Obračunski PDV kod uvoza

Opće pravilo je da se PDV-om oporezuje uvoz dobara tj. svaki unos dobara u Europsku uniju (EU) koja nisu u slobodnom prometu na području EU u skladu s carinskim propisima te unos dobara koja su u slobodnom prometu na području EU a potječu s trećih područja koja su dio carinskog područja EU u skladu s carinskim propisima (zbog obračuna PDV-a podnosi se uvozna carinska deklaracija (UCD) bez obzira što je to treće područje carinsko područje EU). Oporezivi događaj i obveza obračuna PDV-a pri uvozu dobara nastaje u trenutku uvoza dobara, s tim da se PDV pri uvozu plaća u roku za plaćanje uvoznih davanja u skladu s carinskim propisima.

Po carinskim propisima, uvozni carinski dug nastaje stavljanjem strane robe u postupak puštanja robe u slobodni promet (tj. u trenutku kada je carinska služba prihvatila UCD za postupak uvoza i pustila robu). Obračun carine i PDV-a pri uvozu nastaje u trenutku puštanja robe, a taj podatak se nalazi na UCD-u, u Polju B pod Datum puštanja robe. Bitno je znati da se roba pušta nakon provjere UCD-a, uz uvjet da je obračunati dug plaćen ili odgovarajuće osiguran. Primjera radi, ako je UCD podnesen i prihvaćen dana 31.03.2018. i ako je istoga dana roba puštena, na taj dan se u Carinskoj upravi knjiži iznos carine i PDV-a pri uvozu te taj podatak carina automatski prosljeđuje Poreznoj upravi. Naravno, datum prihvaćanja UCD-a i datum puštanja robe mogu biti različiti. Dakle, ovisno o datumu puštanja robe (npr. 31.03.2018.) prijavljuje se podatak o PDV-u pri uvozu u Obrascu PDV za to obračunsko razdoblje (npr. ožujak 2018.). Pojednostavljeno rečeno, s datumom puštanja robe nastaje uvozni dug, a od toga datuma se računaju rokovi za plaćanje - 10 odnosno 30 dana od dana obavješćivanja dužnika o dugu, ako je podneseno osiguranje.    

Obračunski PDV kod uvoza

Od 1.1.2018. smatra se da je PDV pri uvozu strojeva i opreme iz Dodatka IV. Zakona o PDV-u (Nar. nov., br. 115/16) plaćen ako ga porezni obveznik koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti iskaže kao obvezu u Obrascu PDV, a za takav način obračunavanja i plaćanja PDV-a poreznom obvezniku prethodno je Carinska uprava izdala rješenje. Navedeni uvoz strojeva i opreme iz Dodatka IV. je vrijednosti veće od 1.000.000,00 kn po jednoj carinskoj deklaraciji za puštanje u slobodan promet ili po jednom odobrenju o primjeni općeg pravila 2A u slučaju postupnog uvoza temeljem dodatne napomene 3 uz odsjek XVI. i dodatne napomene 2 uz odsjek XVII. Priloga I. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23.7.1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi – TARIC (SL L 256 od 7.9.1987.). Pojednostavljeno rečeno, PDV se pri uvozu ''plaća obračunski'' putem Obrasca PDV, tj. PDV se istovremeno iskazuje kao obveza (na II.15. Obračunani PDV pri uvozu) i odbitak obračunatog PDV-a pri uvozu (na III.14. Pretporez pri uvozu) u Obrascu PDV koji se podnosi za razdoblje oporezivanja u kojem su dobra uvezena.

Popis strojeva i opreme iz Dodatka IV.

Povlastica o obračunskom plaćanju PDV-a odnosi se na popis strojeva i opreme iz Dodatka IV. koji glasi:

1) Stroj ili oprema koja se temeljem općih pravila za primjenu Kombinirane nomenklature razvrstava u neki od tarifnih brojeva odsjeka XVI. kojeg čine:

a) POGLAVLJE 84 – Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji; njihovi dijelovi,

b) POGLAVLJE 85 – Električni strojevi i oprema te njihovi dijelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka, njihovi dijelovi i pribor.

2) Stroj ili oprema koja se temeljem općih pravila za primjenu Kombinirane nomenklature razvrstava u tarifne brojeve 8608, 8802, 8805, 8905 ili 8907:

a) 8608 – Željeznički ili tramvajski kolosiječni sklopovi i pribor; mehanička (uključujući elektromehanička) oprema za signalizaciju, sigurnost, nadzor ili upravljanje u prometu na prugama, cestama, unutarnjim vodenim putovima, parkiralištima, u lučkim postrojenjima ili zračnim lukama; njihovi dijelovi,

b) 8802 – Ostale letjelice (na primjer, helikopteri, zrakoplovi); svemirske letjelice (uključujući satelite) i letjelice – nosači suborbitalnih i svemirskih letjelica,

c) 8805 – Oprema za lansiranje zrakoplova; oprema za zaustavljanje na palubi i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; dijelovi navedenih proizvoda,

d) 8905 – Brodovi-svjetionici, vatrogasna plovila, plovna jaružala, plovne dizalice i ostala plovila kod kojih je plovnost sporedna u odnosu na njihovu glavnu funkciju; plutajući dokovi; plutajuće ili uronjive platforme za bušenje ili pridobivanje,

e) 8907 – Ostali plutajući objekti (na primjer, splavi, spremnici, kesoni, iskrcajne platforme, plutače i svjetionici-plutače).

Izdavanje rješenja

Da bi mogao u Obrascu PDV obračunski platiti PDV pri uvozu strojeva i opreme iz Dodatka IV. porezni obveznik mora prethodno ishoditi rješenje od Carinske uprave. Pisani zahtjev za izdavanje rješenja sadrži podatke o poreznom obvezniku te specifikaciju i vrijednost strojeva i opreme iz Dodatka IV., a isti se podnosi Carinskoj upravi, Središnjem uredu, Sektoru za carinski sustav. Carinska uprava izdati će rješenje poreznom obvezniku (pravnoj i fizičkoj osobi) ako je isti: ê upisan u registar obveznika PDV-a i ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti i ê nije obvezan primjenjivati podjelu pretporeza iz čl. 62. Zakona o PDV-u. Napomena, status obveznika PDV-a provjerava se uvidom u informacijski sustav Porezne uprave, a popis strojeva i opreme iz Dodatka IV. te njihova vrijednost zbog propisanog ''praga'' od 1.000.000,00 kn provjerava se iz navoda u zahtjevu. O izdanim rješenjima Carinska uprava vodi evidenciju, pri čemu se u evidencijama rješenju dodjeljuje jedinstveni evidencijski broj. Rješenje za obračunski PDV ima oznaku R91, upisuje se u Registar odobrenja. Popis nacionalnih dokumenta, certifikata i odobrenja te njihove odgovarajuće oznake mogu se pronaći u nacionalnoj TARIC bazi podataka.     

Provedba carinskih formalnosti

Porezni obveznik je dužan u UCD-u (u polju 44.2. Priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja) uz TARIC šifru 4PDV unijeti i jedinstveni evidencijski broj rješenja (npr. R91/11002/000001/2018/OIB) kojim mu je odobreno plaćanje PDV-a pri uvozu putem Obrasca PDV. Kada se prihvaća UCD, provjera se postojanje rješenja. Nadalje, uz obračun ostalih uvoznih davanja, u trenutku puštanja strojeva i opreme iz Dodatka IV. u slobodni promet poreznom obvezniku se obračunava PDV pri uvozu u UCD-u (polje 47. Obračun davanja), međutim taj obračunati PDV porezni obveznik temeljem rješenja Carinske uprave istovremeno iskazuje kao obvezu i pretporez u svom Obrascu PDV (u polju 47 na razini glave UCD-a pod šifrom B00* upisuje se  ukupan iznos PDV-a kojega se prijavljuje u Obrascu PDV, dok je kao Ukupan iznos duga po toj deklaraciji prikazan iznos bez PDV-a (0,00 ili samo iznos carine) jer ga ne treba platiti zajedno s ostalim davanjima pri uvozu).

Napomena, posebnosti izdavanja rješenja i obračuna PDV-a kod uvoza propisane su Pravilnikom o plaćanju poreza na dodanu vrijednost pri uvozu strojeva i opreme putem prijave poreza na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 132/17).    

Natrag