Donacije (i sponzoriranje) udruga  iz javnih izvora

Udruge i druge organizacije civilnog društva u velikom se dijelu financiraju iz donacijskih sredstava. Kada se radi o donacijama iz javnih izvora, važno je znati da su propisani kriteriji, mjerila i postupci financiranja i ugovaranja programa i projekata koje provode udruge, koji obvezuju davatelje sredstava, kao i udruge.

Naime, Zakon o udrugama[1] u čl. 32. i 33. propisuje da se programi i projekti od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj koje provode udruge mogu financirati iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S), fondova Europske unije i drugih javnih izvora i to na temelju provedenog javnog poziva, odnosno natječaja ili na temelju posebnog propisa o financiranju javnih potreba. Uredbom Vlade[2] uređeni su kriteriji, mjerila i postupci financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

 

Tko mora primjenjivati Uredbu?

Obveznici primjene Uredbe su same udruge kao primatelji sredstava te davatelji sredstava:

  • JLP(R)S-i,
  • trgovačka društva u vlasništvu RH odnosno jedne ili više JLP(R)S-a,
  • druge pravne osobe kojima je osnivač RH odnosno jedna ili više JLP(R)S i
  • druge pravne osobe kada iz javnih izvora financiraju programe i projekte udruga, te doniraju, odnosno sponzoriraju udruge, ako posebnim propisom nije drugačije uređeno.

 

Javni izvori

Pod javnim izvorima podrazumijevaju se sredstva:

  1. državnog proračuna (uključuju i namjenska sredstva od igara na sreću),
  2. proračuna županija, gradova i općina,
  3. javnih fondova i prihoda javnih trgovačkih društava i drugih javnih institucija,
  4. fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora.

 

Sponzoriranje

Osim kod danih donacija, i kod sponzoriranja iz javnih izvora treba primijeniti odredbe Uredbe.

Donacije predstavljaju prijenose sredstava bez protučinidbe prema davatelju tih sredstava. Donacije su u pravilu namjenske, pa se sredstva moraju iskoristiti za točno određene namjene (financiranje određene manifestacije, programa/aktivnosti, nabavu dugotrajne nefinancijske imovine i sl.).

S druge strane, sponzoriranje je prijenos sredstava s protučinidbom (primatelja sredstava prema davatelju sponzorstva). Sponzoriranje najčešće ima karakter usluge promidžbe i informiranja, pa za  takav posao udruge moraju svojim sponzorima ispostaviti račun.

 

Nefinancijske donacije iz javnih izvora

Sve što je prethodno navedeno za financijske donacije iz javnih izvora, na odgovarajući se način primjenjuju i kada se udrugama odobravaju nefinancijske podrške: u pravima, pokretninama i nekretninama.

 

Izvještavanje o primljenim donacijama

Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu[3] za sve neprofitne organizacije koje ostvaruju sredstva iz javnih izvora propisana je obveza sastavljanja izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava za poslovnu godinu. Izvještaj se sastavlja na obrascu: PROR-POT i dostavlja davatelju sredstava iz javnih izvora u roku od 60 dana od isteka poslovne godine (za 2017. do 1.3.2018.), ili u drugačijem roku – ako je rok utvrđen u drugim propisima ili aktima. Izvještaj se može sastavljati i za razdoblja u tijeku poslovne godine, ako tako zatraži davatelj sredstava.

Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola kod neprofitnih organizacija[4] propisana je obveza za neprofitne organizacije koje ostvaruju sredstva iz javnih izvora da na zahtjev nadležnog tijela državne uprave/JLP(R)S/drugog nadležnog tijela javne vlasti, dostave tome tijelu dokaz o provedenoj samoprocjeni funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola. Naime, prema navedenom Pravilniku, neprofitne organizacije (obveznice vođenja dvojnog knjigovodstva) obavljaju samoprocjenu za svaku poslovnu godinu, popunjavanjem Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola (sastavni je dio toga Pravilnika), u roku od 30 dana od roka predviđenog za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu. Dakle, neprofitna organizacija mora dostaviti svoj popunjeni Upitnik davatelju donacije/sponzorstva iz javnih izvora, na njegov zahtjev.

Treba napomenuti da je posebnim propisima koje primjenjuju proračuni i proračunski korisnici, za one proračunske korisnike i proračune koji udrugama daju donacije ili sponzorstva propisana obveza kontroliranja namjenskog korištenja donacija i sponzorstava, a te institucije mogu provoditi i kontrole korištenja sredstava „na licu mjesta“.

 

Upute za primjenu Uredbe

Na internetskim stranicama Ureda za udruge dostupan je  ažurirani priručnik[5] za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

 

[1] Zakon o udrugama (Nar. nov., br. 74/14 i 70/17)

[2] Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Nar. nov., br. 26/15; u nastavku: Uredba)

[3] Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 31/15 i 67/17)

[4] Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 119/15)

[5] https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/PRIRU%C4%8CNIK%20za%20primjenu%20Uredbe_v.%202.0.pdf

Natrag