Olakšica za reinvestiranu dobit

Zakonom o porezu na dobit predviđena je porezna olakšica za trgovačka društva, koja odluče reinvestirati ostvarenu dobit, odnosno uložiti u temeljni kapital društva, te uvjeti pod kojima se ova olakšica može iskoristiti. Za iznos reinvestirane dobiti može se umanjiti osnovica poreza na dobit, a pravo na umanjenje porezne osnovice temeljem reinvestiranja pretpostavlja da:

  • je porezni obveznik osnovan kao društvo kapitala s registriranim temeljnim kapitalom, što znači da ovu olakšicu ne mogu koristiti fizičke i pravne osobe, obveznici poreza na dobit, koji nemaju upisani temeljni kapital pri trgovačkom sudu,
  • je ostvarena dobit u poreznom razdoblju za koje se podnosi porezna prijava, 
  • poduzetnik obavlja djelatnost izvan bankarskog i nebankarskog financijskog sektora. 

Porezna olakšica za reinvestiranu dobit uvedena je u sustav poreza na dobit 2012. godine. Međutim, tijekom 2014. godine propisane su izmjene u uvjetima i načinu korištenja porezne olakšice za reinvestiranu dobit, a koje su se prvi put primijenile u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2015. godinu. Tako se od 1.1.2015., pored uvjeta koji su se primjenjivali u razdoblju od 2012. do 2014., primjenjuju i dva nova uvjeta, a to su:

  • obveza investiranja u dugotrajnu imovinu s ciljem očuvanja radnih mjesta i 
  • obveza zadržavanja broja radnika utvrđenih na početku poreznog razdoblja. 

Zakonom o porezu na dobit propisano je (čl. 6. st. 7.) kako je porezni obveznik, koji je izvršio reinvestiranje dobiti, dužan zadržati broj radnika utvrđenih na početku poreznog razdoblja za koje se iskazuje umanjenje porezne osnovice temeljem reinvestirane dobiti, najmanje dvije godine nakon proteka toga razdoblja. Navedeno znači da ukoliko je poduzetnik iskoristio poreznu olakšicu za reinvestiranu dobit u prijavi poreza na dobit za 2015., dužan je broj radnika utvrđenih na dan 1.1.2015. zadržati do kraja 2017. godine. Pravilnikom o porezu na dobit (čl. 12.a) je određeno da se pravo na umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit neće priznati, ako poduzetnik koji koristi olakšicu naknadno smanji broj radnika s kojima ima sklopljene pravovaljane ugovore o radu na određeno i neodređeno vrijeme prije isteka propisanog roka. Stoga, kako poduzetnik ne bi naknadno izgubio pravo na korištenje porezne olakšice, potrebno je kontinuirano zadržavanje zatečenog broja radnika od prvoga dana poreznog razdoblja u kojemu je izvršeno reinvestiranje dobiti, te još dvije godine nakon toga razdoblja. Međutim, i pored toga što porezni obveznik paralelno s izvršavanjem investicije pažnjom dobrog gospodarstvenika poduzima sve radnje za zadržavanje broja radnika te zapošljavanje novih, u određenim slučajevima zbog objektivnih okolnosti na koje ne može utjecati ili ih spriječiti, dolazi do smanjenja broj radnika. Dakle, u iznimnim situacijama ne može se izbjeći kratkotrajno smanjenje broja radnika, a pod iznimnim situacijama se podrazumijevaju slučajevi u kojima je poslodavac učinio sve napore da u najkraćem mogućem roku zaposli nove radnike, s tendencijom daljnjeg povećanja broja radnika, što opravdana investicija u pravilu i donosi. U tom slučaju se, prema mišljenju Porezne uprave (Kl: 410-01/16-01/1548 od 7.7.2016.) za manje oscilacije u broju radnika trebaju utvrditi činjenice koje su prouzročile, te oscilacije te ih vrednovati prema njihovoj gospodarskoj biti.

Navedeno znači da će se u određenim slučajevima kratkotrajnog i neznatnog smanjenja broja radnika u odnosu na ukupan broj radnika, izazvanog okolnostima na koje porezni obveznik - poslodavac iz objektivnih razloga nije mogao utjecati, ali je u najkraćem mogućem roku povećan broj radnika, određene, u pravilu jednokratne, oscilacije neće biti presudne pri utvrđivanju prava na korištenje porezne olakšice za reinvestiranu dobit. Pri utvrđivanju okolnosti svakog pojedinog slučaja u obzir se uzimaju sve poznate činjenice o poreznom obvezniku, djelatnosti koju obavlja, mjestu poslovanja, broju zaposlenih radnika, potrebnim stručnim kvalifikacijama radnika, atraktivnosti određenog radnog mjesta, stanja na tržištu rada određenog profila radnika i sl.

Natrag