Objavljeni su podaci o financiranju udruga iz javnih izvora u 2015. godini

Piše: Nikolina Bičanić

Ured za udruge Vlade RH, već devetu godinu zaredom, u okviru svojih nadležnosti, prikupio je i obradio podatke o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora za 2015., te o tome izradio Izvješće, koje je Vlada prihvatila na svojoj 31. sjednici, u travnju ove godine[1].

U Izvješću su prezentirani podaci o financiranju navedenih organizacija te o primjeni novih, Uredbom[2] propisanih standarda financiranja udruga i drugih organizacija civilnoga društva iz javnih izvora te mjerila koje moraju ispunjavati udruge kada provode programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora.

Za 2015. izmijenjen je način izvještavanja i obrade podataka, povećan je broj obveznika izvještavanja (na trgovačka društva u vlasništvu RH odnosno JLP(R)S-a i dr.), a izvještava se i o sredstvima koja se temeljem posebnih propisa redistribuiraju preko turističkih zajednica, sportskih, vatrogasnih i zajednica tehničke kulture, kao i o sredstvima dodijeljenim iz EU fondova. Ured za udruge zatražio je izvješće za 2015. od 1.709 davatelja sredstava iz javnih izvora, a njih 60% (1.052) su dostavili izvješća, s time da su statistički analizirani samo podaci dostavljeni i odobreni unutar sustava e-izvještavanjeOCD.

Dodijeljena sredstva iz javnih izvora

Na osnovu dostavljenih i obrađenih podataka za 2015. utvrđeno je da je iz javnih izvora na svim razinama u 2015. udrugama i drugim organizacijama civilnog društva (u nastavku: udrugama) dodijeljeno 1.6 mlrd. kn:

  • Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dodijelili su udrugama 849 mil. kn (50,78% sredstava iz svih javnih izvora) dok su tijela državne uprave, uredi Vlade RH i druge javne institucije dodijelili 775 mil. kn (46,3%).

Prema prikupljenim i analiziranim podacima za 2014.[3], iznos financijskih sredstava izdvojen za udruge iz sredstava županija, Grada Zagreba i općina iznosio je 1 mlrd. kn, a iz ministarstava, Vladinih ureda  i javnih institucija 652 mil. kn. Prema podacima za razdoblja 2011.- 2015., na godišnjoj razini, iz javnih izvora konstantno se financira rad udruga s približno 1.6 mlrd. kn.

Usporedba s podacima iz Registra neprofitnih organizacija (RNO)

Prema podacima iz financijskih izvještaja neprofitnih organizacija koje je obradilo Ministarstvo financija (a koji su javno dostupni u RNO-u):

  • financijske izvještaje za 2015. predalo je ukupno 23.017 neprofitnih organizacija (od toga 21.527 udruga ili 93,5%),
  • financijske izvještaje predalo je 13.165 udruga koje vode dvojno i 8.362 udruga koje vode jednostavno knjigovodstvo,
  • Izjavu o neaktivnosti predalo je 468 neprofitnih organizacija, ali čak 10.722 udruga (33%) koje su upisane u RNO nisu predale financijski izvještaj (čime su njihovi programi i projekti postali neprihvatljivi za financiranje iz javnih izvora u 2016.).

Ukupni prihodi udruga koje vode dvojno knjigovodstvo iznosili su 5.072,7 mil. kn, a

ukupni rashodi  5.038,3 mil. kn, dok su ukupni primici udruga koje vode jednostavno knjigovodstvo bili 352,8 mil. kn, a ukupni izdaci 339,8 mil. kn.

Udruge u RH su u 2015. primile 2,41 mlrd. kn iz donacija, od čega preko 50% sredstava iz državnog i lokalnih proračuna, više od 20% od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija, a 15% (više od 300 mil. kn) bili su prihodi od trgovačkih društva i ostalih pravnih osoba.

Može se zaključiti kako se podaci o iznosima primljenih/dodijeljenih donacija iz Izvješća Ureda za udruge  razlikuju od podataka iz RNO-a. Navedeno je posljedica toga što čak 40% davatelja sredstava iz javnih izvora (najviše javnih trgovačkih društava i JLP(R)S-a) nije dostavilo izvješće, a vjerojatno je i  značajan dio financijskih sredstava dodijeljen od privatnih trgovačkih društava koji nisu obveznici primjene Uredbe (i izvještavanja Ureda o doniranim sredstvima udrugama).

Primjena propisanih standarda financiranja

U Izvješću Ureda za udruge navedeno je da je analizom usklađenosti postupaka dodjele sredstava iz javnih izvora s odredbama Uredbe utvrđeno da je primjena Uredbe od strane pojedinih davatelja, a posebno JLP(R)S-a te javnih trgovačkih društava i drugih pravnih osoba (turističkih, sportskih, vatrogasnih i zajednica tehničke kulture) u 2015. bila tek djelomična. Uredba je stupila na snagu u ožujku 2015., kada su financijska sredstva za projekte i programe od općeg interesa koje provode udruge uglavnom već bila raspodijeljena, a spomenute vrste davatelja sredstava nisu odmah uskladili svoje postupanje s Uredbom, što se odrazilo i na izvještavanje o dodijeljenim sredstvima.


[2] Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Nar. nov., br. 26/15; u nastavku: Uredba)

Natrag