Oporezivanje nabave gospodarskih vozila

Piše: Irena Slovinac

Nabava vozila podliježe plaćanju PDV-a po stopi 25%. Međutim, poduzetnici - obveznici PDV-a plaćeni PDV mogu u određenim slučajevima vratiti kao pretporez.

Postupak i način oporezivanja PDV-om, odnosno korištenja pretporeza ovisi:

  • je li poduzetnik u sustavu PDV-a ili nije,
  • nabavlja li vozilo u tuzemstvu, iz druge države članice EU-a ili treće zemlje,
  • nabavlja li vozilo za prijevoz robe ili osoba,
  • nabavlja li novo ili rabljeno vozilo, te
  • koristi li se nabavljeno vozilo za osobni prijevoz članova uprave i drugih zaposlenih osoba ili obavljanje registrirane djelatnosti.

Novim vozilom smatra se vozilo koje je isporučeno unutar šest mjeseci od datuma prve registracije ili nije prešlo više od 6.000 km. Rabljeno vozilo je vozilo koje ne ispunjava navedene uvjete.

Za utvrđivanje prava na odbitak pretporeza kod nabave vozila ključno je razvrstavanje vozila prema carinskoj tarifi. Naime, potrebno je razlučiti vozila za:

  1. prijevoz robe (razvrstana u tarifnu oznaku 8704 Carinske tarife) za čiju nabavu poduzetnik u sustavu PDV-a može odbiti zaračunani PDV (u nastavku: vozila za prijevoz robe) i
  2. vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba razvrstana u tarifnu oznaku 8703 (osim motornih vozila za prijevoz deset ili više osoba, uključujući vozača tarifne oznake 8702), uključujući motorna vozila tipa „karavan“, „kombi“, „pick-up“ koja nisu razvrstana u tarifnu oznaku 8704, za koja poduzetnik nema pravo odbitka PDV-a (u nastavku: osobna vozila).

Iznimno, poduzetnik može odbiti pretporez za motorna vozila kategorije N1 koja su razvrstana u tarifnu oznaku 8703 i nisu predmetom oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila. Motorna vozila kategorije N1 su vozila koja služe za prijevoz tereta mase do 3,5 tone (npr. vozila na električni pogon, sanitetska vozila, dostavna ‘’van’’ vozila, motorna vozila prilagođena za prijevoz osoba s invaliditetom, itd.).

Nabava u RH
Ako se novo vozilo kupuje od trgovca u RH, trgovac će izdati račun s PDV-om, a ako se radi o osobnom automobilu na računu će iskazati i iznos posebnog poreza uz naznaku da je isti plaćen Carinskoj upravi u ime i za račun kupca.

Za kupljeno vozilo za prijevoz robe, poduzetnik u sustavu PDV-a ima pravo na odbitak PDV-a. To znači da poduzetnik, plaćeni PDV sadržan u računu dobavljača može vratiti kroz PDV obrazac umanjenjem obveze PDV-a temeljem izdanih računa.

Za kupljeno osobno vozilo poduzetnik nema pravo na odbitak PDV-a, osim ako se radi o osobnom vozilu koje se koristi za obavljanje registrirane djelatnosti obuke vozača, testiranja vozila, servisne službe, prijevoza putnika i robe, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili daljnje prodaje.

U slučaju da poduzetnik kupuje rabljeno vozilo od trgovca u RH koji primjenjuje poseban postupak oporezivanja marže, trgovac će na računu navesti da je primijenjen posebni postupak oporezivanja marže za rabljena dobra, na računu neće iskazati PDV obračunan na svoju maržu, te poduzetnik ne može odbiti PDV koji je sadržan u cijeni vozila.

Ako poduzetnik rabljeno osobno vozilo kupuje od drugog poduzetnika koji na računu primjenjuje oslobođenje temeljem čl. 40. st. 2. Zakona o PDV-u (pri nabavi tog vozila nije koristio pretporez), poduzetnik – stjecatelj vozila obvezan je predmetno stjecanje prijaviti poreznoj upravi i platiti 5% poreza na stjecanje motornih vozila. U ovom slučaju nema obveze plaćanja PDV-a.

Nabava u EU
Kada poduzetnik nabavlja motorno vozilo za prijevoz robe ili osoba iz druge države članice dužan je za nabavljeno vozilo obračunati PDV u obrascu PDV koji predaje za mjesec u kojem je vozilo nabavljeno, te isti platiti do zadnjeg dana sljedećeg mjeseca. Ako vozilo nabavlja poduzetnik koji je u sustavu PDV-a, a radi se o vozilu za prijevoz robe neće nastati obveza plaćanja PDV-a, jer će poduzetnik u istom PDV obrascu odbiti pretporez, pa će PDV biti obračunska kategorija (obveza - pretporez). Osim PDV obrasca, poduzetnik je dužan podnijeti i PDV-S obrazac, a ako se radi o stjecanju novog vozila i Obrazac NPS. Stjecanje osobnog vozila poduzetnik mora prijaviti i Carinskoj upravi radi plaćanja posebnog poreza.

U slučaju stjecanja rabljenog vozila od preprodavatelja koji je primijenio postupak oporezivanja marže, tj. pri prodaji vozila na svoju maržu zaračunao PDV svoje države, poduzetnik nema obvezu plaćanja PDV-a u RH.

Uvoz iz treće zemlje
Uvoz motornog vozila iz treće zemlje (zemlje koja nije članica EU) podliježe plaćanju PDV-a pri carinjenju. PDV plaćen pri uvozu vozila za prijevoz robe, poduzetnik u sustavu PDV-a može vratiti, tj. koristiti kao pretporez.

Natrag