Aktualnosti za neprofitne organizacije

Financijsko izvještavanje za 2015. godinu
Prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14; u nastavku: Zakon) svaka neprofitna organizacija (u nastavku: NO) obvezna je sastavljati financijske izvještaje. Tako su sve neprofitne organizacije, za 2015. po prvi puta i one koje vode jednostavno knjigovodstvo, obvezne sastaviti godišnji financijski izvještaj.

NO koja vodi dvojno knjigovodstvo sastavlja izvještaje na obrascima: BIL-NPF i PR-RAS-NPF, te Bilješke. NO koja vodi jednostavno knjigovodstvo sastavlja izvještaj na obrascu: G-PR-IZ-NPF. Izvještaji se dostavljaju Fini (osim Bilješki), do 1.3.2016.

Ona NO koja tijekom 2015. nije imala poslovnih događaja, niti je u poslovnim knjigama imala iskazane podatke o imovini i obvezama, te stoga nije predavala financijske izvještaje tijekom godine, nije obvezna izraditi godišnji financijski izvještaj, međutim obvezna je Ministarstvu financija predati Izjavu o neaktivnosti, na Obrascu: IZJAVA-NPF, do 1.3.2016. Napominjemo da primjerice trošak vođenja računa u banci (bez obzira je li plaćen) predstavlja rashod NO koji treba biti evidentiran u poslovnim knjigama, a time i iskazan u financijskim izvještajima. Stoga NO koja je imala samo takve troškove, treba sastaviti i predati godišnji financijski izvještaj.

Prelazak s dvojnog na jednostavno knjigovodstvo
NO se nakon proteka prve 3 godine od osnivanja, može odlučiti za vođenje jednostavnog knjigovodstva ako joj je vrijednost imovine na kraju svake od prethodne 3 godine uzastopno manja od 230.000,00 kuna i godišnji prihod u svakoj od prethodne 3 godine uzastopno manji od 230.000,00 kuna godišnje. U tom slučaju donosi se Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela te podnosi prijava promjene u Registar neprofitnih organizacija na Obrascu: RNO-P. Obrazac treba predati Ministarstvu financija do 29.2.2016. (1.3.).

Neprofitna organizacija koja prema gore navedenim kriterijima prestaje biti obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva, ako se odluči za daljnje vođenje dvojnog knjigovodstva odnosno ako ne donese Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstvu i/ili ne prijavi promjenu o prelasku na jednostavno knjigovodstvo u Registar, i nadalje ima obvezu predavati financijske izvještaje za sva propisana razdoblja (tijekom i na kraju 2016. godine).

Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava
Svaka NO koja ostvaruje sredstva iz javnih izvora, uključujući i sredstva državnog proračuna i proračuna JLP(R)S-a, dužna je nadležnom tijelu državne uprave/JLP(R)S-u/drugom nadležnom tijelu javne vlasti dostaviti izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava.

Ovaj izvještaj podnosi svaka NO koja prima sredstva iz navedenih izvora.

Za izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava koristi se Obrazac: PROR-POT ako drugim propisima ili aktima nije utvrđen detaljniji sadržaj i izgled obrasca izvještaja o potrošnji. Ovaj obrazac se podnosi za 2015. do 1.3.2016.

Izvještaj na Obrascu: PROR-POT može se sastavljati i za razdoblja u tijeku poslovne godine ako to zatraži davatelj sredstava odnosno dostaviti davatelju sredstava i u roku različitom od propisanog roka (60 dana po isteku godine), ako je rok utvrđen u drugim propisima ili aktima. Dakle, ako je NO tijekom 2015. već sastavila i predala izvještaj o potrošnji nadležnom tijelu javne vlasti (od koje je ostvarila donaciju), ne mora ponovo izrađivati i predavati izvještaj, na Obrascu: PROR-POT.

Samoprocjena
Zakon obvezuje NO koje su obveznice vođenja dvojnog knjigovodstva, a koje nisu obveznice davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti na samoprocjenu učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola. Dakle samoprocjenu nisu obvezne raditi NO koje vode jednostavno knjigovodstvo, te one NO:

  • koje vode dvojno knjigovodstvo iako udovoljavaju uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva, ali nisu donijele  dluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela;
  • kojima je osnivač Republika Hrvatska i jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (vidjeti na: http://www.mfin.hr/hr/izjava-o-fiskalnoj-odgovornosti).

Samoprocjena se po prvi puta provodi za 2015. godinu popunjavanjem Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola. Rok za obavljanje samoprocjene je 30.3.2016. Upitnik ostaje kod NO koja ga je dužna čuvati najmanje sedam godina od završetka godine na koju se Upitnik odnosi.

NO koja je ostvarila prihode u iznosu 3.000.000,00 kuna ili višem iznosu, koja prilikom samoprocjene tj. odgovaranja na pitanja iz Upitnika nije dala potvrdan odgovor na sva pitanja iz Upitnika obvezna je sastaviti Akcijski plan za poboljšanje sustava financijskog upravljanja i kontrola.

Pročitajte više:
mr. sc. I. Jakir Bajo, A. Zorić, Novi Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola i planiranju (2. dio), FIP 1/2016
mr. sc. I. Jakir Bajo, Godišnji financijski izvještaji u neprofitnom računovodstvu, FIP 2/2016

Natrag