Kako postupiti kod isplata primitaka nerezidentima?

Na isplate fizičkim osobama nerezidentima primjenjuju se tuzemni propisi, pa tako i propisi o oporezivanju dohotka te propisi o doprinosima za obvezna osiguranja. Međutim, uz ispunjenje propisanih uvjeta, pri isplati je moguće postupiti i prema odredbama međunarodnih ugovora koji su po pravnoj snazi iznad zakona.

U smislu propisa o oporezivanju dohotka, nerezidentima se smatraju fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj nemaju ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a u Republici Hrvatskoj ostvaruju dohodak koji podliježe oporezivanju. Dakle, poreznim obveznicima smatraju se i nerezidenti kad u tuzemstvu ostvare oporezivi dohodak. Međutim, kako  odredbe ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (u nastavku: Ugovor) i višestranih međudržavnih ugovora ili sporazuma  imaju prednost pred odredbama tuzemnog Zakona, pri isplati rezidentima onih država s kojima su u primjeni Ugovori moguće je primijeniti odredbe konkretnog Ugovora za oporezivanje pojedinog oblika dohotka, što u pravilu znači primjenu nižih stopa od tuzemnih, a u nekim slučajevima i neoporezivanje ako je pravo oporezivanja dano isključivo državi rezidentnosti. Primjerice, u određenim Ugovorima pravo oporezivanja autorskih naknada ima isključivo država rezidentnosti (npr. Austrija, Njemačka, Francuska i dr.), dok je prema drugima pravo oporezivanja dano i državi u kojoj su naknade ostvarene, no samo do ugovorom utvrđene najviše stope na bruto iznos honorara (npr. 5, 8, 10 ili 12%).

Međutim, treba istaknuti da primjena Ugovora nije izravna, već je moguća samo ako isplatitelj u trenutku isplate raspolaže odgovarajućim primjercima obrasca „Zahtjeva za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i …..“ , ovjerenima od strane inozemnog poreznog tijela ili za to ovlaštene osobe. Četiri su vrste Zahtjeva – za dividende, kamate, licence i naknade za djelatnost, ovisno o vrsti ostvarenog dohotka.

Ovjereni  Zahtjev podnosi se pri prvoj isplati i vrijedi 12 mjeseci od datuma ovjere.

U slučaju da se primjenom Ugovora ne plaća porez u RH, nerezident može umjesto obrasca Zahtjeva dostaviti samo potvrdu o rezidentnosti izdanu od strane inozemnog poreznog tijela ili za to ovlaštene osobe, te ista vrijedi 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Za primjenu Ugovora potrebno je da isplatitelj u trenutku isplate raspolaže ovjerenim obrascima Zahtjeva. Ako se porez ne plaća u RH, dovoljna je potvrda o rezidentnosti.

Dakle, ako isplatitelj u trenutku isplate primitka nerezidentu raspolaže ovjerenim primjercima Zahtjeva ili potvrdom o rezidentnosti  ako se prema Ugovoru porez ne plaća u RH, primijeniti će odgovarajuće odredbe Ugovora. No, ako ne raspolaže istima, obvezan je primijeniti odredbe tuzemnog zakona, odnosno obračunati porez kao i pri isplatama tuzemnim poreznim obveznicima.

Što se tiče obveze doprinosa na isplate nerezidentima, obveza obračuna doprinosa ovisi o tome raspolaže li isplatitelj dokazom, ne starijim od 6 mjeseci na dan isplate, da osoba u državi prebivališta ima uređen status osiguranika u skladu odredbama međudržavnog ugovora o socijalnom osiguranju odnosno uredbama EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti. Dakle, ako se radi o isplati rezidentu neke od članica EU ili zemlje s kojom RH ima u primjeni ugovor o socijalnom osiguranju, uz odgovarajuću potvrdu (A1 ili prema pojedinom ugovoru), isplatitelj nema obvezu obračunati doprinose. No, ako isplatitelj prije isplate primitka ne raspolaže odgovarajućom potvrdom, ili se radi o isplati osobi koja je iz zemlje s kojom nije u primjeni ugovor o socijalnom osiguranju, postoji obveza obračuna doprinosa i za mirovinsko i za zdravstveno osiguranje.

Za isplate nerezidentima potrebno je imati i njihov OIB. Za dodjelu OIB-a zahtjev može podnijeti sam nerezident, a uz punomoć nerezidenta to može učiniti i isplatitelj umjesto njega.

Isplate nerezidentima potrebno je prikazati i u Obrascu JOPPD i dostaviti ga u Poreznu upravu. O  isplatama nerezidentima koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da međunarodnim ugovorima nije uređeno drugačije, dakle o neoporezivim isplatama,  izvještava se na obrascu INO-DOH do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Natrag