Primici osoba na stručnom osposobljavanju

Znatan broj poslodavaca ima osobe koje rade kod njih temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju, pa se postavljaju pitanja o mogućnosti neoporezivih isplata tim osobama.

Osobe na stručnom osposobljavanju angažiraju se temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Odnosno, angažiraju se temeljem posebnog ugovora, a ne temeljem ugovora o radu, stoga te osobe nemaju status zaposlenika.

Iz tog razloga na njih se ne mogu izravno primijeniti odredbe čl. 13. Pravilnika o porezu na dohodak koje propisuju vrste i iznose naknada, potpora, nagrada i drugih primitaka koje poslodavci mogu neoporezivo isplatiti svojim radnicima.

Neoporezivi primici
Međutim, posebnim odredbama tog Pravilnika (čl. 45. st. 3.), ipak su propisani određeni primici iz čl. 13. istog, koji se, osim radnicima, neoporezivo mogu isplatiti i osobama na stručnom osposobljavanju.

Odnosno, osobama na stručnom osposobljavanju neoporezivo se mogu isplatiti sljedeći primici:

 • naknade troškova prijevoza na posao i s posla u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte,
 • naknade prijevoznih troškova na službenom putu u visini stvarnih izdataka,
 • naknade troškova noćenja na službenom putu u visini stvarnih izdataka,
 • naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kn po km,
 • dnevnice u zemlji do 170,00 kn (85,00 kn - ½ dnevnice),
 • dnevnice u inozemstvu do propisanih iznosa,
 • perdiem dnevnice u ukupnom iznosu,
 • terenski dodatak u zemlji do 170,00 kn dnevno,
 • terenski dodataka u inozemstvu do 250,00 kn dnevno,
 • pomorski dodatak do 250,00 kn dnevno,
 • pomorski dodataka na brodovima međunarodne plovidbe do 400,00 kn dnevno,
 • naknade za odvojeni život od obitelji do 1.600,00 kn mjesečno.

Nadalje, oporezivim primicima tih osoba ne smatraju se ni troškovi stručnog ispita kojeg uplaćuje poslodavac, odnosno isplatitelj.

Oporezivi primici
Iako se radi o osobama koje su kod poslodavaca radi stjecanja raznih praktičnih znanja potrebnih za samostalni rad, ipak i one doprinose svojim radom, pa ima poslodavaca koji se odlučuju isplatiti im određenu naknadu za njihov rad. Također, neki poslodavci isplaćuju im i prigodne nagrade, primjerice božićnice ili regres za godišnji odmor.

Što se tiče prigodnih nagrada, budući one nisu sadržane u čl. 45. st. 3. Pravilnika, iste se ne mogu neoporezivo isplaćivati osobama na stručnom osposobljavanju, ni u kojem iznosu. Odnosno, takva isplata smatrati će se primitkom po osnovu koje se osobi utvrđuje drugi dohodak.

Isti je slučaj i ako bi im poslodavac isplatio neki iznos naknade za njihov rad, ili bilo koji drugi primitak u novcu ili u naravi, osim izričito propisanih, prethodno navedenih, naknada troškova.

 

Natrag