Najavljene izmjene i dopune Zakona o računovodstvu

Od 1.1.2016. primjenjuju se novi Zakon o računovodstvu (ZOR) izmijenjen i dopunjen Uredbom, novi Pravilnik o sadržaju i strukturi godišnjih financijskih izvještaja i drugi pravilnici, te izmijenjeni i dopunjeni Hrvatski standardi financijskog izvještavanja. 

Usprkos tome što se radi o novom i već mijenjanom propisu, pred hrvatskim poduzetnicima su najnovije izmjene i dopune ZOR-a (nacrt prijedloga objavljen je na web stranicama Vlade RH). 

O većim najavljenim promjenama kojima se ukida Uredba o izmjenama i dopunama ZOR-a, a pojedine odredbe iz Uredbe zajedno s drugim izmjenama i dopunama se unose u tekst Zakona, ukratko pišemo u nastavku članka.  

1. Ukida se propisani kontni plan?

Vjerojatno najveća novost je najavljeno ukidanje propisanog kontnog plana. Uvođenje ove obveze izazvalo je brojne rasprave. Iako mnogi poduzetnici (banke, osiguravatelji itd.), proračuni i proračunski korisnici, neprofitni i dr. primjenjuju propisane kontne planove, mnogi su to doživjeli kao ograničavanje poduzetničke slobode. Jedinstveni propisani kontni plan olakšao bi, ubrzao i pojeftinio nadzor, povećao njegov opseg i pouzdanost, ali bi kod uvođenja uzrokovao određene jednokratne troškove poduzetnicima.  Ako se ova izmjena propiše, poduzetnici će moći nastaviti koristiti isti analitički kontni plan koji primjenjuju u 2016. godini, usklađen s propisanim pozicijama godišnjih financijskih izvještaja.  TEB-ov analitički kontni plan dostupan je (bez naknade) u excel formatu na www.teb.hr, a knjižica se može kupiti u TEB-u. 

2. Mijenja se obvezan sadržaj knjigovodstvenih isprava? 

Nacrtom izmjena ZOR-a vraćena je Uredbom obrisana odredba da na svakoj ispravi mora biti potpis osobe odgovorne za poslovni događaj. Izuzetak su isprave sastavljene kao elektronički zapis koje umjesto potpisa mogu sadržavati ime i prezime ili drugu prepoznatljivu oznaku osobe ovlaštene za izdavanje knjigovodstvene isprave ili jedinstveni identifikator. Izuzetak su i računi koji ne moraju biti potpisani ako su sastavljeni sukladno poreznim propisima, te koji više neće morati sadržavati ime i prezime odgovorne osobe. I nadalje je poduzetnik dužan odrediti likvidatora - osobu odgovornu za kontrolu vjerodostojnosti isprava koja će, prije unosa podataka iz knjigovodstvene isprave u poslovne knjige, provjeriti ispravnost i potpunost knjigovodstvene isprave te istu potpisati ili odobriti na način iz kojeg se može jednoznačno utvrditi njezin identitet. Novost je da kod knjigovodstvenih isprava sastavljenih kao elektronički zapis poduzetnik treba osigurati kontrolu i verifikaciju sukladno internim pravilima i procedurama.  Ovim izmjenama pokušalo se je riješiti nejasnoće oko ovjere i likvidacije knjigovodstvene dokumentacije, ali pri tom su otvorene nove nedoumice: što je elektronički zapis, verifikacija, itd.

3. Sadržaj konto kartice 

Kod propisanog sadržaja konto kartice sporni redni broj knjiženja zamijenjen je isto tako nejasnom "oznakom knjigovodstvene promjene".

4. Otvaranje i zatvaranje poslovnih knjiga kod stečaja

Nacrtom je dodana nova odredba prema kojoj je poduzetnik je dužan otvoriti svoju poslovnu godinu datumom na koji odluka o proglašenju stečaja stupa na snagu te će zatvoriti svoje poslovne knjige na dan zaključenja stečajnog postupka. 

5. Obveza licenciranja računovodstvenih servisa

Iako se odredbe vezano za obvezu licenciranja računovođa i računovodstvenih servisa nisu promijenile, imamo veliki broj upita. Stoga ponavljamo da računovođe (pravne ili fizičke osobe) kojima poduzetnik povjeri obavljanje računovodstvenih poslova i funkciju računovodstva, moraju do 31.12.2017. steći licencu. Način licenciranja će se odrediti posebnim zakonom koji se prema našim informacijama još niti ne priprema. Vremena više nema puno, pa bi se moglo dogoditi da se propišu privremene licence ili da se odgodi primjena ove odredbe. Svi računovođe koji vode poslovne knjige za druge trebati će steći licencu, bez obzira na zvanja i certifikate koje su do sada stekli. Tek nakon donošenja posebnog zakona i nakon zadovoljavanja propisanih uvjeta, računovođe  će moći biti licencirani.  Postojeći nazivi poput "ovlaštenog računovođe" i sl. samo su komercijalni nazivi više ili manje kvalitetnih komercijalnih tečajeva i ne predstavljaju nikakvo ovlaštenje.  

6. Ostalo

Nacrt prijedloga izmjena i dopuna ZOR-a preuzeo je u cijelosti odredbe o izvještajnim razdobljima iz Uredbe. Osim toga, nacrt donosi i više manjih terminoloških usuglašavanja, te druge manje promjene. 

Međutim, u nastojanju da se ovim izmjenama i dopunama razjasne dosadašnje nedoumice nije se u potpunosti uspjelo, a pojavile su se i neke nove. Tako nažalost dvojbe oko knjigovodstvenih isprava i likvidature, sadržaja glavne knjige, obveznika revizije, kao i oko početka primjene novouvedenih ograničenja prije isplate dobiti, za sada nisu riješene. 

Budući je sada važećim ZOR-om propisano da se jedinstveni okvirni kontni plan mora donijeti do 30. lipnja 2016., očekujemo da će izmjene i dopune ZOR-a stupiti na snagu prije tog datuma. Po donošenju i objavi konačnih izmjena i dopuna, o svim ćemo novostima detaljno pisati u FIP-u.  

Natrag