Dodjela vlastitih dionica članovima uprave

U slučaju kada se vlastite dionice društva dodjeljuju članovima uprave bez naknade ili uz povoljniju naknadu, za stjecatelja je potrebno utvrditi oporezivi primitak. Pritom, porezni tretman može biti različit, te je, ovisno o okolnostima, po osnovi dodjele ili povoljnije kupnje vlastitih dionica članovima uprave moguće da se utvrđuje ili dohodak od nesamostalnog rada (plaća), ili dohodak od kapitala, ili pak drugi dohodak.

Koji će se oblik dohotka utvrđivati prvenstveno ovisi o tome da li je član uprave ujedno i zaposlenik društva, a ako nije, od utjecaja je i to da li vlastite dionice kotiraju na burzi ili ne.

Članovi uprave koji su zaposlenici društva

Ako se vlastite dionice dodjeljuju članovima uprave koji su ujedno i zaposlenici društva čije se dionice dodjeljuju, sukladno Zakonu o porezu na dohodak i pripadajućem pravilniku, takvi primici smatraju se primicima po osnovi nesamostalnog rada odnosno plaćom u naravi.

Kod dodjele vlastitih dionica koje ne kotiraju na burzi ili uređenim javnim tržištima, vrijednost primitka utvrđuje se prema nominalnoj vrijednosti dionica ili tržišnoj vrijednosti ako je veća od nominalne. Pri dodjeli vlastitih dionica koje kotiraju na burzi ili uređenim javnim tržištima, primitak se utvrđuje u visini tržišne vrijednosti dionica. Ako se dionice stječu uz djelomičnu naknadu, primitak čini razlika između plaćene naknade i nominalne odnosno tržišne vrijednosti dionica.

Utvrđena vrijednost primitka  smatra se neto plaćom u naravi te je isti za potrebe obračunavanja poreza, prireza i doprinosa za obvezna osiguranja potrebno preračunati na bruto iznos. Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se kumulativno, pri svakoj isplati u tijeku  jednog mjeseca.

Članovi uprave koji nisu zaposleni u društvu

Kada se vlastite dionice dodjeljuju bez naknade ili uz povoljniju naknadu članovima uprave koji nisu ujedno i zaposlenici tog društva, porezni tretman takvog primitka ovisi o tome da li dionice koje se dodjeljuju kotiraju na burzi ili ne.

Dohodak od kapitala

Ako dionice koje se dodjeljuju kotiraju na burzi ili uređenim javnim tržištima, po osnovi njihove dodjele članu uprave utvrđuje se dohodak od kapitala. Primici se utvrđuju u visini tržišne vrijednosti dionica ili razlike između tržišne vrijednosti dodijeljenih dionica i plaćene naknade, ako se dionice stječu uz djelomičnu naknadu.

Tako utvrđeni primitak smatra se  primitkom u naravi, pa ga je za potrebe obračuna poreza i prireza potrebno preračunati na bruto iznos. Porez na dohodak po osnovi dodjele vlastitih dionica plaća se po odbitku, po stopi od 24%. Doprinosi se ne plaćaju.

Drugi dohodak

Ako se pak članovima uprave dodjeljuju vlastite dionice koje ne kotiraju na burzi ili uređenim javnim tržištima, po osnovu dodjele istih  utvrđuje se drugi dohodak.

Vrijednost primitaka po osnovi drugog dohotka u naravi utvrđuje se na isti način kao i kod dohotka od nesamostalnog rada (plaće). Odnosno, vrijednost primitkautvrđuje se prema nominalnoj vrijednosti dionica ili tržišnoj vrijednosti ako je veća od nominalne. Na taj način utvrđen je neto iznos primitka te ga je za potrebe obračuna poreza, prireza i doprinosa potrebno preračunati na bruto iznos. Kod drugog dohotka porez se plaća po odbitku po stopi od 24%, a plaćaju se i doprinosi za mirovinska osiguranja iz osnovice po stopi od 10% (MO I. stup 7,5% i MO II. stup 2,5%), te doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 7,5% kao doprinos na osnovicu.

Natrag