Izuzimanje imovine u privatne svrhe

Trajno korištenje imovine društva (poduzeća) u privatne svrhe nije baš rijetka pojava u našoj poslovnoj kulturi, a temelji se u pravilu na davno utvrđenom postulatu: moja firma - to sam ja!

Da se ne bismo krivo razumjeli, trajno korištenje poslovne imovine u privatne svrhe nije zakonom zabranjeno, ali država takve stvari ne prašta pa je od iznimne važnosti znati koje porezne obveze proizlaze iz takvih postupanja. Zašto? Ne samo zbog novčanih i inih kazni koje proizlaze iz odredbi poreznih propisa, nego i zato što je netko jednom rekao: Ljubav prema svojoj zemlji iskazujemo plaćanjem poreza. Ima smisla.

Obveza obračuna PDV-a

Svi obveznici PDV-a dužni su obračunavati PDV na sve isporuke dobara koje se obavljaju uz naknadu. Neki bi na temelju ovakvog pravila mogli zadovoljno trljati ruke jer kod izuzimanja imovine u privatne svrhe u pravilu nema naknade (Tada izuzimanje i nema nikakvog smisla, zar ne?) pa posljedično nema niti obračuna PDV-a. Krivo!

Naime, bez obzira što u takvim situacijama u pravilu nema naknade, PDV se mora obračunati i na isporuke imovine bez naknade u nepoduzetničke (privatne) svrhe, ako je prilikom nabave takve imovine u cijelosti ili djelomično odbijen pretporez. Stoga, ako smo prilikom nabave imovine odbili pretporez (u cijelosti ili djelomično), a naknadno dajemo tu imovinu u privatne svrhe bez ikakve naknade… moramo obračunati PDV!

Radi činjenice da nema naknade, postavlja se pitanje, na koji iznos (osnovicu) obračunavamo PDV? U takvim slučajevima osnovica je nabavna cijena te ili slične imovine. Znači, ako je nabavna cijena (bez PDV-a) imovine bila 100 kn, prilikom nabave smo odbili pretporez, kod davanja te iste imovine u privatne svrhe moramo obračunati i platiti PDV u visini od 25 kn (ako se redovna prodaja takve imovine oporezuje s 25% PDV-a, a ne nekom od sniženih stopa).

Obveza obračuna poreza na dohodak

Kada bilo kojoj fizičkoj osobi (građaninu) dajemo poslovnu imovinu bez ikakve naknade ili uz naknadu koja je niža od tržišne cijene te imovine, dolazi do primitka u naravi koji podliježe obračunu poreza na dohodak koji utvrđujemo u iznosu razlike do tržišne cijene te imovine. Znači, ako je tržišna cijena neke imovine 125 kn (100 kn + PDV 25 kn), a takvu imovinu dajemo svom radniku, vlasniku ili bilo kojem drugom građaninu, dolazi do primitka u naravi u visini od 125 kn. Na takav primitak u naravi dužni smo obračunati pripadajući porez na dohodak, prirez i sve pripadajuće doprinose. Ako se radi o radniku dolazi do plaće u naravi, ako se radi o vlasniku dolazi do dohotka od kapitala u naravi, a ako se radi o bilo kojem drugom građaninu dolazi do drugog dohotka u naravi.

Priznavanje rashoda od izuzimanja

Kada se imovina trajno izuzme iz društva bez naknade, računovodstveno dolazi do smanjenja imovine i povećanja rashoda koji se iskazuje u računu dobiti i gubitka. Porezni tretman rashoda ovisi o tome jesmo li u trenutku izuzimanja obračunali i platili porez na dohodak, prirez i pripadajuće doprinose. Ako smo to napravili, rashodi su porezno priznati i ne plaćamo još i porez na dobit. Ako kojim slučajem to nismo napravili, nego smo to izuzimanje sakrili (nije rijetka pojava) pa nam je to otkriveno u nadzoru Porezne uprave, tada rashodi naravno neće biti porezno priznati i na to ćemo morati platiti porez na dobit. Ali ne samo porez na dobit, nego i porez na dohodak, prirez i sve pripadajuće doprinose. Hoćemo li bar moći priznati rashode za poreze i doprinose? Ne! Nažalost, nismo iskazali ljubav prema svojoj zemlji.

 

Natrag