Objavljena je uputa za podnošenje konačnog obračuna PDV-a (PDV-K) za 2014...

više >>

više >>

 

Objavljene upute za sastavljanje i podnošenje godišnjih prijava poreza na dohodak i dobit za 2014.

više >>

    

Promjene kod plaćanja naknade za OKFŠ i članarine HGK...

više >>

 

Novo izdanje TEB-ovog priručnika:

Računovodstvo trgovačkih društava - prema HSFI i MSFI

više >>

Što je novo?

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priređivanju lutrijskih igara (Nar. nov., br. 22/15)više
 • Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama (Nar. nov., br. 22/15)više
 • Pravilnik o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020 (Nar. nov., br. 22/15)više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Nar. nov., br. 22/15)više
 • Odluka o prirezu na poreza na dohodak – općina Hrvatska Dubica (Nar. nov., br. 22/15)više
 • Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2015. (Nar. nov., br. 22/15)više
 • Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2015. godine (Nar. nov., br. 21/15)više
 • Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava...u 2015. godini (Nar. nov., br. 20/15)više
 • Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Iloka (Nar. nov.,br. 20/15)više
 • Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (Nar. nov., br. 19/15) više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (Nar. nov., br. 19/15)više
 • Pravilnik o načinu obračuna, obrascima, posebnom računu i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (Nar. nov., br. 19/15)više
 • Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 18/15)više
 • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o područjima posebne državne skrbi (Nar. nov., br. 18/15)više
 • Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) br. 1007/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda (Nar. nov., br. 18/15)više
 • Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2015. godinu (Nar. nov., br. 18/15)više
 • Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 17/15)više
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 17/15)više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 15/15)više
 • Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu (Nar. nov., br. 15/15)više
 • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (Nar. nov., br. 15/15)više
 • Uredba o ljetnom računanju vremena u 2015. i 2016. godini (Nar. nov., br. 15/15)više

Pogledajte sve novosti

Seminari i treninzi

 • 01

  SEMINAR

  Novosti i aktualnosti za poduzetnikeZagreb 9.3.2015.; Varaždin 10.3.2015.; Osijek 11.3.2015.; Rijeka 12.3.2015.; Pula 13.3.2015.; Zadar 16.3.2015.; Šibenik 17.3.2015.; Split 18.3.2015.više
 • 02

  TRENING

  Specijalistički program izobrazbe u području javne nabaveZagreb, od 9. do 13.3.2015.više
 • 03

  PRAKTIKUM

  Redovito usavršavanje iz područja javne nabaveSplit 16.3.2015.; Zadar 17.3.2015.; Zagreb 18.3.2015.; Rijeka 19.3.2015.; Pula 20.3.2015.; Osijek 23.3.2015.; Zagreb 24.3.2015. više