Novine u korištenju osobnog odbitka

Piše: Jasminka Rakijašić

Osobni odbitak je neoporezivi dio dohotka koji se poreznim obveznicima priznaje za svaki mjesec poreznog razdoblja i koji umanjuje iznos ostvarenog dohotka, a time i poreznu obvezu.

Osobni odbitak čini osnovni osobni odbitak u iznosu od 3.800,00 kn i dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i djecu te njihovu i vlastitu invalidnost, utvrđen primjenom propisanih faktora na iznos osnovice osnovnog osobnog odbitka koja iznosi 2.500,00 kn.

Osobni odbitak se tijekom godine može koristiti samo pri isplati dohotka od nesamostalnog rada, odnosno plaće, i to samo kod onog poslodavca kod kojega se nalazi radnikova  porezna kartica  – Obrazac PK. Osobni odbitak se koristi za određeni mjesec za koji se utvrđuje porez, odnosno za mjesec u kojemu se vrši isplata plaće, a nije vezan za mjesec na koji se odnosi  obračun plaće. Stoga se, u slučaju kada se u jednom mjesecu vrši isplata plaća za više mjeseci, pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak može priznati samo jedan mjesečni osobni odbitak. 

Svaku promjenu u svezi s uzdržavanim članovima, promjenu prebivališta ili uobičajenog boravišta i drugo, koja utječe na osobni odbitak, porezni obveznik je dužan prijaviti Poreznoj upravi u roku od 30 dana od nastanka promjene, a prihvaćene promjene poslodavac primjenjuje pri sljedećim isplatama plaće.

Rad kod dva ili više poslodavaca

Prema propisima o oporezivanju dohotka, temeljno, radnik može imati samo jedan Obrazac PK,  iz čega proizlazi da je osobni odbitak moguće koristiti samo kod jednog poslodavca. Međutim, odredbama novog Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17; u nastavku: Pravilnik), po prvi puta, omogućuje se korištenje osobnog odbitka i za radnike koje istovremeno rade kod dva ili više poslodavaca.

 

Radnik koji radi kod dva ili više poslodavaca može zatražiti raspodjelu osobnog odbitka

 i koristiti dio osobnog odbitka kod svakog poslodavca.

 

Naime, radnici koji rade kod dva ili više poslodavaca mogu zatražiti raspodjelu osobnog odbitka prema poslodavcima. Ako radnik zatraži raspodjelu osobnog odbitka, Porezna uprava će na poreznoj kartici evidentirati omjer (postotak) raspodjele osobnog odbitka prema poslodavcima sukladno zahtjevu radnika. Nakon evidentirane promjene, Porezna uprava izdaje novi Obrazac PK, a istovremeno i Obrazac PK s oznakom „Duplikat“, ovisno o broju poslodavaca za koje se traži preraspodjela osobnog odbitka. U tom slučaju, svaki poslodavac za radnika može koristiti osobni odbitak do utvrđenog postotka, neovisno što u pojedinim mjesecima ostvareni dohodak može prelaziti taj iznos.

Isplatitelji kojima porezni obveznici dostave duplikat porezne kartice, u Obrazac IP upisuju identifikator 4, a u stupac 6 osobni odbitak prema  podacima na poreznoj kartici ovisno o omjeru (postotku) raspodjele osobnog odbitka koji je iskazan na istoj.

Raskid radnog odnosa

Pri raskidu radnog odnosa, poslodavac je načelno obvezan Obrazac PK dati radniku radi predaje novom poslodavcu odnosno isplatitelju dohotka od nesamostalnog rada. Stoga, kod isplate zadnje plaće ili dijela plaće, koja u pravilu slijedi nakon prestanka radnog odnosa i predaje porezne kartice radniku, poslodavac nije u mogućnosti za radnika koristiti osobni odbitak.

Međutim, novim Pravilnikom i u tom dijelu uvedena je iznimka od navedenog pravila. Naime, po novim odredbama Pravilnika, pri raskidu radnog odnosa, a na zahtjev radnika, poslodavac može zadržati Obrazac PK sve dok ne isplati plaću, što znači da može koristiti osobni odbitak kod zadnje isplate plaće.

Natrag