Porez po odbitku i primjena međunarodnih ugovora
- na primjerima iz prakse

Datum održavanja: 26.7.2024. (petak)
Početak: 9,30 h
Završetak oko 12,00 sati

2 boda za ovlaštene revizore*

Na ovom webinaru će polaznicima biti pojašnjena primjena tuzemnih propisa i međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kod isplata određenih naknada inozemnim pravnim osobama. Na praktičnim primjerima će se prikazati obračunavanje i plaćanje poreza po odbitku, te računovodstveno iskazivanje ovog poreza.

Program:

1. Porez po odbitku u 2024.

 • nove odredbe u oporezivanju porezom po odbitku
 • naknade koje podliježu porezu po odbitku
 • oporezivanje dividendi i udjela u dobiti
 • dividende i udjeli u dobiti isplaćene između matičnih i povezanih društava u EU
 • oporezivanja kamata porezom po odbitku
 • naknade za autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva
 • isplata naknade za nastupe inozemnih izvođača
 • primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • isplata naknada društvima iz nekooperativnih jurisdikcija
 • plaćanje poreza na dobit po odbitku
 • povrat više plaćenog poreza po odbitku

2. Aktualnosti u oporezivanju dobiti u 2024.

 • uračunavanje poreza na dobit plaćenog u inozemstvu
 • cijene i ugovorni odnosi između povezanih osoba
 • kamatne stope na zajmove između povezanih osoba za 2024.
 • međunarodno oporezivanje - pravila protiv premještanja dobiti

3. Odgovori na pitanja polaznika

Predavačica: mr. sc. Ida Dojčić, ovlaštena porezna savjetnica, TEB - Porezno savjetništvo d.o.o.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 70,00 eura po polazniku.

 2. Za jednog polaznika iz pravne osobe - potpisnika Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 50,00 eura. Drugi i svaki sljedeći polaznik iz te pravne osobe plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 70,00 eura.

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 90,00 eura po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 80,00 eura.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

* OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 2 boda stalnog stručnog usavršavanja iz područja računovodstva. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.

Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.

TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.