arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 4/2024

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • doc. dr. sc. Julije Domac: Uz Dan planete Zemlje

Aktualno

 • Amalija Jurin: Novosti koje donose izmjene i dopune Zakona o reviziji - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2024

  Aktualno

  Amalija Jurin: Novosti koje donose izmjene i dopune Zakona o reviziji

  U Nar. nov., br. 27/24 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji. Osim ostvarivanja ciljeva liberalizacije tržišta usluga i smanjenja regulatornih zahtjeva, cilj izmjena i dopuna Zakona o reviziji je unaprijediti obavljanja revizorskih usluga u Republici Hrvatskoj kroz jačanje odredbi koje se odnose na dorade u dijelu revizorskog ispita, ugovaranja zakonske revizije i imenovanja revizorskog društva.

 • Ljubica Đukanović: Kolektivni ugovori za državne i javne službe – prava od 1.3.2024. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2024

  Aktualno

  Ljubica Đukanović: Kolektivni ugovori za državne i javne službe – prava od 1.3.2024.

  Sindikati državnih službenika i namještenika i Vlada Republike Hrvatske sklopili su 1.3.2024. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, a sindikati javnih službenika i namještenika i Vlada RH istog dana su sklopili Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama. Ovim kolektivnim ugovorima ugovorne strane su uredile prava i obveze iz rada i po osnovi rada državnih i javnih službenika i namještenika zaposlenih u državnim i javnim službama.

  Izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Nar.. nov., br 29/24; u nastavku:  Izmjene i dopune KU-a) od 1.3.2024. na prava i obveze iz rada i po osnovi rada državnih službenika i namještenika primjenjuju i ove nove odredbe.

  Novom odredbom čl. 7. Izmjena i dopuna KU-a propisano je da službenik i namještenik zadržava kontinuitet svog rada odnosno radnog staža kao ukupnog staž ostvaren u državnom tijelu, pod uvjetima propisanim ovim člankom ako prelazi iz javne službe ili lokalne jedinice u državnu službu. Isto tako uređeno je i pravo slijepi službenik i namještenik, donator organa, te pravo na dopust uz naknadu plaće (plaćeni dopust) kao i plaće službenika i namještenika i druga pitanja.

  Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama su uređena prava i obveze iz rada i po osnovi rada zaposlenika u javnim službama na koje se primjenjuje zakon kojim se uređuju plaće u državnoj službi i javnim službama, a na odgovarajući način i zaposlenika javnih službi iz čl. 2. st. 2. Zakona  o plaćama, probni rad,  godišnji odmori, plaćeni dopust, dopust za pružanje osobne skrbi, a posebno je uređena plaća zaposlenika u javnim službama sukladno Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama (Nar. nov., br. 155/23). Opširnije o Kolektivni ugovori za državne i javne službe i prava od 1.3.2024. pročitajte u našem tiskanom izdanju.

 • Danijela Stepić: Prijedlog pravilnika o korištenju sredstava Europske unije - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2024

  Aktualno

  Danijela Stepić: Prijedlog pravilnika o korištenju sredstava Europske unije

  Prijedlogom pravilnika o korištenju sredstava Europske unije koji je bio na javnom savjetovanju od 8. do 22. ožujka 2024. utvrđuje se način planiranja i izvršavanja, povrat sredstava te evidentiranje i izvještavanje o sredstvima Europske unije. Obveznici primjene Pravilnika su državni proračun, JLP(R)S-i te proračunski i izvanproračunski korisnici. Odredbe Pravilnika odnose se na sredstva iz programskog razdoblja 2021.-2027. koja su Republici Hrvatskoj na raspolaganju kroz Programe Unije, Mehanizam za oporavak i otpornost te EU fondove iz programskog razdoblja 2021-2027., a primjenjivat će se za planiranje i izvršavanje, povrate sredstava te evidentiranje i izvještavanje o EU sredstvima počevši od proračunskog ciklusa za razdoblje 2025. - 2027. Knjigovodstvene evidencije u skladu s odredbama ovog Pravilnika provodit će se od 1. siječnja 2025.

  Autorica u članku detaljno predstavlja odredbe Prijedloga pravilnika: sadržaj, načine uplate EU sredstava od strane Europske komisije, planiranje i izvršavanje EU sredstava te evidentiranje i izvještavanje o EU sredstvima.

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Trgovina na malo – računovodstveni i porezni aspekt - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2024

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Trgovina na malo – računovodstveni i porezni aspekt

  Trgovina na malo obavlja se u prodavaonicama ili izvan prodavaonica, a može se obavljati ako su za takav način prodaje ispunjeni propisani uvjeti. Trgovci i drugi prodavatelji moraju za robu koju prodaju na malo sastaviti primku ili drugu ispravu o zaduženju, a u slučaju promjene cijena zapisnik o promjeni cijena. Za prodanu robu trgovac mora izdati račun, te za račun naplaćen gotovinom provesti postupak fiskalizacije izdavanja računa. Računovodstveno postupanje s robom uređeno je HSFI-om 10 - Zalihe i istoimenim MRS-om 2.

 • Domagoj Zaloker: Povećanje vrijednosti imovine naknadnim ulaganjem - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2024

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Povećanje vrijednosti imovine naknadnim ulaganjem

  Naknadni izdaci na dugotrajnoj materijalnoj imovini priznaju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine (kapitaliziraju) ako su zadovoljena oba uvjeta za priznavanje imovine iz toč. 6.18. HSFI-a 6 i toč. 7. MRS-a 16 - vjerojatnost da će buduće ekonomske koristi povezane s predmetom pritjecati poduzetniku i pouzdano mjerenje troška. Prema tome, kako bi se mogli kapitalizirati naknadni izdaci na dugotrajnoj materijalnoj imovini trebali bi poboljšati stanje imovine iznad njenog postojećeg standarda uspjeha (pritjecanje ekonomskih koristi). Prilikom odluke o priznavanju naknadnih izdataka u knjigovodstvenu vrijednost imovine društvo ne bi trebalo uzeti u obzir poboljšanje standarda uspjeha imovine koji je procijenjen u trenutku početnog priznavanja imovine (standard uspješnosti može se smanjiti korištenjem imovine kroz smanjenje broja proizvedenih jedinice, povećanje troškova redovnog održavanja, itd.), nego bi društvo, prema našem mišljenju, trebalo procijeniti poboljšavaju li naknadni izdaci standard uspjeha imovine koji je procijenjen neposredno prije nastanka naknadnog izdatka. Primjerice, ako je procijenjeni korisni vijek trajanja postrojenja prije nastanka predmetnih izdataka bio 10 godina ili ako je kapacitet postrojenja bio 10.000 jedinica/godišnje, a nakon nastanka predmetnih izdatka dolazi do povećanja korisnog vijeka trajanja ili kapaciteta postrojenja, tada se predmetni izdaci kapitaliziraju (povećavaju vrijednost predmetne imovine). Poboljšanje standarda uspjeha ne mora nužno biti povezano isključivo s povećanjem direktnih ili indirektnih prihoda od korištenja predmetne dugotrajne imovine, nego se može ostvariti i smanjenjem troškova održavanja predmetne imovine (npr. troškova električne energije, vode, plina i sl.).

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Kontrolirana inozemna društva i Obrazac PD-KID za 2023. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2024

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Kontrolirana inozemna društva i Obrazac PD-KID za 2023.

  Uvođenje pravila o kontroliranim društvima u porezni sustav RH, kao jedne od mjera BEPS-a, rezultat je usklađivanja Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04 – 114/23) s pravnom stečevinom EU-a u dijelu oporezivanja dobiti povezanih trgovačkih društava. Prema čl. 39.c Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05 – 156/23), podaci potrebni za utvrđivanje dobiti kontroliranog inozemnog društva (KID), koja se uključuje u poreznu osnovicu na PD obrascu, dostavljaju se na Izvješću o dobiti kontroliranog inozemnog društva - Obrazac PD-KID. Obrazac PD-KID propisan je Pravilnikom o porezu na dobit. Podaci potrebni za utvrđivanje kontroliranih inozemnih društava koji se odnose na izravno ili neizravno sudjelovanje u upravi, nadzoru (glasačkim pravima), kapitalu ili dobiti subjekta, te podaci o osnivanju stalne poslovne jedinice smještene u inozemstvu, dostavljaju se na obrascu Prijava činjenica bitnih za oporezivanje, koji je propisan Pravilnikom o provedbi Općeg poreznoga zakona (Nar. nov., br. 45/19 – 156/22). U članku se detaljno pojašnjava primjena pravila o kontroliranim inozemnim društvima i iskazivanju podataka na Obrascu PD-KID za 2023. godinu.

 • Dinko Lukač: Dnevnice za inozemstvo – novi iznosi - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2024

  Porezi i doprinosi

  Dinko Lukač: Dnevnice za inozemstvo – novi iznosi

  Od 8.2.2024. nove iznose dnevnica za inozemstvo mogu neoporezivo svojim zaposlenicima isplaćivati i trgovačka društva, obrtnici, neprofitne organizacije, tijela državne uprave, jedinice lokalne samouprave, ukoliko su ispunjeni propisani uvjeti za isplatu inozemne dnevnice (za službeni put i za rad na terenu). U članku autor potanje piše o novim iznosima dnevnice za inozemstvo od 8.2.2024., načinu utvrđivanja dnevnice kada se ista mijenja za vrijeme trajanja službenog puta, uvjetima koji moraju biti ispunjeni za isplatu dnevnica zbog službenog puta u inozemstvu i zbog rada na terenu u inozemstvu, načinu izvješćivanja na propisanom obrascu kao i o drugim specifičnostima vezanim uz isplatu dnevnice.

 • mr. sc. Zrinka Perić: Oporezivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2024

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Zrinka Perić: Oporezivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina

  Dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra se dohodak koji porezni obveznik ostvari od otuđenja nekretnina i imovinskih prava. Dohodak od otuđenja nekretnina oporezuje se ako je nekretnina ili imovinsko pravo otuđeno nakon dvije godine od dana nabave i/ili ako je otuđeno više od tri nekretnine iste vrste ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina od dana nabave nekretnine ili imovinskog prava.

  Autorica u članku ukazuje na pojam istovrsne nekretnine, računanje broja otuđenih nekretnina, stjecanje nekretnina darovanjem/nasljeđivanjem te utvrđivanje predujma poreza na dohodak.

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Nagrade učenicima na praksi – oporezivanje i izvješćivanje - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2024

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Nagrade učenicima na praksi – oporezivanje i izvješćivanje

  Način organizacije praktične nastave i vježbi u strukovnim školama  propisan je Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama dok su minimalni uvjeti za ugovore o naukovanju kod obrtnika i pravnih osoba propisani Pravilnikom o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju. Navedenim je pravilnicima, pored ostalog, propisana obveza isplate minimalne nagrade učenicima na praksi, a poreznim je propisima propisan iznos koji isplatitelji mogu isplatiti neoporezivo.

  Bez obzira na iznos isplaćene nagrade, Zakonom o doprinosima je propisano oslobođenje od doprinosa, a razlika iznad propisanog neoporezivog iznosa oporezuje se porezom na dohodak na način propisan za drugi dohodak.

  Uvjeti i način isplate nagrade te izvješćivanje na obrascu JOPPD tema su ovoga članka.

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Evidentiranje raspodjele rezultata u 2024. godini - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2024

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Evidentiranje raspodjele rezultata u 2024. godini

  Po isteku godine kod JLP(R)S-a, proračunskih i izvanproračunskih korisnika potrebno je odrediti korištenje viškova i pokriće manjkova prihoda i primitaka prenesenih iz prethodne godine. Prenesene viškove i manjkove potrebno je uključiti u ovogodišnji planski akt (ako se razlikuju od onih uključenih u postupku planiranja). U članku se pojašnjava postupak raspodjele rezultata u ovoj godini, uz primjere sastavljanja odluka o rasporedu rezultata i primjere knjiženja. U članku se pojašnjavaju i neke odredbe Zakona o proračunu koje posredno uređuju postupanja s viškovima i manjkovima prihoda i primitaka, propisana pravila za korištenje pojedinih „vrsta“ prihoda i primitaka (općih, namjenskih i vlastitih) za pokriće rashoda i izdataka, odredbe koje uređuju izvršavanje proračuna/financijskih planova, a konačno i sastavljanje i evidentiranje odluka o rasporedu rezultata.

 • Nikolina Bičanić: Pregled obveznika tromjesečnog financijskog izvještavanja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2024

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Pregled obveznika tromjesečnog financijskog izvještavanja

  Obveznici vođenja proračunskog računovodstva prve ovogodišnje - tromjesečne financijske izvještaje sastavljat će i predavati tijekom travnja. U tekstu je dan pregled obveznika i rokova prezentiranja tih izvještaja.  Očekuje se i okružnica Ministarstva financija koja će se moći preuzeti na internetskim stranicama Ministarstva financija: https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/financijsko-izvjestavanje-177/okruznica-o-predaji-i-konsolidaciji-financijskih-izvjestaja-proracuna-i-proracunskih-korisnika/644.

Neprofitne organizacije

 • Mladenka Karačić: Prihodi kod neprofitnih organizacija - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2024

  Neprofitne organizacije

  Mladenka Karačić: Prihodi kod neprofitnih organizacija

  Neprofitna organizacija koja je obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva vodi knjigovodstvo prema rasporedu računa iz Računskog plana kojim su utvrđene brojčane oznake i nazivi pojedinih računa. Prihodi se u neprofitnom računovodstvu priznaju uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja na odjeljcima razreda 3 Prihodi na sljedećim skupinama: 31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga, 32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa, 33 Prihodi po posebnim propisima, 34 Prihodi od imovine, 35 Prihodi od donacija, 36 Ostali prihodi i 37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija. U tekstu autorica pojašnjava način evidentiranja prihoda kod neprofitnih organizacija koje su obveznice dvojnog knjigovodstva.

Poslovanje obrtnika

 • Irena Slovinac: Prijelaz s oporezivanja na temelju poslovnih knjiga na paušalno oporezivanje - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2024

  Poslovanje obrtnika

  Irena Slovinac: Prijelaz s oporezivanja na temelju poslovnih knjiga na paušalno oporezivanje

  Obrtnik i fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva koji dohodak utvrđuju temeljem propisanih poslovnih knjiga, a u prethodnoj godini nisu ostvarili primitke u iznosu većem od 40.000,00 eura i nisu obveznik PDV-a mogu tražiti da od 1.1. iduće godine prijeđu na paušalno oporezivanje. Kod promjene načina oporezivanja obrtnik/poljoprivrednik postupa kao kod prestanka poslovanja. To znači da kao primitak mora iskazati sve nenaplaćene račune, zalihe sirovina i materijala, proizvodnje u tijeku, gotovih proizvoda i robe, te dugotrajnu imovinu, a kao izdatak sve neplaćene račune i druge obveze. Zahtjev za promjenu načina oporezivanja treba dostaviti Poreznoj upravi najkasnije do 15. siječnja iduće godine.

 • Krešimir Vranar: Sezonsko poslovanje obrta - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2024

  Poslovanje obrtnika

  Krešimir Vranar: Sezonsko poslovanje obrta

  Fizičke osobe - obrtnici, uz propisane uvjete, mogu djelatnost obavljati i sezonski, ali najdulje do 9 mjeseci godišnje. U članku autor pojašnjava koje se djelatnosti mogu obavljati kao sezonski obrti, te piše o obvezama obrtnika kada djelatnost obavljaju sezonski.

Plaće i naknade plaća

 • Sandra Pezo: Primjena umanjenja mjesečne osnovice za radnike izaslane u toku mjeseca i za rad za stranog poslodavca - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2024

  Plaće i naknade plaća

  Sandra Pezo: Primjena umanjenja mjesečne osnovice za radnike izaslane u toku mjeseca i za rad za stranog poslodavca

  Zakonom o doprinosima propisano je da se mjesečna osnovica za obračun doprinosa za MO I. stup radniku čiji je ukupan iznos mjesečnih bruto plaća do 700,00 eura umanjuje se u fiksnom iznosu od 300,00 eura, a radniku čiji je ukupan iznos mjesečnih plaća u rasponu od 700,01 do 1.300,00 eura primjenjuje se linearni model izračuna umanjenja mjesečne osnovice.

  U ovom članku autorica pojašnjava kako se za radnike, koji su osigurani pri HZMO-u po osnovi radnog odnosa kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici ili kod stranog predstavništva ili organizacije koja se nalazi na teritoriju RH, primjenjuju umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za I. stup mirovinskog osiguranja. Također se pojašnjava nemogućnost primjene umanjenja mjesečne osnovice za izaslane radnike te skreće pozornost na obvezu prijave promjene osnove osiguranja zbog izaslanja radnika tijekom mjeseca i u tom slučaju prilagodbe iskazivanja isplate plaće u Obrascu JOPPD.  

Radno pravo

 • mr. sc. Iris Gović Penić: Vremensko ograničavanje prenošenja godišnjeg odmora kroz prizmu sudske prakse - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2024

  Radno pravo

  mr. sc. Iris Gović Penić: Vremensko ograničavanje prenošenja godišnjeg odmora kroz prizmu sudske prakse

  Praksa Suda Europske unije, koja se analizira u ovome članku, pokazuje da se nacionalnim zakonodavstvom može propisivati gubitak prava na godišnji odmor ako se godišnji odmor ne iskoristi do nekog razdoblja. Međutim, isto tako proizlazi da razdoblje u koje se prenosi godišnji odmor mora biti znatno duže od referentnog razdoblja. Iz navedenog se lako može zaključiti da, već samo zbog kratkoće razdoblja prijenosa, odredbe Zakona o radu koje ograničavaju prijenos godišnjeg odmora iz jedne godine (samo) do 30. lipnja sljedeće godine, posebno u slučaju kada je radnik bio na dugotrajnom bolovanju i nije imao priliku koristiti preneseni godišnji odmor, nisu sukladne pravnoj stečevini EU. O navedenoj temi kroz prizmu prakse Suda Europske unije, ali i domaće prakse Županijskog suda u Zagrebu piše autorica u ovome članku.

 • Bernard Iljazović: Direktiva EU o primjerenim minimalnim plaćama u EU - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2024

  Radno pravo

  Bernard Iljazović: Direktiva EU o primjerenim minimalnim plaćama u EU

  S ciljem poboljšanja životnih i radnih uvjeta u Europskoj uniji, a posebno primjerenosti minimalnih plaća za radnike, donesena je Direktiva (EU) 2022/2041 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. listopada 2022. o primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji, na osnovu koje se uspostavlja okvir za primjerenost zakonskih minimalnih plaća s ciljem postizanja pristojnih životnih i radnih uvjeta, promicanje kolektivnog pregovaranja o određivanju plaća, te poboljšanje djelotvornog pristupa radnika pravima na zaštitu u obliku minimalne plaće, ako je to predviđeno u nacionalnom pravu i/ili u kolektivnim ugovorima. Države članice dužne su uskladiti nacionalna zakonodavstva s odredbama ove Direktive do 15. studenoga 2024. godine. Shodno tome, u ovome tekstu pišemo o najznačajnijim pravilima koje donosi predmetna Direktiva.

Trgovina

 • Darko Marečić: Novele Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2024

  Trgovina

  Darko Marečić: Novele Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

  Kupci sa značajnom pregovaračkom snagom u odnosima s dobavljačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda moraju primjenjivati poštenu poslovnu praksu i međusobne ugovorne odnose temeljiti na općim načelima obveznog prava jer u suprotnom ostvaruju obilježje NTP koja je sankcionirana Zakonom. Uvažavajući preporuke EK donesene u postupku ocjene usklađivanja s odredbama Direktive (EU) br. 2016/633 o nepoštenim trgovačkim praksama iz 2019. godine, te potrebe izmjene novčanih iznosa izraženih u kunama sa eurima, donijete su druge novele Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.

Pitajte TEB

 • Domagoj Zaloker: Oporezivanje prodaje digitalnih sadržaja inozemnim kupcima
 • Ljubica Đukanović: Ugovaranje i trajanje probnog rada kod ugovora o radu na određeno vrijeme
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Plaće umirovljenika i pravo na umanjenje doprinosa za MO I. stup
 • Dinko Lukač: Iskazivanje podataka na PK obrascu

TEB-ov Poslovni info br. 4/24

 • TEB-ov Poslovni info br. 4/24