Isplata kamata i autorskih naknada između povezanih društava iz različitih država članica EU

Na isplate kamata i autorskih naknada ne plaća se porez po odbitku ako se radi o povezanim društvima iz različitih država članica Europske unije (EU), uz uvjet da su isplate kamata i autorskih naknada obavljene stvarnom korisniku društvu druge države članice EU ili poslovnoj jedinici društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (RH) koja se nalazi u drugoj državi članici EU. Neplaćanje poreza po odbitku na isplate kamata i autorskih naknada primjenjuje se pod uvjetom da minimalni propisani uvjeti o povezanim društvima traju neprekidno najmanje 24 mjeseca.    

Povezana društva

Trgovačko društvo se smatra povezanim s drugim društvom ako: prvo trgovačko društvo (isplatitelj) ima izravni minimalni udjel od 25% kapitala drugoga trgovačkog društva (stvarnog korisnika), ili drugo trgovačko društvo (stvarni korisnik) ima minimalni udjel od 25% kapitala prvoga trgovačkog društva (isplatitelja), ili treće trgovačko društvo ima izravni minimalni udjel od 25% kapitala prvog (isplatitelja) i drugoga trgovačkog društva (stvarnog korisnika), a pri tome se radi o udjelima između društava iz država članica EU.

Propisani uvjeti

Porez po odbitku se ne plaća na isplate kamata i autorskih naknada između društva koje je rezident RH ili stalne poslovne jedinice u RH društva iz neke druge države članice EU i povezanog društva u državi članici ili stalne poslovne jedinice u nekoj drugoj državi članici povezanog društva u državi članici, uz uvjet da su oni stvarni korisnici kamata ili autorskih naknada. Stvarnim korisnikom kamata ili autorskih naknada smatra se trgovačko društvo države članice EU samo ako primi te isplate u svoju korist i nije posrednik, poput agenta, opunomoćenika ili ovlaštenog potpisnika, za neku drugu osobu. Kada društvo iz države EU ili stalna poslovna jedinica koja je smještena u drugoj državi članici EU isplaćuje kamate ili autorske naknade, smatra se da je ta isplata nastala u toj državi članici (državi izvora).

Pod pojmom kamate smatraju se prihodi od potraživanja svake vrste, a posebno prihod od vrijednosnih papira i prihod od obveznica ili zadužnica, uključujući premije i nagrade od istih, bez obzira jesu li ta potraživanja osigurana zalogom i bez obzira nose li pravo sudjelovanja u dobiti dužnika. Zatezne kamate ne smatraju se kamatom. 

Autorskim naknadama se smatraju isplate bilo koje vrste primljene kao naknada za korištenje ili pravo korištenja bilo kojeg autorskog prava na književno, umjetničko ili znanstveno djelo, uključujući kinematografske filmove i softver, bilo kojeg patenta, zaštitnog znaka, uzorka ili modela, plana, tajne formule ili postupka ili za obavijesti koje se odnose na industrijske, komercijalna ili znanstvena iskustva. Autorskom naknadom smatra se plaćanje za korištenje ili za pravo na korištenje industrijske, komercijalne ili znanstvene opreme.

Kako se dokazuje ispunjavanje uvjeta?

Ispunjavanje uvjeta dokazuje se potvrdom nadležnog poreznog tijela u trenutku isplate kamata ili autorskih naknada. Ako se ispunjavanje uvjeta ne dokaže potvrdom u trenutku isplate, isplatitelj je dužan platiti porez po odbitku na isplate kamata i autorske naknade. Porezna uprava temeljem pisanog zahtjeva poreznog obveznika izdaje naprijed navedenu potvrdu koja vrijedi godinu dana od dana izdavanja. Zahtjev se podnosi posebno za svaku isplatu, koja se temelji na drugoj pravnoj odnosno ugovornoj podlozi te sadrži dokaz: ê o rezidentnosti društva primatelja za porezne svrhe ê da je društvo primatelj stvarni korisnik ê o ispunjavanju uvjeta u slučaju društva primatelja ê o minimumu udjela u kapitalu te ispunjavanju uvjeta razdoblja (najmanje 24 mjeseca) u kome se drže udjeli u kapitalu društva ê pravnu podlogu za isplatu (ugovor). Navedeni dokazi vrijede 12 mjeseci od njihovog izdavanja.

Kada se može tražiti povrat plaćenog poreza po odbitku?

Ako je društvo koje isplaćuje kamate ili autorske naknade platilo porez po odbitku, a bili su ispunjeni uvjeti za njegovo neplaćenje, ono može od Porezne uprave tražiti povrat plaćenog poreza. Zahtjev za povrat poreza, uz podnošenje dokaza, mora se podnijeti u roku od dvije godine od dana kada su kamate ili autorske naknade isplaćene. Ako je zahtjev za povratom poreza opravdan, Porezna uprava obvezna je izvršiti povrat u roku od godine dana od dana podnošenja navedenog zahtjeva. 

Natrag