Kako steći poseban porezni status?

Sukladno Zakonu o Poreznoj upravi (čl. 83.a), Porezna uprava može poreznom obvezniku odobriti poseban status u sklopu programa promicanja dobrovoljnog ispunjavanja poreznih obveza i smanjenja administrativnog opterećenja poreznog nadzora. Radi se, dakle, o primjeni koncepta horizontalnog praćenja (co-operative compliance). Horizontalni monitoring novi je oblik nadzora koji se, za razliku od vertikalnog praćenja, temelji na međusobnom povjerenju poreznih vlasti i poreznih obveznika.

Poseban status mogu steći porezni obveznici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • ako su im za zadnje tri godine izdana revizorska mišljenja bez rezerve,
 • ako imaju uspostavljen sustav unutarnje kontrole,
 • ako će se obvezati da će obavještavati Poreznu upravu o svim poslovnim odlukama iz kojih bi mogli proizlaziti porezni rizici,
 • ako članovi uprave u zadnje tri godine nisu pravomoćno osuđeni zbog kaznenog djela,
 • ako se iz podataka kojima raspolaže Porezna uprava može očekivati da će porezni obveznik ispunjavati porezne obveze iz posebnog statusa.

Poseban status temelji se na načelima transparentnosti, postupanja u dobroj vjeri, međusobnom razumijevanju te uzajamnom povjerenju između poreznog obveznika i Porezne uprave u smislu međusobnih očekivanja i preuzimanja odgovornosti za rizike. Odobravanjem posebnog statusa poreznim obveznicima od strane Porezne uprave omogućava se na partnerskoj osnovi postizanje ciljeva u vidu pravovremenog smanjenja poreznih rizika kojima upravljaju porezni obveznici i Porezna uprava, te poticanja poreznih obveznika na dobrovoljno ispunjavanje poreznih obveza sukladno poreznim propisima.

Sam postupak odobravanja posebnog statusa reguliran je Pravilnikom o načinu odobravanja i ukidanja posebnog statusa poreznom obvezniku u svrhu promicanja dobrovoljnog ispunjenja poreznih obveza, a obuhvaća sljedeće korake:

 • inicijativa za pokretanje postupka odobravanja posebnog statusa,
 • stvaranje poreznog profila poreznog obveznika,
 • prethodni razgovor s poreznim obveznikom,
 • sklapanje Sporazuma o dobrovoljnom ispunjavanju poreznih obveza,
 • ocjenjivanje postignutih rezultata i unaprjeđivanje postupka.

Postupak odobravanja posebnog statusa započinje temeljem pisane izjave poreznog obveznika o namjeri stjecanja posebnog statusa. Uz izjavu o namjeri stjecanja posebnog statusa porezni obveznik obvezan je priložiti:

 • izjavu kojom se obvezuje da će obavještavati Poreznu upravu o svim poslovnim odlukama iz kojih bi mogli proizlaziti porezni rizici, te
 • vjerodostojne isprave da članovi uprave u zadnje tri godine nisu pravomoćno osuđeni zbog kaznenog djela.

Na temelju podnesene izjave i stvorenog poreznog profila poreznog obveznika, Porezna uprava će uputiti poreznom obvezniku ili njegovom opunomoćeniku i/ili poreznom savjetniku pisani poziv za održavanje prethodnog razgovora. Ako je u provedbi navedenih koraka u postupku odobravanja posebnog statusa procijenjeno da je odobravanje posebnog statusa poreznom obvezniku opravdano, prikladno i svrsishodno, porezni obveznik i Porezna uprava mogu sklopiti Sporazum o dobrovoljnom ispunjavanju poreznih obveza. Dakle, sklapanje Sporazuma je završna faza, kojoj prethodi opsežan postupak odobravanja. Obzirom da navedeno predstavlja novost u našoj poreznoj praksi, Porezna uprava je u srpnju 2016. sklopila prva dva Sporazuma o stjecanju posebnog statusa poreznih obveznika u svrhu promicanja dobrovoljnog ispunjenja poreznih obveza.

Sporazumom se utvrđuju prava i obveze poreznog obveznika (primjerice, pravovremeno podnošenje poreznih prijava i izvješća, pravovremeno podmirenje porezne obveze itd.) i Porezne uprave (primjerice, pružanje savjeta, što češće konzultacije s poreznim obveznikom, obrada poreznih prijava u što kraćem roku itd.). Treba svakako istaknuti kako se razdoblju trajanja posebnog statusa dobrovoljnog ispunjavanja poreznih obveza dodijeljenog poreznom obvezniku, ne pokreću postupci poreznog nadzora.

Natrag