Isplata zaostale plaće i zatezne kamate

Plaća se isplaćuje nakon obavljenog rada, a datum isplate iste može biti ili na zadnji radni dan u mjesecu za rad u tekućem mjesecu ili najkasnije do 15-og dana u tekućem mjesecu za rad u prethodnom mjesecu. Ako poslodavac na dan dospjelosti plaće ne isplati istu radniku, dužan je radniku do kraja mjeseca dostaviti obračun plaće (koji je ovršna isprava) koju mu je bio dužan isplatiti. U slučaju da poslodavac plaću ne isplati redovnim putem ili putem ovrhe, radnik može zaštiti svoja prava iz radnog odnosa podnošenjem tužbe sudu nadležnom za radne sporove. Kako se plaća utvrđuje u bruto iznosu, to znači da će radnik svoja potraživanja za plaće utužiti u bruto iznosu.

Obračun poreza na dohodak pri isplati plaće za 2018.

Za plaću konkretnog mjeseca 2018. koja nije isplaćena na dan dospjelosti u 2018., a za koju je poslodavac obvezan dostaviti obračun radniku, obveza za porez na dohodak nastaje s datumom dostave obračuna neisplaćene plaće radniku, tj. obveza za porez nastaje do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće. Proizlazi da obveza obračuna i uplata poreza na dohodak nastaje iako plaća nije isplaćena. Obračun poreza na dohodak obavlja se prema propisima koji važe na dan isplate plaće. Prilikom naknadne isplate te neto plaće ne treba obračunavati porez na dohodak. Obračunati porez na dohodak i prirez zadužuje se putem Obrasca JOPPD, a ako se isti ne uplati u propisanom roku, Porezna uprava će obračunati zatezne kamate sve dok se navedeni iznos ne uplati.

Obračun doprinosa pri isplati plaće za 2018.

Obveza obračuna doprinosa postoji unatoč činjenici da se plaća ne isplaćuje. Za plaću koja se ne isplati do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec doprinosi se moraju obračunati i isti dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. Ako se zaduženi doprinosi putem Obrasca JOPPD ne uplate u propisanom roku Porezna uprava će obračunati zatezne kamate do uplate iznosa.

Obračun poreza na dohodak pri isplati plaća za prethodna porezna razdoblja

Za plaće koje se isplaćuju za protekle kalendarske godine temeljem sudske presude, nagodbe u tijeku sudskog postupka, nagodbe sklopljene s državnim odvjetništvom ili u postupcima mirenja te pred službeničkim sudovima, porez na dohodak se obračunava prema propisima koji su važili na dan kada je isplata trebala biti obavljena, uz primjenu godišnjeg obračuna poreza i uz korištenje podataka o iskorištenom osobnom odbitku od Porezne uprave i primijenjenim poreznim stopama na godišnjoj razini, uz uvjet da je utužena bruto plaća (uz neto iznos sadrži doprinose ''iz osnovice'', porez i prirez ako je uveden). Obveza plaćanja doprinosa vezana je uz razdoblje provedeno u osiguranju (staž osiguranja), a isto može biti do 31.12.2002. te od 1.1.2003. pa do današnjeg dana. Pojednostavljeno rečeno, i doprinosi i porez na dohodak obračunavaju se po stopama i na osnovicu sukladno propisima koji su bili na snazi u vrijeme kada su utužene plaće trebale biti isplaćene.

Obračun zateznih kamata

U trenutku isplate neto plaće po sudskoj presudi na naplatu dospijevaju porez na dohodak i prirez. Kako uplaćeni porez na dohodak i prirez pripadaju godini u kojoj su uplaćeni, to znači da se ne obračunava zatezna kamata na iste prilikom isplate neto plaće.

Također, trebaju biti obračunate zatezne kamate za sve doprinose. Početak obračuna zateznih kamata je zadnji dan u mjesecu kad su doprinosi dospjeli, a zadnji dan obračuna zateznih kamata je do dana plaćanja doprinosa. Samo se zatezne kamate za doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (MO II. stup) trebaju iskazati na Obrascu JOPPD (oznaka 5721 u polju 6.2. na B strani navedenog obrasca).

Od 1.1.2017. vrijedi pravilo da kada poslodavac isplaćuje radniku plaću ê po sudskoj presudi ê sudskoj nagodbi ili izvansudskoj nagodbi ê na temelju arbitražnih odluka u skladu s posebnim propisom ê prema rješenju službeničkih sudova ê na temelju nagodbi sklopljenih u postupcima za mirno rješenje spora, propisane zatezne kamate isplaćene po toj osnovi ne smatraju se primitkom od nesamostalnog rada i ne podliježu oporezivanju do visine zakonske zatezne kamate. Poslodavac o isplati neoporezivih zateznih kamata radniku izvješćuje putem Obrasca JOPPD, uz napomenu da uz ostale podatke na B strani upisuje 0000 u poljima 6.1. i 6.2., a oznaku 16 (zatezne kamate isplaćene temeljem plaće ili mirovine po sudskoj presudi) u polju 15.1. 

Natrag