Financijski planovi kod neprofitnih organizacija

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija[1] propisuje da se poslovanje neprofitne organizacije treba temeljiti na načelu dobrog financijskog upravljanja i kontrola te načelu javnosti i transparentnosti te da su neprofitne organizacije koje su obveznice vođenja dvojnog knjigovodstva obvezne izrađivati godišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu (čl. 3. st. 1. i čl. 5. st. 1. Zakona).

Financijski plan donosi najviše tijelo neprofitne organizacije odnosno tijelo koje je temeljem statuta neprofitne organizacije za to ovlašteno, najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu. Prijedlog financijskog plana neprofitne organizacije za sljedeću godinu priprema zakonski zastupnik i dostavlja ga tijelu koje ga donosi.

Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija[2] propisano je da neprofitna organizacija može preuzimati nove obveze koje imaju financijski učinak isključivo ako su predviđene financijskim planom, odnosno ako su sredstva za njihovo podmirenje osigurana (čl. 23. st. 1. toga Pravilnika).

Neprofitne organizacije koje su obveznice vođenja dvojnog knjigovodstva obvezne su izrađivati godišnji program rada i financijski plan.

Plan prihoda i rashoda

Financijski plan neprofitne organizacije sastoji se od: plana prihoda i rashoda, plana zaduživanja i otplata te obrazloženja financijskog plana, a može sadržavati i plan novčanih tijekova.

Prihodi i rashodi planiraju se u skladu s računovodstvenim načelom nastanka događaja, s time da se iskazuju najmanje na razini skupine računa iz propisanog računskog plana za neprofitne organizacije[3].

Rebalans financijskog plana

Tijekom godine financijski plan može se mijenjati. Ako su odstupanja nastalih prihoda i rashoda u odnosu na planirane manja, nije potrebno mijenjati plan za iznose manje planiranih ili neplaniranih obveza za rashode koji se financiraju iz osiguranih sredstava. Međutim, kod značajnih odstupanja nastalih prihoda i rashoda u odnosu na planirane odnosno ako nastupe nove obveze za čije podmirenje sredstva nisu osigurana u planu ili prihodi koji se ostvaruju nisu dostatni za podmirenje obveza, plan se obavezno mora mijenjati. Što se smatra značajnim odstupanjem, svaka neprofitna organizacija mora urediti svojim statutom ili drugim općim aktom.

Izmjene i dopune financijskog plana provode se po postupku za donošenje financijskog plana.

Zakonski zastupnik odgovoran je za zakonito i pravilno izvršavanje financijskog plana.

Izvršavanje financijskog plana

Neprofitna organizacija može preuzimati obveze isključivo ako su predviđene financijskim planom odnosno ako su sredstva za njihovo podmirenje osigurana. Primjerice, ako se prime donacijska sredstva koja nisu planirana znači da su sredstva raspoloživa za potrošnju i mogu se namjenski koristiti, međutim, ako se radi o značajnim sredstvima, za te iznose treba izmijeniti financijski plan, u dijelu prihoda i rashoda.

Svaki nastali rashod i izdatak mora biti u skladu s financijskim planom i  mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja. Zakonski zastupnik (odnosno druga osoba koju on ovlasti) obavezna je odobravati plaćanje potpisom ili drugom oznakom na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi.

Zaključno

Financijski plan (koji prati godišnji program rada) i učinkovit sustav unutarnjih kontrola trebali bi osigurati da se sredstva neprofitne organizacije koriste radi ostvarivanja ciljeva same neprofitne organizacije namjenski, ekonomično, djelotvorno i učinkovito. [1] Nar. nov., br. 121/14

[2] Nar. nov., br. 119/15

[3] Računski plan je sastavni dio Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu (Nar. nov., br. 1/15 i 25/17)Natrag