Nagrađivanje menadžera/članova uprave dodjelom vlastitih dionica

Jedan od češćih oblika nagrađivanja menadžera/članova uprave, uz isplatu bonusa, je i dodjela vlastitih dionica.

Način oporezivanja dodijeljenih vlastitih dionica ovisi o radnom statusu menadžera/člana uprave. Ako se vlastite dionice dodjeljuju osobama koje su ujedno i zaposlenici toga društva taj će se primitak smatrati dohotkom od nesamostalnog rada (plaćom), a ako se radi o osobi koja nije zaposlenik društva smatrat će se dohotkom od kapitala ili drugim dohotkom.

Dodjela vlastitih dionica zaposlenicima

Dodjela ili opcijska kupnja vlastitih dionica radnicima, koji ostvaruju plaću kod tog poslodavca, po povoljnijim uvjetima smatra se primitkom u naravi temeljem nesamostalnog rada (čl. 21. st. 3. Zakona o porezu na dohodak). Vrijednost primitka se utvrđuje prema tržišnoj vrijednosti primitka u mjestu davanja, s uključenim PDV-om (čl. 21. i 22. Pravilnika o porezu na dohodak).

Pritom, ako dionice ne kotiraju na burzi, vrijednost primitka je nominalna vrijednost dionica ili tržišna  vrijednost dionica ako je veća od nominalne. Primitak u naravi je razlika u cijeni između prodajne/nominalne i tržišne cijene dionica koje poslodavac daje/prodaje menadžerima.

Ako se dodjeljuju dionice koje kotiraju na burzi, primitak se utvrđuje u visini tržišne vrijednosti ili razlike između tržišne vrijednosti dodijeljenih dionica i plaćene naknade (ako se dionice djelomično plaćaju).

Vrijednost primitka u naravi se uvećava za doprinose iz primitka (mirovinsko osiguranje), porez na dohodak i prirez porezu. Predujam poreza se plaća po stopi od 24% na poreznu osnovicu do 17.500,00 kn, a na razliku iznad toga – 36%.

Međutim, primici koje ostvaruju radnici tuzemnog društva dodjelom vlastitih dionica povezanog društva u tuzemstvu ili u inozemstvu smatraju se primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak (čl. 54. Pravilnika).

Oporezivanje dodijeljenih vlastitih dionica ovisi o radnom statusu osobe kojoj se one dodjeljuju.

Dodjela vlastitih dionicama osobama koje nisu zaposlenici

Nagrađivanje menadžera/članova uprave dodjelom vlastitih dionica oporezuje se kao:

1. dohodak od kapitala, ako vlastite dionice u trenutku dodjele kotiraju na burzi. Primici se pritom utvrđuju u visini tržišne vrijednosti  ili razlike između tržišne vrijednosti dodijeljenih dionica i plaćene naknade, ako se dionice stječu uz djelomičnu naknadu (čl. 68. st. 5. Zakona).

Porez se plaća po odbitku, po stopi od 24%, istovremeno s isplatom primitka. Tako utvrđeni porez je ujedno i konačni porez koji se ne uključuje u poseban postupak utvrđivanja poreza. Doprinosi se temeljem dohotka od kapitala ne plaćaju;

2. drugi dohodak, ako vlastite dionice u trenutku dodjele ne kotiraju na burzi. Vrijednost primitka u naravi utvrđuje se na isti način kao i kod dohotka od nesamostalnog rada (čl. 54. Pravilnika). Budući se smatra neto primitkom, uvećava se za doprinose iz primitka, porez na dohodak i prirez porezu.

Predujam poreza se plaća po odbitku, po stopi od 24% i ev. prirez, te doprinos za mirovinsko osiguranje (10%/7,5% + 2,5%) i zdravstveno osiguranje (7,5%).

Natrag