PDV na usluge oglašavanja na webu i posredovanja pri smještaju

Građani - privatni iznajmljivači soba, postelja, apartmana i kuća za odmor, koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a, smatraju se malim poreznim obveznicima u odnosu na primljene usluge posredovanja pri smještaju ili oglašavanja svojih smještajnih kapaciteta na inozemnim web portalima. Kao mali porezni obveznici, obvezni su na primljene usluge obračunati i platiti hrvatski PDV.

Privatni iznajmljivači porezni su obveznici temeljem iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima. Po osnovi obavljanja ove djelatnosti, oni plaćaju porez na dohodak, najčešće kao godišnji paušalni porez. Poreznim je propisima predviđena i mogućnost plaćanja poreza na dohodak od obavljanja ove djelatnosti na temelju poslovnih knjiga, na način propisan za samostalne djelatnosti. Porez na dohodak u paušalnom iznosu mogu plaćati fizičke osobe, koje nisu obveznici PDV-a. U smislu propisa o PDV-u, privatni iznajmljivači soba, postelja, apartmana i kuća za odmor, koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a, smatraju se malim poreznim obveznicima. Kao mali porezni obveznici, na svoje usluge ne zaračunavaju PDV, te nemaju pravo na odbitak pretporeza. Međutim, u određenim slučajevima obvezni su po ulaznim računima primljenim od inozemnih poreznih obveznika obračunati i uplatiti PDV. Privatni iznajmljivači, koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a, u svom poslovanju često surađuju sa domaćim i stranim putničkim agencijama, koje im šalju goste i za tu svoju uslugu naplaćuju proviziju.

Agencijske usluge posredovanja pri smještaju
1. Ukoliko posredničku proviziju građaninu – iznajmljivaču zaračunava tuzemna putnička agencija, na računu kojeg ispostavlja domaća agencija bit će iskazan hrvatski PDV. Građanin plaća agenciji račun sa PDV-om, pri čemu zaračunani PDV ne može odbiti kao pretporez, obzirom da kao mali porezni obveznik nije upisan u registar obveznika PDV-a. Za primljene račune od domaćih putničkih agencija, građani – privatni iznajmljivači, koji nisu u sustavu PDV-a, ne moraju sastavljati i podnositi porezne prijave PDV-a.

2. Ako privatni iznajmljivač posluje sa putničkom agencijom koja ima sjedište u nekoj od država članica EU-a, putnička agencija iz druge države članice na obavljenu uslugu posredovanja neće zaračunati PDV, već je građanin privatni iznajmljivač obvezan na primljenu uslugu obračunati i platiti hrvatski PDV po stopi od 25%. Naime, prema propisima o PDV-u, građani – privatni iznajmljivači smatraju se poreznim obveznicima u odnosu na primljene usluge posredovanja. Navedeno znači da je građanin - privatni iznajmljivač, kao mali porezni obveznik koji ima sjedište u RH, obvezan zatražiti izdavanje PDV identifikacijskog broja u slučaju kada mu posredničke usluge obavlja porezni obveznik koji ima sjedište u drugoj državi članici.

PDV identifikacijski broj građani - privatni iznajmljivači trebaju zatražiti 15 dana prije primanja usluga od poreznih obveznika iz drugih država članica EU-a ili obavljanja usluga poreznim obveznicima iz drugih država članica. Za obračunsko razdoblje u kojem je putnička agencija iz druge države članice obavila uslugu građaninu - privatnom iznajmljivaču za koju je on obvezan obračunati i platiti hrvatski PDV, građanin iznajmljivač obvezan je podnijeti Obrasce PDV i PDV-S u kojima će iskazati primljenu uslugu posredovanja i obračunani PDV.

Treba napomenuti da i nakon dodjele PDV identifikacijskog broja građani – privatni iznajmljivači mogu primjenjivati paušalno oporezivanje prema posebnim propisima. Naime, činjenica da im je dodijeljen PDV identifikacijski broj ne čini ih redovnim obveznicima PDV-a, nego su oni i nadalje mali porezni obveznici, samo registrirani za potrebe PDV-a.

3. Kada građani - privatni iznajmljivači posluju isključivo sa putničkim agencijama iz trećih zemalja, koje nisu države članice EU-a, nisu obvezni zatražiti PDV identifikacijski broj. Međutim, neovisno o tome što nisu obvezni zatražiti PDV identifikacijski broj smatraju se poreznim obveznicima u odnosu na usluge posredovanja koje su im obavljene, te su obvezni na primljenu uslugu posredovanja obračunati i platiti hrvatski PDV. U tom slučaju građanin - privatni iznajmljivač prilikom poslovanja sa poreznim obveznicima putničkim agencijama iz trećih zemalja mora koristiti osobni identifikacijski broj (OIB), međutim može koristiti i dodijeljeni mu PDV identifikacijski broj. Građanin - privatni iznajmljivač obvezan je za obračunsko razdoblje u kojem mu je putnička agencija iz treće zemlje obavila uslugu posredovanja obračunati hrvatski PDV, koji će iskazati u prijavi PDV-a (Obrazac PDV) za to obračunsko razdoblje, te uplatiti porez u propisanom roku.

PDV identifikacijski broj nisu obvezni zatražiti građani - privatni iznajmljivači koji posluju isključivo sa poduzetnicima iz trećih zemalja.

Usluge oglašavanja smještajnih kapaciteta privatnih iznajmljivača na web portalu
Građani - privatni iznajmljivači često oglašavaju svoje smještajne kapacitete na inozemnim web portalima i ostalim internetskim oglašivačima, bilo na način da je ugovoren paušalni iznos zakupa oglasnog prostora (mjesečno, polugodišnje ili godišnje) ili uz plaćanje naknade za oglašavanje po ostvarenom broju noćenja, odnosno prometu, kada se naknada iskazuje kao provizija od prodajne cijene. Ako inozemni portal pošalje račun građaninu RH - privatnom iznajmljivaču za zakup oglasnog prostora na web portalu, tada je građanin - privatni iznajmljivač obvezan na primljenu uslugu obračunati i platiti PDV, neovisno o tome da li je upisan u registar obveznika PDV-a. PDV na primljenu uslugu obračunava i uplaćuje građanin RH privatni iznajmljivač po stopi 25%. Obveza obračuna PDV ne ovisi o tome da li je inozemni portal iz države članice ili iz treće zemlje.

Natrag