Izjave o fiskalnoj odgovornosti  kod primopredaje dužnosti tijekom godine

Zakonom o fiskalnoj odgovornosti(1) i Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila(2) propisana je obveza predaje godišnje Izjave o fiskalnoj odgovornosti (u nastavku: Izjava) za čelnike proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, drugih pravnih osoba kojima je osnivač RH odnosno JLP(R)S te predsjednike uprava trgovačkih društava u vlasništvu RH, odnosno jedne ili više JLP(R)S (u nastavku: čelnici).

Izjavom čelnici potvrđuju zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom/financijskim planom utvrđenih sredstava.

Primopredaja dužnosti čelnika
Prilikom postupka primopredaje dužnosti, čelnik kojemu prestaje obnašanje dužnosti obvezan je sastaviti Izjavu za razdoblje od 1. siječnja tekuće godine do datuma prestanka obnašanja dužnosti.

1. Ako je datum primopredaje raniji od 31. kolovoza
… uz Izjavu se predaje i Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine za one slabosti i nepravilnosti koje su prema Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti trebale biti otklonjene u razdoblju do datuma prestanka obnašanja dužnosti te prilozi iz čl. 6. st. 1. Uredbe sastavljeni za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine (to su prilozi koji su bili sastavljeni uz prošlogodišnju Izjavu).

Uz Izjavu se sastavljaju sljedeći prilozi (čl. 6. st. 1. Uredbe):

  • popunjeni Upitnik,
  • Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti,
  • Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine,
  • Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana.

2. Ako je datum primopredaje nakon 31. kolovoza

… uz Izjavu se predaju prilozi iz čl. 6. st. 1. Uredbe sastavljeni za razdoblje od 1. siječnja do dana prestanka obnašanja dužnosti čelnika. Znači, sastavlja se novi Upitnik, testiraju se postupci, procedure, poslovne promjene, dokumentacija i ostalo iz 2016. podine, te ostali prilozi iz čl. 6. st. 1. Uredbe.

Kome se predaje Izjava čelnika koji prestaje obnašati dužnost?
Izjava čelnika kojemu prestaje obnašanje dužnosti zajedno s prilozima iz čl. 6. st. 1. Uredbe predaje se čelniku koji preuzima dužnost, i ulaže u Predmet o fiskalnoj odgovornosti za određenu godinu (iz čl. 6. st. 2. Uredbe).

Primopredaja dužnosti odgovornih osoba
Uredbom je propisano da čelnik može od odgovornih osoba unutarnjih ustrojstvenih jedinica obveznika tražiti davanje Izjave na temelju popunjenog Upitnika, raspoloživih informacija i vlastite procjene, iz njihova djelokruga, uz koju prilažu Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti ako uoče slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i popunjeni Upitnik za njihov djelokrug rada.

Stoga je Uredbom propisano (čl. 12.a st. 3.) da odgovorne osobe unutarnjih ustrojstvenih jedinica prilikom odlaska s mjesta odgovorne osobe unutarnje ustrojstvene jedinice obveznika i postupka primopredaje, ako to čelnik od njih zatraži, sastavljaju Izjavu za razdoblje od 1. siječnja tekuće godine do datuma odlaska s mjesta odgovorne osobe, koja se zajedno s prilozima iz čl. 6. st. 1. Uredbe predaje čelniku i ulaže u Predmet (iz čl. 6. st. 2. Uredbe).

[1] Nar. nov., br. 139/10 i 19/14

[2] Nar. nov., br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15 (u nastavku: Uredba)

 

Natrag