Primljene donacije kod neprofitnih organizacija

Zbog nastale katastrofalne situacije uzrokovane poplavom u Istočnoj Slavoniji neke neprofitne organizacije primat će više nego uobičajeno donacije u novcu i dobrima. Neprofitna organizacija prihode od primljenih donacija evidentira u poslovnim knjigama sukladno odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 10/08 - 44/14).

Neprofitna organizacija prihode od donacija evidentira na skupini računa 35 - Prihodi od donacija i to kako slijedi:

  •  Prihodi od donacija iz državnog proračuna
  •  Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  •  Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija
  •  Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba
  •  Prihodi od građana i kućanstava
  •  Ostali prihodi od donacija.

Prihodi od donacija obuhvaćaju novac i drugu imovinu koju bez obveze vraćanja neprofitne organizacije dobiju iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, od inozemnih vlada i međunarodnih institucija, od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba te od građana i kućanstava.

Iznimno, donacije i državne potpore koje se odnose na nefinancijsku imovinu, koja se amortizira, mogu se priznati kao prihodi tijekom razdoblja i u omjeru u kojem je imovina amortizirana.

Donacije i državne potpore koje se odnose na nefinancijsku imovinu, koja se neamortizira (zemljišta, baština, umjetnička djela i sl.), mogu se priznati u bilanci kao izravno povećanje vlastitih izvora.

Skrećemo pozornost da se donacije povezane s izvršenjem ugovornih programa priznaju u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovornih programa.

Donacije povezane s nefinancijskom imovinom, koja se amortizira, priznaju se u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja na sustavnoj osnovi razmjerno troškovima uporabe nefinancijske imovine u razdoblju korištenja.

Natrag