arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 3/2024

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • prof. emer. dr. sc. Dubravka Miljković: Samo da imam više novca

Aktualno

 • Ružica Krizmanić: Napojnice u sustavu fiskalizacije – izmjene i dopune Pravilnika o fiskalizaciji - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2024

  Aktualno

  Ružica Krizmanić: Napojnice u sustavu fiskalizacije – izmjene i dopune Pravilnika o fiskalizaciji

  Od 1. siječnja 2024. omogućena je prijava napojnica u sustav fiskalizacije prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 1/24) propisana je provedba prijave napojnica u sustav fiskalizacije. Izmijenjene i dopunjene odredbe Pravilnika u primjeni su od 3. siječnja 2024. U članku se daje pregled najznačajnijih izmjena i dopuna Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom. 

 • mr. sc. Lidija Karačić : Izmjene Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2024

  Aktualno

  mr. sc. Lidija Karačić : Izmjene Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza

  U Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza ugrađene su odredbe o razmjeni informacija u vezi s aranžmanima izbjegavanja zajedničkog standarda izvješćivanja i netransparentnim offshore strukturama, te razmjeni informacija o dohotku ostvarenom putem digitalnih platformi. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza, koji je objavljen u Narodnim novinama, br. 1/24. detaljnije propisuje provedbu dubinske analize prodavatelja rezidenata trećih država.

Financije i računovodstvo

 • Branka Viduka, Ivana Kalčiček: GFI za statističke i druge potrebe za 2023. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2024

  Financije i računovodstvo

  Branka Viduka, Ivana Kalčiček: GFI za statističke i druge potrebe za 2023. godinu

  Godišnji financijski izvještaj za statističke i druge potrebe za 2023. godinu obvezni su sastaviti i predati u Finu svi obveznici poreza dobit do 30. travnja 2024. godine. Podaci koji se popunjavaju za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. i usporedno razdoblje za 2022. iskazuju se u eurima, na dvije decimale. Sadržaj GFI-a za poduzetnike iz realnog sektora, nepromijenjen je u odnosu na obrasce korištene za 2022. godinu.

 • mr. sc. Mladen Štahan: Podjela i isplata dobiti, pokriće gubitka u 2024. godini - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2024

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan: Podjela i isplata dobiti, pokriće gubitka u 2024. godini

  Ostvarena dobit ili gubitak iskazuje se u godišnjim financijskim izvještajima razdoblja na koje se odnose, pa dobit ili gubitak ostvaren u 2023. treba iskazati u računu dobiti i gubitka i bilanci za 2023. godinu. U skladu s time, dobit iz 2023. može se podijeliti a gubitak nadoknaditi tek u 2024. godini.

  O podjeli dobiti ili pokriću gubitka uvijek odlučuju članovi trgovačkog društva na skupštini. Prije toga ovlašteno tijelo poduzetnika treba donijeti odluku o utvrđivanju GFI-a za 2023. godinu.

  Dobit se raspoređuje prema propisanom redosljedu, pri čemu se obveze j.d.o.o.-a, d.o.o.-a i d.d.-a razlikuju.

  U slučaju tekućeg i prenesenog gubitka, iz ostvarene dobiti (i drugih slobodnih izvora) se u svim trgovačkim društvima prvo treba pokriti gubitak. A ako poduzetnik ima dobit, ta se dobit najprije treba rasporediti za ZTD-om i ZOR-om propisane namjene, a tek nakon toga dozvoljena je isplata vlasničke naknade, nagrada iz dobiti i dr.

  Prije isplate vlasničke naknade može se isplatiti predujam dobiti (kod d.d.-a postoje dodatni uvjeti za isplatu predujma), a dobit se može isplatiti i iz zadržane dobiti i slobodnih pričuva iz prethodnih razdoblja. Pri tom treba povesti računa o mogućem različitom poreznom tretmanu takvih isplata.

  Ostvarena dobit članovima trgovačkog društva može se isplatiti u novcu, u stvarima ili u vlastitim (trezorskim) udjelima, a može se koristiti i kao dokapitalizacija ili ulaganje u neupisani kapital.

  Vlasnička naknada u novcu obvezno se isplaćuje na žiro račun ili tekući račun.

  Isplate privatnih troškova vlasnika ne mogu se prikazivati kao isplate zadržane dobiti odnosno predujma dobiti, pa ih je najbolje izbjegavati, ili prikazati kao obvezu vlasnika prema d.o.o-u.

  O svim ovim i drugim pitanjima vezanim uz podjelu dobiti i pokriće gubitka u j.d.o.o.-u,  d.o.o.-u i d.d.-u pročitajte u članku, u kojem su uz detaljna objašnjenja i upute dani primjeri odluka ovlaštenih tijela i primjeri knjiženja.

 • Irena Slovinac: Specifičnosti sastavljanja financijskih izvještaja u proizvodnim i uslužnim djelatnostima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2024

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Specifičnosti sastavljanja financijskih izvještaja u proizvodnim i uslužnim djelatnostima

  Svi troškovi nastali u tekućoj godini i evidentirani u poslovnim knjigama iskazuju se u računu dobiti i gubitka po prirodnim. Zbog ispunjenja temeljnog zahtjeva računovodstvenih propisa da se rashodi priznaju u računu dobiti i gubitka na temelju izravne povezanosti između nastalih troškova i određene stavke prihoda, u proizvodnim i uslužnim djelatnostima troškove tekuće godine iskazane u RDG-u treba korigirati za iznos troškova zadržanih u zalihama proizvodnje i gotovih proizvoda odnosno nedovršenih usluga.

 • Domagoj Zaloker, Vedran Jelinović: Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2024

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker, Vedran Jelinović: Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca

  Računovodstveni postupak za priznavanje vrijednosnih usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca u financijskim izvještajima poduzetnika određen je zahtjevima računovodstvenih standarda. Obveznici primjene HSFI-a prilikom priznavanja vrijednosnih usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca primjenjuju zahtjeve HSFI-a 11 - Potraživanja, dok obveznici primjene MSFI-a primjenjuju zahtjeve MSFI-a 9 - Financijski instrumenti. Odluku o umanjenju ili trajnom otpisu potraživanja od kupaca svaki poduzetnik donosi samostalno u skladu sa svojom procjenom o izglednosti naplate svakog predmetnog potraživanja koja bi se trebala temeljiti na određenim objektivnim dokazima. Na kraju svake poslovne godine, poduzetnik je dužan procijeniti postoje li objektivni dokazi o umanjenju vrijednosti potraživanja. Ako postoji objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti potraživanja koji nastaje nakon njihovog početnog priznavanja, temeljem jednog ili više poslovnih događaja, vrijednost potraživanja se umanjuje i nastaju gubici od umanjenja koji se priznaju u računu dobiti i gubitka. Potraživanja od kupaca za koje je potvrđeno postojanje objektivnih dokaza o umanjenju vrijednosti umanjuju (ispravljaju) se na teret rashoda razdoblja. Ako dolazi do naknadnog umanjenja potraživanja koje je prethodno bilo priznato kao prihod, izvorno priznati prihod se ne ispravlja, nego se za iznos umanjenja priznaje rashod. U tom slučaju, iznos priznat kao rashod se mjeri kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti potraživanja i procijenjenih priljeva novčanih tijekova od naplate tog potraživanja, a knjigovodstvena vrijednost potraživanja se ispravlja direktno ili upotrebom odvojenog konta ispravka vrijednosti. Bez obzira što se iznos umanjenja vrijednosti potraživanja od kupaca smatra rashodom koji je poduzetnik dužan priznati u svom računu dobiti i gubitka, to ne znači da je predmetni rashod ujedno i porezno priznati rashod odnosno rashod koji će biti uključen u osnovicu za obračun poreza na dobit i na taj način utjecati na smanjenje porezne obveze. Kako bi se rashodi od vrijednosnog usklađenja ili otpisa potraživanja smatrali i porezno priznatim rashodima poduzetnici su dužni voditi računa i o odredbama Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o porezu na dobit u vezi poreznog priznavanja rashoda od vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca. Porezni tretman priznavanja rashoda od vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca za poduzetnike obveznike poreza na dobit određen je odredbama čl. 9. Zakona o porezu na dobit  i čl. 33. Pravilnika o porezu na dobit. U članku dajemo i poseban osvrt na postupanja kod stečajnog i skraćenog stečajnog postupka.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu - Obrazac PD-NN za 2023. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2024

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu - Obrazac PD-NN za 2023.

  Zakon o porezu na dobit propisuje mogućnost primjene novčanog načela pri utvrđivanju osnovice poreza na dobit. Prema odredbama čl. 5. st. 7. Zakona, poreznu osnovicu primjenom novčanog načela može utvrđivati obveznik poreza na dobit koji u poreznom razdoblju nije ostvario propisani prag prihoda, odnosno 995.421,06 eura u 2023. (7,5 mil. kn u 2022.).  Od 1.1.2024. cenzus za primjenu novčanog načela je zaokružen 1 na mil. eura. Porezni obveznik koji je i obveznik PDV-a, može izabrati način utvrđivanja porezne osnovice prema novčanom načelu, ako primjenjuje postupak oporezivanja PDV-om prema naplaćenim naknadama. Obveznici poreza na dobit koji su odabrali primjenu novčanog načela godišnju poreznu prijavu podnose na obrascu Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu (PD-NN).U članku se pojašnjava način utvrđivanja osnovice poreza na dobit prema novčanom načelu te sastavljanje PD-NN obrasca za 2023. godinu u eurima.

 • Jasna Prepeljanić: Obveze doprinosa po osnovi druge djelatnosti za 2023. godinu – obveznici poreza na dobit - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2024

  Porezi i doprinosi

  Jasna Prepeljanić: Obveze doprinosa po osnovi druge djelatnosti za 2023. godinu – obveznici poreza na dobit

  Osobe koje obavljaju drugu djelatnost temeljem koje su obveznici poreza na dobit, obveznici su plaćanja i doprinosa. Razdoblje druge djelatnosti je razdoblje u kojem je samostalna djelatnost imala obilježje druge djelatnosti, odnosno u kojem se obavljala uz osiguranje po osnovi radnog odnosa ili po nekoj drugoj osnovi. U broj mjeseci obavljanja druge djelatnosti računa se svaki puni mjesec druge djelatnosti uvećan za posljednji mjesec, bez obzira na broj dana obavljanja druge djelatnosti u tom mjesecu te bez umanjenja za mjesece u kojima je djelatnost privremeno obustavljena i mjesece u kojima je korišteno pravo na privremenu nesposobnost za rad.

  O utvrđenoj obvezi doprinosa po osnovi druge djelatnosti osobe su za 2023. godinu dužne podnijeti izvješće na Obrascu PD-DOP čiji način popunjavanja obrazlaže autorica članka.

 • mr. sc. Ida Dojčić: Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama - Obrazac PD-IPO za 2023. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2024

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama - Obrazac PD-IPO za 2023.

  Uz Prijavu poreza na dobit (PD obrazac) za 2023. godinu Poreznoj upravi se dostavlja i Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama na Obrascu PD-IPO. »Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama za razdoblje 1.1. - 31.12.2023.« dostavlja se putem sustava ePorezna, samo ukoliko su u poslovnim knjigama poduzetnika tijekom poreznog razdoblja (2023.) evidentirani poslovni događaji s povezanim osobama. Za potrebe sastavljanja Obrasca PD-IPO, povezanim osobama smatraju se osobe iz čl. 13. st. 2. Zakona o porezu na dobit i čl. 49. Općeg poreznog zakona. U Obrazac PD-IPO uključuju se potraživanja odnosno obveze po osnovi isporuka dobara i obavljenih usluga, te potraživanja ili obveze po osnovi odobrenih ili primljenih zajmova i kredita među povezanim osobama. U članku se detaljno pojašnjava sastavljanjr Obrasca PD-IPO za 2023. godinu.

 • Jasminka Rakijašić: Oporezivanje isplata dobiti fizičkim osobama u 2024. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2024

  Porezi i doprinosi

  Jasminka Rakijašić: Oporezivanje isplata dobiti fizičkim osobama u 2024.

  Od 1. siječnja 2024. na snazi su odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 114/23) prema kojima se porez na dohodak po osnovi primitaka od dividendi ili udjela u dobiti plaća po stopi od 12%. U članku se potanje obrazlaže porezni tretman isplata dividendi i udjela u dobiti fizičkim osobama u 2024. godini, rezidentima i nerezidentima.

 • Dinko Lukač: Tuzemni prijenos porezne obveze u 2024. godini - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2024

  Porezi i doprinosi

  Dinko Lukač: Tuzemni prijenos porezne obveze u 2024. godini

  Tuzemni prijenos porezne obveze je obvezan a ne opcionalan postupak, a da bi se isti mogao primijeniti i isporučitelj i primatelj moraju biti porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a. U navedenom postupku oporezivanja primatelj isporuke plaća PDV kada mu se primjera radi obave građevinske usluge, isporuka rabljenog materijala, isporuka betonskog čelika i željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza (armatura) i druge usluge propisane čl. 75. st. 3. Zakona o PDV-u od strane isporučitelja koji je obveznik PDV-a. Odredbe o tuzemnom prijenosu porezne obveze na isti način primjenjuju i porezni obveznici PDV-a prema obavljenim isporukama i porezni obveznici PDV-a prema naplaćenim naknadama. U članku autor potanje piše o primjeni tuzemnog prijenosa porezne obveze kod izgradnje nove građevine, rekonstrukcije građevine kao i održavanja građevine, uz navođenje vrste radova na koje se može primijeniti navedeni postupak u zasebnim tablicama, samom načinu obračunavanja PDV-a te iskazivanju istog u poreznim evidencijama i prijavama.

Proračunsko računovodstvo

 • Mladenka Karačić: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna JLP(R)S za 2023. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2024

  Proračunsko računovodstvo

  Mladenka Karačić: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna JLP(R)S za 2023.

  Zakonom o proračunu (Nar. nov., br. 144/21) propisani su Sadržaj, donošenje, dostava i objava polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, dok se Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Nar. nov., br. 85/23) detaljno propisuju: izgled, sadržaj, način donošenja i objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Pravilnikom su, između ostaloga, definirani pojmovi koji se odnose na proračun i financijski plan: izvorni plan, rebalans, tekući plan, ostvarenje/izvršenje proračuna i financijskog plana.

  Propisano je da izvještaj o izvršenju proračuna sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje. Opći dio sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su: izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

  U ovome članku autorica pojašnjava sastavljanje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna JLP(R)S za 2023., način i rokove donošenja, dostave i objave tog izvještaja te daje ogledne primjere tablica u kojima se daju pojedini izvještaji.

 • Hana Zoričić, Nikolina Bibić: Uredba o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2024

  Proračunsko računovodstvo

  Hana Zoričić, Nikolina Bibić: Uredba o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata

  U Nar. nov., br. 158/23 objavljena je Uredba o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata (u nastavku: Uredba). Uredbom se po prvi puta uspostavljaju sistematizirana i unificirana pravila za stručno vrednovanje i ocjenu opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekta na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

  Uredbom se definiraju kategorije investicijskih projekata ovisno o ukupnim investicijskim troškovima (mikro, mali, srednji i veliki investicijski projekti), utvrđuje se obveza izrade pred-investicijskih studija (ovisno o kategoriji investicijskog projekta), propisuje se način ocjene i postupak odobravanja investicijskih projekata te postupci i rokovi izvještavanja o provedbi investicijskih projekata.

  Obveznici primjene Uredbe su: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S) te proračunski korisnici državnog proračuna i proračunski korisnici JLP(R)S. Izvanproračunski korisnici državnog proračuna i izvanproračunski korisnici JLP(R)S obvezni su primjenjivati samo odredbe Uredbe koje utvrđuju obvezu dostave izvještaja o investicijskim projektima.

  Uredba se u cijelosti počinje primjenjivati za investicijske projekte čija provedba i financiranje se planiraju u financijskom planu/proračunu za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. Prvo izvještajno razdoblje o provedbi i učincima srednjih i velikih investicijskih projekata obuhvatit će razdoblje od 1. ožujka do 31. kolovoza 2024. (rok za podnošenje izvještaja je 30. rujna 2024.) što znači da se odnosi na projekte koji su u tijeku, odnosno na projekte za koje je financiranje predviđeno u financijskom planu/proračunu za 2024.

  U tekstu autorice detaljnije pojašnjavaju odredbe Uredbe vezane uz kategorije investicijskih projekata, obvezu popunjavanja Obraca sažetka projekta, donošenje odluke o odabiru investicijskih projekata te obvezu praćenja investicijskih projekata.

Neprofitne organizacije

 • Nikolina Bičanić: Samoprocjena sustava financijskog upravljanja i kontrola - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2024

  Neprofitne organizacije

  Nikolina Bičanić: Samoprocjena sustava financijskog upravljanja i kontrola

  Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14 i 114/22) propisuje da je svaka neprofitna organizacija koja je obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva obvezna provoditi samoprocjenu učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola. Rok za obavljanje samoprocjene za 2023. godinu je 30.3.2024.

  Samoprocjenu nisu obvezne provoditi neprofitne organizacije koje „dobrovoljno“ vode dvojno knjigovodstvo – one koje nisu donijele Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela, iako udovoljavaju uvjetima iz Zakona za vođenje jednostavnog knjigovodstva (vidjeti u čl. 9. Zakona).

  Obvezu samoprocjene prema Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola i izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija nemaju one neprofitne organizacije kojima je osnivač RH i/ili jedna ili više JLP(R)S, budući da su te neprofitne organizacije obveznice davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti. Navedene neprofitne organizacije provode samoprocjenu funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola davanjem Izjave o fiskalnoj odgovornosti u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti i Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih

  Samoprocjenu ne provode ni političke stranke, niti vjerske zajednice.

  Samoprocjena se provodi popunjavanjem Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola koji se može preuzeti na internetskoj stranici Ministarstva financija: https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/neprofitne-organizacije/institucionalni-okvir/117

  Na pitanja iz Upitnika moguće je dati potvrdan (DA), djelomično potvrdan (DJELOMIČNO) i negativan odgovor (NE). Za odgovor na određeno pitanje nije potrebno provoditi provjere na uzorku, niti sastavljati bilješke ili radne papire. Odgovori se unose u odgovarajući stupac u Upitniku upisom oznake "X". Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika, oznaka "X" stavlja se u stupac N/P (nije primjenjivo). Na sva se pitanja iz Upitnika mora odgovoriti upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac.

Poslovanje obrtnika

 • Irena Slovinac: Napojnice u obrtničkoj djelatnosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2024

  Poslovanje obrtnika

  Irena Slovinac: Napojnice u obrtničkoj djelatnosti

  Primljenu napojnicu obrtnik mora fiskalizirati te podatak o napojnici osigurati u evidencijama i knjigovodstvenim ispravama. Primljene napojnice ne iskazuju se na računu za obavljenu uslugu ili isporučenu robu, a o isplaćenim napojnicama treba izvijestiti putem JOPPD obrasca. Napojnice primljene iznad propisanog iznosa smatraju se konačnim drugim dohotkom i podliježu oporezivanju.

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović : Novi način utvrđivanja predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti u 2024. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2024

  Poslovanje obrtnika

  mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović : Novi način utvrđivanja predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti u 2024.

  Radi ukidanja prireza porezu na dohodak, mjesečni predujam za 2024. godinu utvrđuje se na temelju podataka iz podnesene godišnje prijave poreza na dohodak za 2023., ali se izračunava na novi način prema izmjenama i dopunama čl 50. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak.

  Visina tako utvrđenog mjesečnog predujma može se i promijeniti tijekom poreznog razdoblja, na temelju pismenog zahtjeva poreznog obveznika, koji treba sadržavati sve bitne sastojke iz porezne prijave, a koji se odnose na prethodno razdoblje tekuće godine, o čemu piše autorica članka.

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Poduzetnička plaća za 2024. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2024

  Poslovanje obrtnika

  mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Poduzetnička plaća za 2024. godinu

  Osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obvezne su, prema Zakonu o doprinosima, obračunati i uplatiti doprinose na propisane osnovice. Ako je osoba obveznik poreza na dobit obvezna je za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godinu uplaćivati doprinose na osnovicu od 1.716,00 eura. O navedenom, kao i načinu iskazivanja u obrascu JOPPD ovisno o tome isplaćuje li se poduzetnička plaća ili se ne isplaćuje, te iskazivanje podataka u JOPPD obrascu kada se iskazuje i plaća u naravi, pročitajte u članku.

Javna nabava

 • Vedran Jelinović: Poništenje postupka javne nabave u novom EOJN RH - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2024

  Javna nabava

  Vedran Jelinović: Poništenje postupka javne nabave u novom EOJN RH

  Poništenje postupka jedan je od dva načina završetka postupka javne nabave. U tom slučaju postupak javne nabave završava danom izvršnosti odluke o poništenju, a to je dan dostave iste ponuditeljima ili natjecateljima. Osim odlukom naručitelja, do poništenja postupka javne nabave može doći i temeljem odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave donesene u povodu izjavljene žalbe. U ovome članku pišemo o poništenju postupka javne nabave na oba načina, uz prikaz koraka u novom Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, te važna utvrđenja Državne komisije u vezi sa žalbenim postupcima u odnosu na odluke o poništenju.

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović: Koje obveze nastaju kod poslodavaca zapošljavanjem dvadesetog radnika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2024

  Radno pravo

  Ljubica Đukanović: Koje obveze nastaju kod poslodavaca zapošljavanjem dvadesetog radnika

  Zapošljavanjem dvadesetog radnika poslodavac ima nove obveze kojih nije imao prije nego je zaposlio tog radnika. Jedna od tih obveza je i donošenja i objavljivanja pravilnika o radu, kojim  se uređuju plaće, organizaciju rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te mjere zaštite od diskriminacije i druga pitanja važna za radnike zaposlene kod njega kao poslodavca, ako ta pitanja nisu uređena kolektivnim ugovorom.

  Prilikom izrade pravilnika o radu poslodavac bi se trebao rukovoditi činjenicom jeli sklopljen kolektivni ugovor jer će o tome ovisiti treba li prva i obveze urediti detaljnije ili obuhvatiti samo on pitanja koja nisu uređena kolektivnim ugovorom.

  Pravilnikom o radu poslodavac ne bi trebao preuzimati odredbe Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23; u nastavku: ZR) već urediti pitanja koja ne regulira ZR kao što su: posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, način osposobljavanja pripravnika i pitanja stručnog ispita, podatke o radnicima koji se mogu prikupljati, obrađivati, koristiti ili dostavljati trećim osobama, radi ostvarivanja prava i obveza iz radnoga odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom, trajanje godišnjeg odmora duže od najkraćeg propisanog, naknade plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora i za razdoblja u kojima radnik ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom ili kolektivnim ugovorom, raspored korištenja godišnjeg odmora, plaćeni dopust do sedam dana godišnje, iznos naknade štete u slučaju kada bi utvrđivanje visine štete uzrokovalo nerazmjerne troškove kao i uvjete i način smanjenja ili oslobođen radnika od dužnosti naknade štete, dostava odluke o otkazu ugovora o radu i odluka donesenih u postupcima sudske zaštite prava iz radnog odnosa, način dostave obračunske liste o iznosu plaće, naknade plaće i otpremnine, način dostave obavijesti (odluke) o korištenju godišnjeg odmora  i drugo.

  Pored pravilnika o radu obveza poslodavca je obvezan i imenovati osobe ovlaštene nadzirati prikupljanje, obrađivanje, korištenje i dostavu trećim osobama osobnih podataka, osobu koja je ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika, izdati potvrdu o zaposlenju i vraćanje isprava, omogućiti utemeljenja radničkog vijeća, omogućiti izbora povjerenika radnika i obvezu zapošljavanja osoba s invaliditetom.

 • Anita Brlas Matuš: Primjena novoga Zakona o državnim službenicima u prijelaznom razdoblju - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2024

  Radno pravo

  Anita Brlas Matuš: Primjena novoga Zakona o državnim službenicima u prijelaznom razdoblju

  Novi Zakon o državnim službenicima stupio je na snagu 1.1.2024., osim pojedinih odredaba koje stupaju na snagu s odgodnim učinkom, a to su odredbe o planu zapošljavanja u državnoj službi, raspisivanju i provedbi javnog natječaja u Centraliziranom sustavu za zapošljavanje, ocjenjivanju službenika i namještenika, te internom oglasu i zapošljavanju iz baze kandidata za rad u državnoj službi. Kako se u tom prijelaznom razdoblju prima u državnu službu na određeno i neodređeno vrijeme, koje su mogućnosti premještaja i napredovanja državnih službenika, na koji način se vrši ocjenjivanje te koje su obveze u vezi s davanjem izjave o sukobu interesa, teme su o kojima piše autorica u ovome članku.

EU

 • prof. dr. sc. Nikola Mijatović: Financijska politika u razdoblju inflacije - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 3/2024

  EU

  prof. dr. sc. Nikola Mijatović: Financijska politika u razdoblju inflacije

  Pri njemačkom Ministarstvu financija postoji Znanstveno vijeće koje se svojim uradcima izjašnjava o aktualnim gospodarsko-političkim temama. Jedan od takvih uradaka je i mišljenje Znanstvenog vijeća („Finanzpolitik in Zeiten von Inflation“) o financijskoj (monetarnoj i fiskalnog) politici u aktualnom vremenu inflacije od 27. srpnja 2023. godine. Mišljenje je javno objavljeno 23. kolovoza 2023. i od tada je  dostupno na službenim stranicama njemačkog Ministarstva financija.

Pitajte TEB

 • Irena Slovinac: Troškovi rent-a-car vozila na službenom putovanju
 • Nikolina Bičanić: JLP(R)S - Što ulazi u opseg zaduživanja?
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Izaslani radnik u RH – obračun poreza i doprinosa
 • Ljubica Đukanović: Zapošljavanje u javnim službama

TEB-ov Poslovni info br. 3/24 (TEB-ov podsjetnik)