Iznajmljivači nerezidenti

Osim iznajmljivača državljana Republike Hrvatske, usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor kojih je vlasnik, može pružati i državljanin druge države članice Europske unije, države članice EGP-a i Švicarske konfederacije (u nastavku: iznajmljivač nerezident).

Uvjeti za pružanje usluga

Za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu iznajmljivač nerezident, kao i iznajmljivač državljanin RH, mora ishoditi rješenje nadležnog ureda za pružanje ugostiteljskih uvjeta u domaćinstvu, te je dužan:

 • vidno istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, natpis s oznakom vrste i kategorije objekta,
 • istaknuti u svakom objektu naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje nudi, informaciju da je boravišna pristojba uključena u cijenu,
 • izdati gostu čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, za svaku pruženu uslugu, osim u slučaju ako račun gostu izdaje turistička agencija,
 • voditi popis gostiju na propisani način, osim u slučaju ako popis gostiju za iznajmljivača vodi turistička agencija,
 • omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora,
 • ako pruža usluge pansiona ili polupansiona, ispunjavati uvjete propisane posebnim propisima o hrani, te utvrditi normative namirnica, pića i napitaka,
 • pružati usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda.

Porezne obveze

Iznajmljivači nerezidenti koji u RH iznajmljuju stanove, sobe i postelje putnicima i turistima i/ili organiziraju kampove, u RH po toj osnovi ostvaruju dohodak te su dužni upisati u registar poreznih obveznika u roku od 8 dana od dana izdavanja odobrenja za pružanje usluge smještaja. Iznajmljivač nerezident porez na dohodak po osnovi pružanja usluga smještaja može plaćati u paušalnom iznosu:

 • ako nije upisan u registar obveznika PDV-a po osnovi pružanja usluga smještaja, kao i
 • ako je upisan u registar obveznika PDV-a ali njegova vrijednost isporuka u prethodnoj kalendarskoj godini (2017.) nije bila veća od 300.000,00 kn.

Porez na dohodak u paušalnom iznosu plaća se po stopi od 12%, po rješenju Porezne uprave. Iznajmljivači koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu nisu obvezni voditi poslovne knjige, osim evidencije o prometu.

Nadalje, iznajmljivači nerezidenti koji namjeravaju  pružati usluge smještaja u nekretnini koja se nalazi u RH te druge usluge u domaćinstvu izravno građanima i/ili drugim osobama koja nisu porezni obveznik (npr. stranoj agenciji), obvezni su:

 • najkasnije 15 dana prije početka pružanja usluga PU, Područnom uredu Zagreb, Odjelu za strane porezne obveznike, Avenija Dubrovnik 32, podnijeti zahtjev za dodjelu PDV ID broja i upisati se u registar obveznika PDV-a, te
 • za obavljene usluge smještaja izdavati račune s obračunanim PDV-om po stopi od 13%, te mjesečno podnositi Obrazac PDV.

Kada predmetne usluge obavljaju osobi koja je porezni obveznik (npr. hrvatskoj turističkoj agenciji), nemaju obvezu registrirati se za potrebe PDV-a, jer u tom slučaju, sukladno čl. 75. st. 2. Zakona o PDV-u, PDV je obvezan platiti primatelj usluge.

Državljani treće zemlje

Državljani trećih zemalja koji su vlasnici soba, apartmana i kuća za odmor na području RH, ne mogu pružati usluge smještaja i/ili druge ugostiteljske usluge u domaćinstvu. Naime, da bi pružali usluge smještaja i druge ugostiteljske usluge obvezni su registrirati obrt ili trgovačko društvo (j.d.o.o., d.o.o.). Kao obrtnici/društva imaju ista prava i obveze kao i hrvatski poduzetnici, tj.:

 • nisu dužni upisati se u registar obveznika PDV-a sve dok ne prijeđu prag za obvezni ulazak u sustav PDV-a,
 • ako posluju s poreznim obveznicima iz drugih DČ EU dužni su zatražiti PDV ID broj, a
 • ako imaju registriran obrt i po toj osnovi nisu obveznik PDV-a, te u poreznom razdoblju ne ostvaruju ukupan primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav PDV-a, dohodak i porez na dohodak mogu plaćati u paušalnom iznosu.

Porezni obveznik iz treće zemlje koji je u prethodnoj godini (2017.) obavio usluge u iznosu većem od 300.000,00 kn, obvezan je od 1.1.2018. upisati se u sustav PDV-a.

Natrag