Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom za 2018.

U slučaju neispunjavanja obveze zapošljavanja osoba s invaliditetom poslodavci moraju platiti novčanu naknadu zbog nezapošljavanja istih o čemu izvještavaju Poreznu upravu na Obrascu JOPPD.


Obveznici zapošljavanja osoba s invaliditetom
Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom1 propisana je obveza poslodavaca koji zapošljavaju najmanje 20 radnika da zaposle određeni broj osoba s invaliditetom.

Udio zaposlenih osoba s invaliditetom u ukupnom broju zaposlenih kod pojedinog poslodavca, dokazi o ispunjenju kvote te naknada u slučaju neispunjenja kvote propisani su Pravilnikom o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom2.

Sukladno navedenom Pravilniku, u ukupan broj zaposlenih ubrajaju se, uz zaposlene radnike, i:

  • osnivači/članovi u trgovačkim društvima i ustanovama u RH koji su u radnom odnosu s poslodavcem te
  • obrtnici i druge osobe koje na području RH obavljaju djelatnost slobodnog zanimanja ili druge dozvoljene djelatnosti i po toj osnovi su obvezno osigurani.

Propisana kvota je 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca, neovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja. Ako izračunati broj ne predstavlja cijeli broj, vrijednosti do 0,5% se zaokružuju na manji broj, a 0,5% i iznad na veći broj.

U kvotu zaposlenih osoba s invaliditetom ubrajaju se samo osobe s invaliditetom koje su upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom pri HZMO-U, najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu.

U propisanu kvotu se, uz osobe zaposlene na puno radno vrijeme, ubrajaju i osobe s invaliditetom koje su s poslodavcem sklopile ugovor o radu za najmanje 20 sati tjedno.

Obveza obračuna i plaćanje naknade
Poslodavci koji ne ispune obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom obveznici su obračunavanja i plaćanja novčane naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

Budući je osnovica od koje se utvrđuje naknada minimalna plaća, čija se visina utvrđuje za svaku godinu, nova visina minimalne plaće primjenjuje se za mjesec siječanj do zaključno s mjesecom prosincem 2018.

To znači da će se za 2018. godinu novi iznos minimalne plaće prvi puta primijeniti za izračun naknade za mjesec siječanj (s dospijećem krajem veljače 2018.) do zaključno s mjesecom prosincem 2018. (s dospijećem naknade krajem siječnja 2019.). Iznos minimalne plaće za 2018. iznosi 3.439,80 kn (Nar. nov., 122/17).

Obveza iskazivanja na Obrascu JOPPD
O iznosu obračunate novčane naknade obveznik je dužan podnijeti izvješće putem Obrasca JOPPD (podnosi se samo str. A, Vrsta izvješća 4; mjesečno se može podnijeti samo jedan obrazac JOPPD s vrstom izvješća 4; podnosi se bilo koji dan u mjesecu nakon mjeseca za koji se obveza iskazuje, a najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu).

Tablica 1 Mirjana 2 18

[1] Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 157/13 i 152/14; u nastavku: Zakon)

[2] Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 44/14 i 2/15; u nastavku: Pravilnik)

Natrag