arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

TEB-ov priručnik o porezima (TPP)

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

SADRŽAJ TPP-A

Porez na dodanu vrijednost

 • 1-1 Zakon o porezu na dodanu vrijednost
  (Nar. nov., br. 73/13, 99/13-Rješ. USRH, 148/13, 153/13-Rješ. USRH, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23 i 114/23)
 • 1-1-1 Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
  (Nar. nov., br. 79/13, 85/13-ispr., 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21, 73/21, 41/22, 133/22, 43/23 i 1/24)
 • 1-1-2 Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije
  (Nar. nov., br. 81/15, 1/17, 126/19, 75/22, 140/22 i 1/24)
 • 1-1-3 Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja
  (Nar. nov., br. 146/20)
 • 1-2 Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije
  (Nar. nov., br. 40/16)
 • 1-2-1 Pravilnik o načinu obračuna i tarifi naknada
  (Nar. nov., br. 20/17)
 • 1-2-2 Pravilnik o ostvarivanju osloboðenja od carina
  (Nar. nov., br. 52/17)
 • 1-2-3 Pravilnik o EORI broju
  (Nar. nov., br. 104/17 i 130/20)
 • 1-2-4 Pravilnik o osiguranju carinskog duga
  (Nar. nov., br. 49/18)
 • 1-2-5 Pravilnik o odgodi plaćanja carinskog duga
  (Nar. nov., br. 84/18)

Porez na dohodak

 • 2-1 Zakon o porezu na dohodak
  (Nar. nov., br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23)
 • 2-1-1 Pravilnik o porezu na dohodak
  (Nar. nov., br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22, 112/22, 156/22, 1/23, 3/23-ispr., 56/23 i 143/23)
 • 2-1-2 Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu
  (Nar. nov., br. 1/19, 1/20, 1/21, 156/22 i 1/24)
 • 2-1-3 Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti
  (Nar. nov., br. 1/20, 1/21, 156/22, 15/23 i 1/24)
 • 2-1-4 Odluka o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj
  (Nar. nov., br. 125/19 i 68/20)
 • 2-2 Zakon o obavljanju studentskih poslova
  (Nar. nov., br. 96/18 i 16/20)
 • 2-2-1 Pravilnik o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u obavljanju studentskih poslova
  (Nar. nov., br. 3/19)
 • 2-2-2 Pravilnik o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova
  (Nar. nov., br. 3/19)
 • 2-3 Zakon o tržištu rada
  (Nar. nov., br. 118/18, 32/20 i 18/22)
 • 2-3-1 Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem
  (Nar. nov., br. 28/19)
 • 2-3-2 Pravilnik o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu
  (Nar. nov., br. 28/19)
 • 2-3-3 Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova
  (Nar. nov., br. 28/19)
 • 2-3-4 Pravilnik o odgovarajućem smještaju
  (Nar. nov., br. 28/19)
 • 2-3-5 Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi
  (Nar. nov., br. 28/19)
 • 2-3-6 Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad
  (Nar. nov., br. 28/19)
 • 2-3-7 Pravilnik o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
  (Nar. nov., br. 28/19, 59/20 i 34/21)
 • 2-3-8 Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2024. godinu
  (Nar. nov., br. 153/23)
 • 2-4 Ovršni zakon - Izvadak
  (Nar. nov., br. 112/12, 25/131, 93/14, 55/16-Odluka USRH, 73/17, 131/20 i 114/22)
 • 2-4-1 Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2023.
  (Nar. nov., br. 21/24)
 • 2-5 Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama
  (Nar. nov., br. 152/22)
 • 2-5-1 Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava zaposlenog roditelja ili samozaposelnog roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta
  (Nar. nov., br. 18/09 i 25/09-ispr.)
 • 2-5-2 Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta, prava na dopust trudne radnice, prava na dopust radnice koja je rodila i prava na dopust radnice koja doji dijete
  (Nar. nov., br. 112/11)
 • 2-6 Zakon o radu
  (Nar. nov., br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22)
 • 2-6-1 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
  (Nar. nov., br. 73/17)
 • 2-6-2 Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor
  (Nar. nov., br. 68/23)
 • 2-6-3 Pravilnik o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova
  (Nar. nov., br. 98/18)
 • 2-6-4 Pravilnik o evidenciji rada korištenjem digitalnih radnih platformi
  (Nar. nov., br. 150/23)
 • 2-6-5 Pravilnik o načinu i rokovima provjere visine isplaćenih primitaka ostvarenih radom putem digitalnih radnih platformi
  (Nar. nov., br. 150/23)
 • 2-7 Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama
  (Nar. nov., br. 155/23)
 • 2-7-1 Odluka o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u javnim službama
  (Nar. nov., br. 23/22)
 • 2-8 Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu
  (Nar. nov., br. 149/23)
 • 2-8-1 Uredba o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove
  (Nar. nov., br. 50/92 i 73/93)
 • 2-8-2 Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna
  (Nar. nov., br. 16/24)
 • 2-8-3 Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima
  (Nar. nov., br. 117/12)
 • 2-9 Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina - Izvadak
  (Nar. nov., br. 25/19)
 • 2-9-1 Odluka o visini naknade za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
  (Nar. nov., br. 37/23)
 • 2-10 Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada
  (Nar. nov., br. 151/22)
 • 2-10-1 Pravilnik o evidenciji neaktivnih osoba
  (Nar. nov., br. 124/23)
 • 2-10-2 Pravilnik o jedinstvenoj elektroničkoj evidenciji rada
  (Nar. nov., br. 8/24)
 • 2-11 Zakon o registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama
  (Nar. nov., br. 59/23)

Doprinosi za obvezna osiguranja

 • 3-1 Zakon o doprinosima
  (Nar. nov., br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18, 33/23 i 114/23)
 • 3-1-1 Pravilnik o doprinosima
  (Nar. nov., br. 2/09, 9/09-ispr., 97/09, 25/11, 61/12, 86/13, 157/14, 128/17, 1/19, 43/23, 143/23 i 14/24 - ispr.)
 • 3-1-2 Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2023.
  (Nar. nov., br. 21/24)
 • 3-1-3 Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2024. godinu
  (Nar. nov., br. 150/23)
 • 3-1-4 Pravilnik o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare ili nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa
  (Nar. nov., br. 50/14 i 124/19)
 • 3-1-5 Pravilnik o načinu izvješćivanja, obliku i sadržaju te roku podnošenja izvješća o obračunanom dodatnom doprinosu za zdravstveno osiguranje
  (Nar. nov., br. 28/09, 160/13 i 43/23)
 • 3-1-6 Pravilnik o postupku prijeboja potraživanja po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće, prava na naknadu plaće i prava po osnovi ugovornog odnosa s hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje s obvezom po osnovi duga za doprinose
  (Nar. nov., br. 61/12 i 156/22)
 • 3-2 Pomorski zakonik - Izvadak
  (Nar. nov., br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19)
 • 3-2-1 Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2024. godinu
  (Nar. nov., br. 21/24)
 • 3-2-2 Pravilnik o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika
  (Nar. nov., br. 97/19)
 • 3-2-3 Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca i/ili brodaraca
 • 3-2-4 Pravilnik o pomorskim i brodarskim knjižicama te postupcima i načinu prijave i odjave na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje
  (Nar. nov., br. 21/24)
 • 3-2-5 Pravilnik o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika
  (Nar. nov., br. 97/19)
 • 3-3 Zakon o osiguranju radničkih tražbina
  (Nar. nov., br. 70/17 i 18/23)
 • 3-3-1 Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca
  (Nar. nov., br. 92/17 i 38/23)
 • 3-3-2 Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca
  (Nar. nov., br. 92/17 i 38/23)
 • 3-4 Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
  (Nar. nov., br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20)
 • 3-4-1 Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
  (Nar. nov., br. 145/20)
 • 3-4-2 Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom
  (Nar. nov., br. 75/18, 120/18, 37/20 i 145/20)
 • 3-4-3 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom
  (Nar. nov., br. 75/18)
 • 3-4-4 Odluka o namjeni korištenja sredstava novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom
  (Nar. nov., br. 16/21)
 • 3-5 Zakon o minimalnoj plaći
  (Nar. nov., br. 118/18 i 120/21)
 • 3-5-1 Uredba o visini minimalne plaće za 2024. godinu
  (Nar. nov., br. 125/23)
 • 3-6 Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
  (Nar. nov., br. 80/13, 137/13, 98/19 i 33/23)
 • 3-6-1 Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješćivanja o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti
  (Nar. nov., br. 135/14, 128/17 i 156/22)
 • 3-6-2 Pravilnik o uvjetima za oslobaðanje od plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje poljoprivrednika starijih od 65 godina
  (Nar. nov., br. 141/13)
 • 3-6-3 Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
  (Nar. nov., br. 62/19, 40/20, 81/20 i 156/22)
 • 3-7 Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima
  (Nar. nov., br. 157/13, 154/14-Uredba, 36/15, 96/15- Uredba i 25/18)
 • 3-8 Zakon o Središnjem registru osiguranika
  (Nar. nov., br. 159/13, 39/18 i 21/22)
 • 3-8-1 Pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja
  (Nar. nov., br. 71/18 i 39/22)
 • 3-8-2 Pravilnik o Registru Središnjeg registra osiguranika
  (Nar. nov., br. 71/18)
 • 3-9 Zakon o obveznim mirovinskim fondovima
  (Nar. nov., br. 19/14, 93/15-Uredba, 64/18, 115/18, 58/20 i 156/23)
 • 3-9-1 Pravilnik o postupanju središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova
  (Nar. nov., br. 60/14, 135/15, 86/18, 56/19 i 91/19)
 • 3-9-1-1 Odluka o obliku, sadržaju i rokovima izvještavanja središnjeg registra osiguranika
  (Nar. nov., br. 31/23)
 • 3-10 Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima
  (Nar. nov., br. 19/14, 29/18, 115/18 i 156/23)
 • 3-11 Zakon o prijenosu mirovinskih prava
  (Nar. nov., br. 117/17)
 • 3-11-1 Pravilnik o postupku prijenosa kapitaliziranih sredstava doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje
  (Nar. nov., br. 53/18)
 • 3-12 Zakon o sportu
  (Nar. nov., br. 141/22)
 • 3-12-1 Pravilnik o pokriću obveznih doprinosa, trajnoj novčanoj naknadi, dodjeli nacionalne sportske stipendije i nagradama za sportska ostvarenja
  (Nar. nov., br. 41/23)
 • 3-12-2 Pravilnik o registru samostalne sportske djelatnosti
  (Nar. nov., br. 91/23)
 • 3-12-3 Pravilnik o kategorizaciji sportaša
  (Nar. nov., br. 138/23)

Ostali doprinosi

 • 4-1 Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
  (Nar. nov., br. 52/19 i 144/20)
 • 4-1-1 Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima tz za plaćanje članarine turističkoj zajednici
  (Nar. nov., br. 14/20, 88/20, 64/21 i 148/22)
 • 4-2 Zakon o turističkoj pristojbi
  (Nar. nov., br. 52/19, 32/20 i 42/20)
 • 4-2-1 Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe
  (Nar. nov., br. 71/19)
 • 4-2-2 Pravilnik o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe
  (Nar. nov., br. 148/22)
 • 4-2-3 Pravilnik o sustavu eVisitor
  (Nar. nov., br. 43/20)
 • 4-2-4 Pravilnik o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari) te način plaćanja turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama
  (Nar. nov., br. 73/20)
 • 4-2-5 Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje borave na plovilu koje nije plovni objekt nautičkog turizma (nautičari)
  (Nar. nov., br. 64/21)
 • 4-3 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
  (Nar. nov., br. 69/99, 151/03, 157/03 – ispr., 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15-Uredba, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22)
 • 4-3-1 Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2018. I 02/2018.
  (Nar. nov., br. 151/02, 18/03, 63/03, 2/04, 22/04, 80/04, 111/04, 18/05, 71/05, 75/05-ispr., 109/05, 5/06, 28/06, 124/06, 23/07, 35/07, 58/07, 111/07, 12/08, 87/08, 145/08, 34/09, 61/09, 110/09, 142/09, 17/10, 50/10-ispr., 55/10, 73/10, 115/10, 46/11, 92/11, 54/12, 86/12, 120/12, 46/13, 67/13, 126/13, 156/13, 25/14, 64/14, 132/14, 139/14, 24/15, 55/15, 121/15, 21/16, 85/16, 44/17, 59/17, 87/17, 109/17, 28/18 i 54/18)
 • 4-4 Zakon o rudarstvu
  (Nar. nov., br. 56/13, 14/14, 52/181, 115/182, 98/19 i 83/23)
 • 4-4-1 Uredba o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina
  (Nar. nov., br. 31/14)
 • 4-5 Zakon o šumama
  (Nar. nov., br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20 i 101/23- Uredba)
 • 4-5-1 Pravilnik o načinu obračuna i uplati naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
  (Nar. nov., br. 70/21)
 • 4-6 Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori
  (Nar. nov., br. 144/21)
 • 4-6-1 Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore
  (Nar. nov., br. 147/23)
 • 4-6-2 Odluku o uvjetima ostvarivanja dobrovoljnog članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori
  (Nar. nov., br. 147/23)
 • 4-7 Zakon o obrtu
  (Nar. nov., br. 143/13, 127/19 i 41/20-ispr.)
 • 4-7-1 Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta
  (Nar. nov., br. 154/22)
 • 4-8 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
  (Nar. nov., br. 69/99, 151/03, 157/03 – ispr., 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15-Uredba, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22)
 • 4-8-1 Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2018. i 02/2018.
  (Nar. nov., br. 151/02, 18/03, 63/03, 2/04, 22/04, 80/04, 111/04, 18/05, 71/05, 75/05-ispr., 109/05, 5/06, 28/06, 124/06, 23/07, 35/07, 58/07, 111/07, 12/08, 87/08, 145/08, 34/09, 61/09, 110/09, 142/09, 17/10, 50/10-ispr., 55/10, 73/10, 115/10, 46/11, 92/11, 54/12, 86/12, 120/12, 46/13, 67/13, 126/13, 156/13, 25/14, 64/14, 132/14, 139/14, 24/15, 55/15, 121/15, 21/16, 85/16, 44/17, 59/17, 87/17, 109/17, 28/18 i 54/18)

Porez na dobit

 • 5-1 Zakon o porezu na dobit
  (Nar. nov., br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 114/22 i 114/23)
 • 5-1-1 Pravilnik o porezu na dobit
  (Nar. nov., br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, 2/18, 1/19, 1/20, 59/20, 1/21, 156/22 i 156/23)
 • 5-1-2 Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području grada Vukovara i na potpomognutim područjima
  (Nar. nov., br. 18/18)
 • 5-1-3 Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba
  (Nar. nov., br. 157/23)
 • 5-1-4 Pravilnik o postupku sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama
  (Nar. nov., br. 42/17 i 156/22)
 • 5-2 Pomorski zakonik - Izvadak
  (Nar. nov., br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19)
 • 5-2-1 Pravilnik o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda
  (Nar. nov., br. 90/13, 87/15 i 8/20)
 • 5-3 Zakon o dodatnom porezu na dobit
  (Nar. nov., br. 151/22 i 9/23-ispr.)
 • 5-3-1 Pravilnik o dodatnom porezu na dobit
  (Nar. nov., br. 17/23)
 • 5-4 Zakon o minimalnom globalnom porezu na dobit
  (Nar. nov., br. 155/23)

Financiranje lokalne samouprave

 • 6-1 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  (Nar. nov., br. 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23)
 • 6-2 Zakon o lokalnim porezima
  (Nar. nov., br. 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23)
 • 6-2-1 Suglasnost da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  (Nar. nov., br. 1/17)
 • 6-2-2 Pravilnik o međusobnim odnosima jedinica područne (regionalne) samouprave i pravne osobe iz članka 46. stavka 4. Zakona o lokalnim porezima
  (Nar. nov., br. 1/17)
 • 6-2-3 Pravilnik o priređivanju zabavnih igara i tehnički uvjeti ispravnosti automata za zabavne igre
  (Nar. nov., br. 90/23)
 • 6-2-4 Stope poreza na dohodak (izvodi iz Odluka)
 • 6-2-5 Stope prireza porezu na dohodak (izvodi iz Odluka)

Porez na promet nekretnina

 • 7-1 Zakon o porezu na promet nekretnina
  (Nar. nov., br. 115/16 i 106/18)
 • 7-1-1 Pravilnik o obrascu prijave prometa nekretnina i evidenciji prometa nekretnina
  (Nar. nov., br. 1/17)
 • 7-2 Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
  (Nar. nov., br. 125/11, 64/15 i 112/18)
 • 7-3 Zakon o najmu stanova
  (Nar. nov., br. 91/96, 99/96 – Odluka USRH, 48/98 – Odluka USRH, 66/98 – Ispravak Odluke USRH, 22/06 – čl. 20. Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade, 68/18 i 105/20- Odluka USRH)
 • 7-4 Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima
  (Nar. nov., br. 106/18, 98/19 i 82/23)

Posebni porezi

 • 8-1 Zakon o trošarinama
  (Nar. nov., br. 106/18, 121/19 i 144/21)
 • 8-1-1 Pravilnik o trošarinama
  (Nar. nov., br. 1/19, 1/20, 22/22 i 114/23)
 • 8-1-2 Pravilnik o primjeni zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu
  (Nar. nov., br. 1/19 , 80/20, 125/22 i 114/23)
 • 8-1-3 Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju
  (Nar. nov., br. 156/22, 1/23, 10/23, 22/23, 37/23, 46/23, 56/23, 71/23, 79/23, 88/23, 94/23, 98/23, 105/23, 110/23, 116/23, 123/23, 132/23, 139/23, 144/23, 151/23, 1/24, 6/24, 11/24, 17/24 i 22/24)
 • 8-1-4 Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka
  (Nar. nov., br. 56/22)
 • 8-1-5 Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode
  (Nar. nov., br. 156/22)
 • 8-1-6 Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu
  (Nar. nov., br. 1/19 i 114/23)
 • 8-1-7 Pravilnik o uvjetima za osloboðenje od plaćanja trošarine ostvarivanjem prava na povrat plaćene trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu
  (Nar. nov., br. 12/19)
 • 8-1-8 Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju
  (Nar. nov., br. 1/19)
 • 8-1-9 Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika
  (Nar. nov., br. 12/19)
 • 8-1-10 Uredba o visini trošarine na alkohol i alkoholna pića
  (Nar. nov., br. 156/22)
 • 8-1-11 Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika željeznicom
  (Nar. nov., br. 147/20)
 • 8-2 Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića
  (Nar. nov., br. 72/13, 121/19 i 22/20)
 • 8-2-1 Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića
  (Nar. nov., br. 101/16 i 37/20)
 • 8-2-2 Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića
  (Nar. nov., br. 156/22)
 • 8-3 Zakon o posebnom porezu na motorna vozila
  (Nar. nov., br. 15/13, 108/13-ispr.,115/16, 127/17 i 121/19)
 • 8-3-1 Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila
  (Nar. nov., br. 1/17, 2/18, 1/20 i 32/21)
 • 8-3-2 Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila
  (Nar. nov., br. 156/22)
 • 8-4 Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premija kasko osiguranja cestovnih vozila
  (Nar. nov., br. 150/02)
 • 8-4-1 Pravilnik o vođenju evidencije o plaćenom porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i na premije kasko osiguranja cestovnih vozila
  (Nar. nov., br. 16/03 i 1/17)

Oporezivanje igara na sreću i nagradnih igara

 • 9-1 Zakon o igrama na sreću
  (Nar. nov., br. 87/09, 35/13, 158/13-Uredba, 41/14, 143/14 i 114/22)
 • 9-1-1 Pravilnik o priređivanju nagradnih igara
  (Nar. nov., br. 8/10)
 • 9-1-2 Pravilnik o priređivanju igara klađenja na daljinu
  (Nar. nov., br. 8/10, 63/10 i 22/15)
 • 9-1-3 Pravilnik o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću
  (Nar. nov., br. 8/15, 144/22 i 122/23)
 • 9-1-4 Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu
  (Nar. nov., br. 31/23)
 • 9-1-5 Pravilnik o priređivanju lutrijskih igara
  (Nar. nov., br. 78/10, 69/11, 22/15, 45/16 i 101/18)

Oslobođenja i olakšice prema posebnim propisima

 • 10-1 Zakon o potpomognutim područjima
  (Nar. nov., br. 118/18)
 • 10-2 Zakon o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
  (Nar. nov., br. 127/17, 98/19, 84/21 i 156/23)
 • 10-2-1 Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
  (Nar. nov., br. 56/22)
 • 10-2-2 Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
  (Nar. nov., br. 12/18 i 56/22)
 • 10-2-3 Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova
  (Nar. nov., br. 12/18)
 • 10-3 Zakon o slobodnim zonama
  (Nar. nov., br. 44/96, 92/05, 85/08, 148/13 i 58/20)
 • 10-4 Zakon o poticanju ulaganja
  (Nar. nov., br. 63/22)
 • 10-4-1 Uredba o poticanju ulaganja
  (Nar. nov., br. 156/22)
 • 10-5 Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu
  (Nar. nov., br. 109/07, 152/08 i 14/14)
 • 10-5-1 Pravilnik o sadržaju evidencije državne potpore za obrazovanje i izobrazbu
  (Nar. nov., br. 12/08 i 13/09)
 • 10-6 Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte
  (Nar. nov., br. 64/18)
 • 10-6-1 Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte
  (Nar. nov., br. 9/19)
 • 10-7 Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
  (Nar. nov., br. 147/14, 123/17 i 118/18)
 • 10-7-1 Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti
  (Nar. nov., br. 3/24)
 • 10-8 Zakon o državnim potporama
  (Nar. nov., br. 47/14 i 69/17)
 • 10-9 Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
  (Nar. nov., br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16)
 • 10-9-1 Pravilnik o ustroju i organizaciji središnjeg informacijskog sustava malog gospodarstva
  (Nar. nov., br. 140/13)

Ostali propisi

 • 11-1 Opći porezni zakon
  (Nar. nov., br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20 i 114/22)
 • 11-1-1 Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona
  (Nar. nov., br. 45/19, 35/20, 43/20, 50/20, 70/20, 74/20, 103/20, 114/20, 144/20, 2/21, 26/21, 43/21, 106/21, 144/21 i 156/22)
 • 11-1-2 Pravilnik o utvrđivanju visine nagrada i naknada troškova zastupniku po službenoj dužnosti
  (Nar. nov., br. 30/17 i 156/22)
 • 11-2 Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza
  (Nar. nov., br. 115/16, 130/17, 106/18, 121/19, 151/22 i 114/23)
 • 11-2-1 Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza
  (Nar. nov., br. 18/17, 1/19, 1/20, 27/23 i 1/24)
 • 11-3 Zakon o Poreznoj upravi
  (Nar. nov., br. 115/16 i 98/19)
 • 11-3-1 Pravilnik o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  (Nar. nov., br. 1/17)
 • 11-3-2 Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz evidencije o dohocima i primicima
  (Nar. nov., br. 55/19 i 129/19)
 • 11-3-3 Pravilnik o postupanju s privremeno oduzetim predmetima, domaćim ili stranim sredstvima plaćanja, vrijednosnicama i dokumentacijom
  (Nar. nov., br. 39/17)
 • 11-3-4 Pravilnik o uvjetima za ispunjavanje kriterija za određivanje velikih poreznih obveznika za koje je nadležan ured za velike porezne obveznike
  (Nar. nov., br. 67/15 i 144/23)
 • 11-4 Zakon o poreznom savjetništvu
  (Nar. nov., br. 127/00, 76/13, 115/16 i 114/23)
 • 11-4-1 Pravilnik o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika
  (Nar. nov., br. 2/17 i 139/21)
 • 11-4-2 Program polaganja ispita za poreznog savjetnika
  (Nar. nov., br. 2/17)
 • 11-5 Zakon o osobnom identifikacijskom broju
  (Nar. nov., br. 60/08)
 • 11-5-1 Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju
  (Nar. nov., br. 01/09, 117/10, 125/13, 31/15, 1/17, 6/20 i 44/21)
 • 11-6 Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom
  (Nar. nov., br. 133/12, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20 i 114/23)
 • 11-6-1 Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom
  (Nar. nov., br. 146/12, 46/17, 70/20, 1/21, 144/21, 125/22 i 1/24)
 • 11-6-2 Odluka o oslobođenju od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom pri prodaji robe u zrakoplovima na letovima Croatia Airlinesa d.d.
  (Nar. nov., br. 72/13)
 • 11-6-3 Odluka o oslobođenju od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom veterinarske djelatnosti, provođenje mjera kontrole bolesti životinja od zaraznih i nametničkih bolesti, koje se provode izvan veterinarske ambulante i dokumentiraju posebnim evidencijama
  (Nar. nov., br. 72/13)
 • 11-7 Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama
  (Nar. nov., br. 62/18)
 • 11-8 Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba
  (Nar. nov., br. 55/13)
 • 11-9 Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom
  (Nar. nov., br. 94/13)
 • 11-10 Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji
  (Nar. nov., br. 98/19)
 • 11-11 Zakon o upravnim pristojbama
  (Nar. nov., br. 115/16 i 114/22)
 • 11-11-1 Uredba o tarifi upravnih pristojbi
  (Nar. nov., br. 156/22)
 • 11-11-2 Uredba o središnjem informacijsko-tehnološkom sustavu elektroničke naplate upravnih pristojbi
  (Nar. nov., br. 50/19 i 86/21)
 • 11-12 Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
  (Nar. nov., br. 57/22 i 88/22-ispr.)
 • 11-12-1 Odluka o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
  (Nar. nov., br. 85/22)
 • 11-12-2 Pravilnik o prijavi poreza i drugih javnih davanja vezano za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
  (Nar. nov., br. 156/22)

Naputak

 • 12-1 Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2024. godini
  (Nar. nov., br. 15/24)

Ostali propisi - samo on-line

 • 13-1 Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
  (Nar. nov., br. 86/06, 125/06 – ispr., 16/07 – ispr., 95/08 – Odluka USRH, 46/10-ispr., 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15)
 • 13-2 Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
  (Nar. nov., br. 153/09, 56/13, 154/14-Uredba, 119/15-Uredba, 120/16, 127/17 i 66/19)
 • 13-2-1 Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda
  (Nar. nov., br. 49/19)
 • 13-2-2 Uredba o visini naknade za zaštitu voda
  (Nar. nov., br. 82/10, 83/12, 151/13 i 116/18)
 • 13-2-3 Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda
  (Nar. nov., br. 36/20)
 • 13-2-4 Uredba o visini naknade za korištenje voda
  (Nar. nov., br. 82/10, 83/12, 10/14, 32/20, 140/22 i 158/23)
 • 13-2-5 Uredba o visini vodnoga doprinosa
  (Nar. nov., br. 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 42/19 i 73/20)
 • 13-2-6 Uredba o visini naknade za uređenje voda
  (Nar. nov., br. 82/10 i 108/13)
 • 13-2-7 Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa
  (Nar. nov., br. 107/14)
 • 13-2-8 Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda
  (Nar. nov., br. 83/10 i 126/13)
 • 13-3 Zakon o trgovini
  (Nar. nov., br. 87/08, 116/08, 76/09-Odluka USRH, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20 i 33/23)
 • 13-4 Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost - Izvadak
  (Nar. nov., br. 79/13, 85/13-ispr., 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21, 73/21, 41/22, 133/22, 43/23 i 1/24)
 • 13-4-1 Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u ugostiteljstvu
  (Nar. nov., br. 69/23 i 77/23)
 • 13-4-2 Odluku o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u graditeljstvu
  (Nar. nov., br. 101/99 i 81/02)
 • 13-4-3 Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma na žitaricama i proizvodima od žitarica i brašna
  (Nar. nov., br. 142/99)
 • 13-4-3-1 Tumačenje Odluke o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma na žitaricama i proizvodima od žitarica i brašna
  (Nar. nov., br. 22/00)
 • 13-4-4 Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka i rasipa u doradi/konfekcioniranju meda i drugih pčelinjih proizvoda
  (Nar. nov., br. 21/00)
 • 13-4-5 Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja
  (Nar. nov., br. 21/00 i 136/06)
 • 13-4-6 Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u industriji prerade ribe
  (Nar. nov., br. 21/00)
 • 13-4-7 Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji mlinskih i pekarskih proizvoda i tjestenine
  (Nar. nov., br. 21/00)
 • 13-4-8 Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma za proizvode u industriji ulja
  (Nar. nov., br. 21/00, 129/07 i 142/11)
 • 13-4-9 Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji šećera
  (Nar. nov., br. 21/00)
 • 13-4-10 Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u industriji stočne hrane
  (Nar. nov., br. 21/00)
 • 13-4-11 Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji bezalkoholnih pića, bezalkoholnog piva, prirodne mineralne, prirodne izvorske i stolne vode, voćnih sokova, nektara, sirupa i koncentrata
  (Nar. nov., br. 94/14)
 • 13-4-12 Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji i preradi duhana
  (Nar. nov., br. 21/00 i 118/01)
 • 13-4-13 Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u ugostiteljstvu
  (Nar. nov., br. 101/04)
 • 13-4-14 Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini
  (Nar. nov., br. 101/04)
 • 13-4-15 Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, rastepa, kvara i loma u pocesu proizvodnje boje i lakova
  (Nar. nov., br. 136/06 i 134/12)
 • 13-4-16 Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara i rasipa u marikulturi
  (Nar. nov., br. 142/11)
 • 13-4-17 Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka i kala u slatkovodnom uzgoju riba
  (Nar. nov., br. 21/12)
 • 13-4-18 Odluka o dopuštenom manjku s naslova kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini
  (Nar. nov., br. 129/07)
 • 13-4-19 Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka u procesima proizvodnje nafte, prirodnog plina i proizvoda prerade nafte i plina
  (Nar. nov., br. 72/99)
 • 13-4-20 Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji jakih alkoholnih pića, etilnog alkohola, međuproizvoda i piva
  (Nar. nov., br. 29/21)
 • 13-4-21 Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, rastepa, kvara i loma u procesima proizvodnje kozmetičkih proizvoda
  (Nar. nov., br. 77/21)