Oslobođenja od doprinosa na plaću

Jedna od mjera za poticanje zapošljavanja novih radnika je i oslobođenje od plaćanja doprinosa na plaću, odnosno doprinosa za zdravstveno osiguranje (15%), doprinosa za zaštitu zdravlja (0,5% i doprinosa za zapošljavanje (1,7%), tj. ukupno 17,2% na iznos bruto plaće. Na snazi su oslobođenja za tri skupine osoba: osobe koje se prvi puta zapošljavaju, mlade osobe te djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Osobe koje se prvi puta zapošljavaju

Još od 1.1.2009., temeljem Zakona o doprinosima, na snazi je oslobođenje od plaćanja doprinosa  u trajanju od godine dana za osobe koje se prvi puta zapošljavaju.  To su osobe koje do dana sklapanja ugovora o radu ili ugovora o stručnom osposobljavanju nemaju evidentiran staž u mirovinskom osiguranju, odnosno imaju staž do osam dana po osnovi drugog dohotka, osim po osnovi roditelja koji obavlja roditeljske dužnosti, niti su staž mirovinskog osiguranja ostvarile kod inozemnog nositelja obveznoga mirovinskog osiguranja.

Dakle, navedeno oslobođenje može se koristiti i za osobe na stručnom osposobljavanju i za radnike. Pritom, kod radnika nije uvjet da je ugovor o radu sklopljen na neodređeno vrijeme, te se može koristiti i za radnike s ugovorom na određeno vrijeme.

Pri zapošljavanju određenih kategorija osoba, poslodavci  mogu koristiti  olakšice u vidu oslobođenja od plaćanja doprinosa na plaću u visini od 17,2% na bruto plaću.

Za korištenje olakšice potrebno je imati dokaz, kojim se smatra ispis službenih podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o statusu osiguranika iz kojega je vidljivo da je riječ o osobi koja do početka osiguranja po prijavi tog poslodavca nema evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Pri iskazivanju plaće za takve radnike, u JOPPD obrascu se polje 6.1. popunjava s oznakom 0002. Za osobe na stručnom osposobljavanju u polje 6.2. upisuje se oznaka 5702.

Mlade osobe

Oslobođenje od doprinosa na plaću za mlade osobe, propisano je također Zakonom o doprinosima, a na snazi je od 1.1.2015. godine. Mladom osobom smatra se osoba koja se zapošljava na temelju ugovora o radu na neodređeno vrijeme i koja do dana početka osiguranja ima manje od 30 godina, te do dana sklapanja tog ugovora nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem.

Dakle, uz ispunjavanje propisanih uvjeta, navedenu olakšicu moguće je koristiti i za radnike s kojima je prethodno kod istog poslodavca  bio sklopljen ugovor na određeno vrijeme, za radnike koji su  bili zaposleni kod drugih poslodavaca bilo na određeno bilo na neodređeno vrijeme; za osobe za koje je prethodno korišteno oslobođenje za prvo zapošljavanje i sl.

Oslobođenje od doprinosa na plaću za zapošljavanje mladih osoba može se koristiti u trajanju do pet godina.

Pri iskazivanju plaće za mlade osobe, u JOPPD obrascu se polje 6.1. popunjava oznakom 0010 (0011 za izaslane mlade osobe).

Djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja

Temeljem novog Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, od 14.12.2017. na snazi je i oslobođenje od plaćanja doprinosa na plaću u slučaju zapošljavanja djeteta smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja. Uvjeti su da je osoba starija od 29 godina te da je zaposlena na temelju ugovora o radu na neodređeno vrijeme, te da prethodno  nije imala ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem.

Navedeno oslobođenje može se koristiti u trajanju do pet godina.

Pri iskazivanju plaće u JOPPD obrascu za navedene osobe, za popunjavanje polja 6.1. predviđena je oznaka 0012.

Kod svih spomenutih oslobođenja od doprinosa, važno je napomenuti da se oslobođenje može primijeniti samo na mjesečnu osnovicu iz čl. 21. Zakona o doprinosima, odnosno na plaću određenoj ugovorom o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu. Odnosno, navedena oslobođenja ne mogu se primijeniti na isplate koje se u smislu doprinosa smatraju ostalim primicima, kao što su primjerice isplate bonusa, isplate naknada za neiskorišteni godišnji odmor i dr.

Natrag