Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2018. godini

U Narodnim novinama br. 132. od 29. prosinca 2017. objavljena je Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba. Nova je Odluka stupila na snagu 31.12.2017.

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2018. godinu iznosi 4,55%.

Poreznim su propisima utvrđeni posebni kriteriji kada trgovačka društva, koja nisu banka ili druga financijska institucija, međusobno odobravaju ili primaju pozajmice. Porezni tretman ovih transakcija prvenstveno ovisi o poreznom statusu osobe zajmoprimca i zajmodavca. Osim njihovog poreznog statusa, važna je i činjenica jesu li zajmodavac i zajmoprimac rezidenti ili nerezidenti, te radi li se o povezanim ili nepovezanim osobama. Povezanim osobama smatraju se osobe kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe, ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva (čl. 13. st. 2. Zakona o porezu na dobit).

Kamate između poduzetnika prema poreznim propisima
Zakonom o porezu na dobit propisana je visina kamata kao porezno dopustivog rashoda tuzemnog društva, obveznika poreza na dobit, u slučaju kada dobiva zajam od inozemnog matičnog društva, te visina kamata kao minimalnog prihoda u slučaju kada tuzemno društvo odobrava pozajmicu inozemnom povezanom društvu. Navedeno je primjenjuje i u odnosima povezanih društava rezidenata, ukoliko jedno od društava ima povlašteni porezni status.

- Pozajmice između trgovačkih društava rezidenata:
U odnosima povezanih društava rezidenata primjenjuje se načelo nepristrane transakcije, po kojem se kod kamata na primljene zajmove u slučaju povezanih osoba priznaju obračunane kamate najviše do visine kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma (tržišne kamate). Dakle, kod pozajmica koje se odobravaju između domaćih trgovačkih društava (koja su rezidenti RH), porezni propis nalaže slijedeće:

  • trgovačka društva rezidenti su nepovezane osobe - primjenjuje se tržišna kamata,
  • trgovačka društva rezidenti su povezane osobe - primjenjuje se: tržišna kamata ili propisana stopa (4,55%), ako jedna od povezanih osoba ima povlašteni porezni status, odnosno plaća porez na dobit po stopama koje su niže od propisane stope (temeljem korištenja određenih poreznih olakšica) ili ima u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja (čl. 13. Zakona o porezu na dobit).

- Pozajmice između trgovačkih društava rezidenata i nerezidenata:
Kod pozajmica koje se odobravaju između trgovačkih društava koja se smatraju međusobno povezanim osobama, a jedan od njih ima status rezidenta RH a drugi status nerezidenta:

  • trgovačka društva rezident i nerezident su nepovezane osobe - primjenjuje se tržišna kamata,
  • trgovačka društva rezident i nerezident su povezane osobe - primjenjuje se propisana kamatna stopa za tu godinu, odnosno 4,55% za 2018. (čl. 14. Zakona o porezu na dobit).

Kamatna stopa na nepravovremeno plaćene poreze i druga javna davanja

Opći porezni zakon propisuje (čl. 130.) da se na iznos manje ili više plaćenog poreza obračunavaju i plaćaju kamate u skladu s posebnim propisom. Sukladno čl. 29. Zakona o obveznim odnosima (ZOO), stopa zateznih kamata na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava određuje se za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, a u ostalim odnosima za tri postotna poena. Hrvatska narodna banka je dana 3. siječnja 2018. (Nar. nov., br. 1/18) objavila „Prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima“ za referentno razdoblje od 1. svibnja 2017. do 31. listopada 2017. i ista iznosi 4,09%. Sukladno tome, nova kamatna stopa na nepravovremeno plaćene poreze i druga javna davanja o kojima Porezna uprava vodi evidenciju je 7,09% , a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. Ista kamatna stopa se primjenjuje i na više plaćene javne prihode.

U slučaju neplaćanja poreza u propisanom roku, na utvrđenu poreznu obvezu obračunavaju se kamate po stopi od 7,09% godišnje, sukladno čl. 130. OPZ-a i čl. 29. ZOO-a.

Natrag