pritom je, prema čl. 185. Zakona o doprinosima, godišnja osnovica za obračun doprinosa paušalni dohodak utvrđen za porezno razdoblje, od 12.750 kn do 45.000 kn. Za razliku od obveznika koji obavljaju samostalnu djelatnost, oni plaćaju samo doprinos za mirovinsko osiguranje i to po stopi od 10% (7,5% + 2,5%) te doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 7,5%. Godišnju obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem.

3. Sporedna zanimanja i domaća radinost

Ukupni primici od obavljanja navedenih djelatnosti ne smiju prelaziti svotu od 10 bruto prosječnih mjesečnih plaća u godini u kojoj se obavlja djelatnost što za 2018. iznosi 80.200 kn. Budući su ti primici manji od 85.000 kn, godišnja porezna osnovica za utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza u 2018. uvijek će iznositi 12.750 kn. Porez se plaća po stopi od 12%, uz tromjesečno plaćanje.

Ako je osoba stekla status osiguranika u obveznom osiguranju temeljem obavljanja domaće radinosti/sporednog zanimanja, tada se doprinosi plaćaju na propisanu mjesečnu osnovicu koja za 2018. iznosi 3.208 kn (prosječna plaća 8.020 x 0,4), temeljem rješenja Porezne uprave. Plaćaju se svi propisani doprinosi (ukupno 37,2%).

U slučaju da osoba obavlja domaću radinost ili sporedno zanimanje uz radni odnos (tzv. druga djelatnost), osnovica za plaćanje doprinosa je paušalni godišnji dohodak, a plaćaju se doprinos za MO (10% odnosno 7,5% + 2,5%) te doprinos za ZO (7,5%). Porezna uprava rješenjem utvrđuje godišnju obvezu doprinosa. Umirovljenici kojima je obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja druga djelatnost oslobođeni su plaćanja doprinosa.

 

Natrag