Novo oslobođenje od doprinosa na plaću

Oslobođenja od obveze obračuna i uplate doprinosa na plaću temeljno su  propisana Zakonom o doprinosima.  Radi se o oslobođenju od doprinosa za zdravstveno osiguranje, zaštitu zdravlja te zapošljavanje  koji se obračunavaju na bruto plaću (ukupno 17,2%).

Navedeno oslobođenje mogu koristiti  poslodavci za osobe  koje se prvi puta zapošljavaju  (osobe bez staža, odnosno sa stažem do osam dana po osnovi drugog dohotka) u trajanju do jedne godine,  te za osobe koje imaju status mlade osobe  (osobe mlađe od 30 godina, ugovor o radu na neodređeno vrijeme) u trajanju do pet godina.

Novo oslobođenje od doprinosa na plaću propisano je posebnim zakonom, odnosno novim Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Nar. nov., br. 121/17) koji je stupio na snagu 14.12.2017. godine.

Naime,  čl. 106. tog Zakona, propisana je nova fiskalna olakšica za zapošljavanje, prema kojoj se, iznimno od odredbi Zakona o doprinosima, za osiguranika dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dijete nestalog hrvatskog branitelja starije od 29 godina kojeg  poslodavac na osnovi ugovora o radu sklopljenog na neodređeno vrijeme prijavljuje na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a prema mjesečnoj osnovici iz čl. 21. Zakona o doprinosima, obračunavaju samo doprinosi iz osnovice, i to:

  1. doprinos za mirovinsko osiguranje (15%) i
  2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja – 5%).

Odnosno, u slučaju zapošljavanja navedenih osoba ne postoji obveza obračunavanja i plaćanja doprinosa na osnovicu, i to: doprinosa za zdravstveno osiguranje (15%), doprinosa za zaštitu zdravlja na radu (0,5%)  i doprinosa za zapošljavanje (1,7%) i to u trajanju do pet godina.

Dakle, poslodavci koji sklope ugovor o radu na neodređeno vrijeme  s osobom koja je dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dijete nestalog hrvatskog branitelja i starije od 29 godina, oslobođeni su obveze doprinosa na plaću za te osobe u trajanju do 5 godina.

Navedeno pravo na oslobođenje odnosi se na sve osobe koje do dana sklapanja ugovora o radu nisu imale prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem.

Kao i kod ranije dvije spomenute olakšice od obveze doprinosa na plaću, i ovo oslobođenje može se primijeniti samo na mjesečnu osnovicu iz čl. 21. Zakona o doprinosima, odnosno na plaću  određenoj prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnim propisom, dok za ostale primitke (čl. 22. Zakona o doprinosima) olakšicu nije moguće koristiti.

S obzirom na novu olakšicu, proširen je Prilog 2. Obrasca JOPPD, odnosno za popunjavanje polja 6.1. Oznaka stjecatelja predviđena je posebna šifra: 0012 – Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja Domovinskog rata ili dijete nestalog branitelja iz Domovinskog rata prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Natrag