Neoporezive isplate radnicima

Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak propisani su određeni primici koje poslodavac može isplatiti radnicima bez plaćanja poreza na dohodak. No, pritom je bitno da nekim od izvora radnoga prava (ugovorom/pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom) ili odlukom poslodavca bude regulirano pravo na isplatu i pripadajući iznos.

Nadalje, ako se ne utvrdi drugačije, radnici koji rade u nepunom radnom vremenu imaju pravo na naknade, nagrade i potpore razmjerno vremenu provedenom na radu, a ne na puni iznos.

No, u poreznom smislu, pravo na neoporezivu isplatu do propisanog iznosa imaju svi radnici, neovisno o tome rade li u punom ili nepunom radnom vremenu, na neodređeno ili određeno radno vrijeme.

Neoporezivi primici radnika

Pravilnikom o porezu na dohodak propisane su određene vrste neoporezivih primitaka kao i njihovi iznosi od kojih izdvajamo one koje poslodavci najčešće isplaćuju radnicima, i to:

  • troškovi prijevoza na posao i s posla: u visini cijene mjesnog i međumjesnog prijevoza pri čemu se kao dokaz o cijeni smatra i javno objavljeni cjenik;
  • prigodne nagrade: regres, božićnica i sl. prigodne nagrade, do ukupno 2.500 kn godišnje. Ako je poslodavac evidentirao obveze za navedene nagrade za prethodna razdoblja, a zbog nedostatka sredstava nisu isplaćene, mogu se neoporezivo isplatiti i za prethodna razdoblja u propisanom iznosu. Ističemo, ako se radi o radniku koji radi kod dva poslodavca istovremeno ili o radniku koji je određeno razdoblje radio kod jednog poslodavca koji je isplatio prigodnu nagradu u neoporezivom iznosu, djelomično ili u cijelosti, drugi poslodavac može neoporezivo isplatiti samo razliku do 2.500 kn, odnosno ne može isplatiti ništa neoporezivo ako je prvi poslodavac isplatio cijeli neoporezivi iznos;
  • darovanje u naravi do 400 kn: uz prigodne nagrade u novcu ili naravi, neoporezivo se može dati još i 400 kn u naravi;
  • troškovi službenog putovanja: trošak noćenja hotela (bez obzira na kategoriju hotela), cestarine, tunelarine, trošak parkiranja, 2 kn/km u slučaju odobrenja korištenja privatnog automobila, dnevnice (za putovanje u RH, od 8 do 12 sati neoporezivo 85 kn, a za više od 12 sati  - 170 kn) î uz predočenje vjerodostojne dokumentacije i popunjeni putni nalog. Ako poslodavac osigura radniku oba obroka na putu (ručak i večeru), tada se kao neoporeziva dnevnica priznaje 68 kn (170 kn umanjeno za 60%), odnosno ako se osigura samo jedan obrok umanjenje iznosi 30% te je neoporezivi iznos 119 kn. Dakle, umanjenje dnevnice je propisano samo kada se obroci plaćaju na teret poslodavca, neovisno u kojem obliku (reprezentacija, plaćanja pansiona/polupansiona, kotizacije za seminar u koju je uključena i prehrana, itd.);
  • dnevnice za rad na terenu: isplaćuju se kada radnik boravi izvan mjesta svog prebivališta/uobičajenog boravišta radi poslova koje obavlja izvan sjedišta poslodavca ili poslovne jedinice poslodavca i kada se obavlja takva djelatnost koja je po svojoj prirodi vezana za rad na terenu. Neoporeziv iznos za rad u RH propisan je do 170 kn, a služi za pokriće troškova prehrane i drugih troškova, osim troškova smještaja koje plaća poslodavac, bez obračuna poreza na dohodak i koji su mu priznati trošak. Za svaki dan izaslanja radnika u inozemstvo, poslodavac može radniku isplatiti dnevnicu za rad na terenu u visini propisanoj za dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike državnog proračuna;
  • otpremnine zbog odlaska u mirovinu/zbog otkaza ugovora o radu: pri odlasku u mirovinu poslodavac može radniku isplatiti neoporezivi iznos do 8.000 kn, a u slučaju poslovno ili osobno uvjetovanog otkaza, nakon dvije godine rada kod istog poslodavaca,  neoporezivo može isplatiti do 6.500 kn za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca;
  • jubilarne nagrade: ovisno o dužini radnoga staža (ukupno ili kod poslodavca, ovisno o aktu temeljem kojega se isplaćuje), od 1.500 kn za navršenih 10 godina radnog staža do 5.000 kn za navršenih 40 godina i svakih narednih 5 godina. Ističemo da je pri isplati nagrade za navršenih 5 godina radnog staža potrebno obračunati sve poreze i doprinose kao i pri isplati plaće;
  • potpore: zbog invalidnosti radnika (do 2.500 kn godišnje), smrti radnika (do 7.500 kn) i člana uže obitelji radnika (do 3.000 kn), neprekidnog bolovanja dužeg od 90 dana (do 2.500 kn godišnje), potpora djetetu za školovanje do 15. godine/završetka osnovnoškolskog obrazovanja koju poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti, uz uvjet da bivši radnik ne prima plaću/mirovinu,  do 1.750 kn mjesečno, potpore za novorođenče – do 3.326 kn (do visine proračunske osnovice) te pomorski dodatak u zemlji (do 250,00 kn dnevno)/na brodovima međunarodne plovidbe (do 400 kn dnevno).

Navedeni neoporezivi primici se mogu isplatiti na tekući račun ili u gotovini.

Osim toga, poslodavac može isplatiti određene primitke i radnicima i građanima a za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala), uz određene uvjete, ali isključivo na žiroračun primatelja ili ustanove.

Natrag